આગે સમજ પડે જી તુમકો … ભાઈ .. (કબીર વાણી) …

આગે સમજ પડે જી તુમકો … ભાઈ …

 (કબીર વાણી)  ..
સ્વર: શ્રી નારાયણ સ્વામી …

 

 

 

આગે સમજ પડે જી તુમકો …

આગે સમજ પડે જી તુમકો
આગે સમજ પડે હૈ જી …

દયા તો માંગી, લેકિન સોચો
કિસ પર કી હૈ ભલાઈ ..

આગે સમજ પડે જી તુમકો
આગે સમજ પડે હૈ જી ,,

આગે સમજ પડે જી ભાઈ …

યા તો ઉદર ભરી ભરી ખાયો
બહુ બહુ માન બડાઈ .. (૨)

તુમ પર દયા કૈસે હોગી
તુમ પર દયા કહાઁ સે હોગી
તુમ હૈ દયા ન આઈ ..

આગે સમજ પડે જી ભાઈ
આગે સમજ પડે હૈ જી …

દયા તો માંગી, લેકિન સોચો
લેકિન સોચો .. (૨)

દયા તો માંગી, લેકિન સોચો
કિસ પર કી હૈ ભલાઈ ..

આગે સમજ પડે જી ભાઈ .. (૨)

યાતો માલ સંપતિ જમાઈ
ધન બહુ વિધ કમાઈ .. (૨)

વહાઁ કી કમાઈ, કછુ નહિ કિવી .. (૨)
વૃથા જન્મ નસાઈ ..

આગે સમજ પડે જી ભાઈ
આગે સમજ પડે .. હૈ જી …

દયા તો માંગી, હૈ …. લેકિન ..
દયા તો માંગી,
લેકિન સોચો .. (૨)
દયા તો માંગી … લેકિન સોચો ..

કિસ પર કી હૈ ભલાઈ ..

આગે સમજ પડે જી ભાઈ .. (૨)

હરિ સુમરન ના સંત કી સેવા
પર નિંદા કી કલાઈ ..

પૈર પૈર કા કાંટા લાદ હો
યેહ ફલ આખિર પાઈ ..

પૈર પૈર કાંટા લાદી હો
યેહ ફલ આખિર પાઈ ..

આગે સમજ પડે જી તુમકો 
આગે સમજ પડે હૈ જી …

કહે કબીર સુનો ભાઈ સાધુ
કિસ સે કહયો ના જાઈ .. (૨)

સચ બોલે સો મારા જાવે
જુઠ પ્રતિ પ્રીત આઈ ..

આગે સમજ પડે જી ભાઈ
આગે સમજ પડે હૈ જી … (૨)

 

કબીર સાહેબની ઉપરોક્ત રચના/ ભજન જો આપને પસંદ આવ્યું હોય તો આપના પ્રતિભાવ બ્લોગ પર મૂકી આભારી કરશો., જે સદા અમોને પ્રેરણાદાયી બની રહે છે. આભાર !   દાદીમાની પોટલી’

 

બ્લોગ લીંકhttp://das.desais.net
email:[email protected]

ક્યા ગુમાન કરના હૈ …

ક્યા ગુમાન કરના હૈ …
સ્વર: નારાયણ સ્વામી …

 

KABIR.1

 

 

ક્યા ગુમાન કરના હૈ …

ક્યા ગુમાન કરના બૈ .. (૨)
મીટ્ટી સે મીલ જાના હૈ ..

 

માન અપમાન છોડ કર તું
સંત ચરન મેં આના ..

ક્યા ગુમાન … હૈ ક્યા ગુમાન …

ક્યા ગુમાન કરના હૈ
મીટ્ટી સે મીલ જાના હૈ

ક્યા ગુમાન .. ક્યા ગુમાન …

મીટ્ટી ખોદકર મહેલ બનાયા
ગવાઁર કહે ઘર મેરા હૈ .. (૨)

મીટ્ટી ખોદકર મહેલ બનાયા
ગવાઁર કહે ઘર મેરા હૈ ..

આ ગયા ભંવરા લે ગયા .. જી .. (૨)
ઘર તેરા નહિ મેરા હૈ

ક્યા ગુમાન કરના હૈ
મીટ્ટી સે મીલ જાના

ક્યા ગુમાન હૈ .. ક્યા ગુમાન …

ક્યા ગુમાન કરના બૈ
મીટ્ટી સે મીલ જાના
ક્યા ગુમાન ..

મિટ્ટી ખાના, મિટ્ટી પીના..
મિટ્ટી કરના ભોગો .. (૨)

મીટ્ટી સે મીટ્ટી મીલ ગઈ સો .. (૨)
ઉપર ચલે સબ લોગો ..

ક્યા ગુમાન કરના બૈ
મીટ્ટી સે મીલ જાના

ક્યા ગુમાન .. ક્યા ગુમાન ..

ક્યા ગુમાન કરના બૈ
મીટ્ટી સે મીલ જાના

ક્યા ગુમાન હૈ .. ક્યા ગુમાન …

હાડ જલે જૈસે લકડી કી મૂલી
લકડી કી મૂલી …

હાડ જલે જૈસે લકડી કી મૂલી
બાલ જલે જૈસે ઘાસા ..

સોના સરીખી કયા જલ ગઈ .. (૨)
કોઈ ન આવે પાસા … હૈ

ક્યા ગુમાન કરના બૈ
મીટ્ટી સે મીલ જાના હૈ

માન અપમાન છોડકર તું
છોડ કર તું .. છોડ કર તું

માન અપમાન છોડ કર તું
સંત ચરન મેં આના

ક્યા ગુમાન કરના બૈ …

કહેત કબીર, સુનો ભાઈ સાધુ
સુનો ભાઈ સાધુ .. સુનો ભાઈ સાધુ

કહેત કબીર .. કહેત કબીર ..

કહેત કબીર, સુનો ભાઈ સાધુ
જુઠ્ઠી હૈ સબ માયા .. (૨)

ભજન કરો .. ધ્યાન કરો કછુ
ભજન કરો કછુ ધ્યાન ધરો

પવિત્ર હોગી કયા યેહ ..

ક્યા ગુમાન કરના બૈ ..
મીટ્ટી સે મીલ જાના

ક્યા ગુમાન હૈ .. ક્યા ગુમાન ..

ક્યા ગુમાન કરના બૈ

માન અપમાન છોડ કર
સંત ચરન મેં આના

ક્યા ગુમાન કરના બૈ
ક્યા ગુમાન .. ક્યા ગુમાન ..

ક્યા ગુમાન કરના બૈ …

 

સંત કબીર સાહેબની રચના/ભજન આપને પસંદ આવ્યું હોય તો, આપના પ્રતિભાવ બ્લોગ પોસ્ટ પર  મૂકશો, જે બ્લોગ પર આવકાર્ય છે. ..  આભાર !

 

બ્લોગ લીંક: http://das.desais.net
email: [email protected]

શાંતિ પમાડે તેને સંત કહીએ …

શાંતિ પમાડે તેને સંત કહીએ …
સ્વર: નારાયણ સ્વામી …

 

ramkrishnadev

શાંતિ પમાડે, તેને સંત કહીએ ..

 

શાંતિ પમાડે, તેને સંત કહીએ ..(૨)
એના દાસના દાસ થઈને રહીએ ..(૨)
શાંતિ પમાડે તેને સંત કહીએ … (૨)

 

વિદ્યાનું મૂળ મારા ગુરુએ બતાવ્યું ..
વિદ્યાનું મૂળ મારા … ગુરુએ બતાવ્યું … ત્યારે ..
મેતા નો માર શીદ ખાઈએ ..
મેતા નો માર શીદ ખાઈએ …

 

વિદ્યાનું મૂળ  મારા ગુરુએ બતાવ્યું .. ત્યારે ..
મેતા નો માર શીદ ખાઈએ .. (૨)

 

કીધા ગુરુ મેં બોધ ન આપે ..
કીધા ગુરુ મેં, બોધ નવ આપે .. ત્યારે ..
તેના ચેલા શીદ થઈએ …

 

તેના તે ચેલા શીદ થઈએ ..
શાંતિ પમાડે, તેને સંત કહીએ … (૨)

 

વૈધની ગોળી ખાતાં, દર્દ ના જાઈએ ..
વૈધની ગોળી ખાતાં ….દરદ નવ જાઈએ ..


ન જાઈએ …
તેની ગોળી કેમ ખાઈએ ..
તેની તે ગોળી કેમ ખાઈએ …

 

લીધાં વળાવવા ને, પછી ચોર જો લૂંટે તો ..
લીધાં વળાવવા ને . ચોર જો લૂંટે તો ..

 

તેને તે સાથે શીદ લઈએ …
વળાવીયા ને … તેને તે સાથે શીદ લઈએ ..
શાંતિ પમાડે, તેને સંત કહીએ … (૨)

 

એના દાસ ના દાસ થઇ ને રહીએ ..
શાંતિ પમાડે, તેને સંત કહીએ … (૨)

 

કલ્પવૃક્ષ સેવીએ ને, દારિદ્ર જ ઊભે ..
કલ્પવૃક્ષ સેવીએ ને .. દારિદ્ર જ ઊભે.. તો ..
તેની  છાયામાં, નવ રહીએ … (૨)

 

રાજા ની નોકરીમાં …. હે ….
ભૂખ ન ભાંગે તો …
રાજાની નોકરીમાં, ભૂખ નવ ભાંગે તો ..
તેની તે વેઠે  શીદ જઈએ .. (૨)

 

શાંતિ પમાડે, તેને સંત કહીએ … (૨)

 

નામ અમૂલ્ય મારા, ગુરુએ બતાવ્યું ..
નામ અમૂલ્ય … મારા ગુરુએ બતાવ્યું … એ.. જી ..
તે તો ચોંટ્યું છે મારા હૈયે …

 

નામ અમૂલ્ય મારા … ગુરુએ બતાવ્યું ..
નામ અમૂલ્ય મારા … એ .. મારા …
એ… નામ અમૂલ્ય, મારા ગુરુએ બતાવ્યું ..
તે તો ચોંટ્યું છે મારા હૈયે …

 

મહેતા નરસિંહની, વાણી છે સારી .. હે ..જી…
મહેતા નરસિંહની, વાણી છે સારી … તો …
શામળા ને શરણે જઈએ …

 

શામળાને શરણે જઈએ …
શાંતિ પમાડે, તેને સંત કહીએ … (૨)

 

એના દાસ ના દાસ, થઈને રહીએ ..
એના દાસના …. દાસના દાસ થઇ રહીએ …
શાંતિ પમાડે, તેને સંત કહીએ …

 

શાંતિ પમાડે, તેને સંત કહીએ ….

 

આપને ઉપરોક્ત રચના (ભજન) પસંદ આવી હોય તો જરૂર આપના પ્રતિભાવ કોમેન્ટ બોક્ષમાં આપશો … આપના દરેક પ્રતિભાવનું સદા સ્વાગત છે…

 

બ્લોગ લીંક: http://das.desais.net
email: [email protected]

મુખડા ક્યા દેખો, દરપન મેં … (કબીર વાણી) …

મુખડા ક્યા દેખો, દરપન મેં … (કબીર વાણી) …

રાગ: તોડી
સ્વર : નારાયણ સ્વામી …

 

 

KABIR

 

‘કબીર’ શબ્દ અરબી ભાષાનો છે. તેનો અર્થ થાય છે ‘મહાન’. હિંદુ-મુસ્લિમ ઐકયના પુરસ્કર્તા કબીરે તેમના નામને સાર્થક કર્યું છે. ૧૬ મે ૧૫૧૮માં ગોરખપુરથી થોડે દૂર મગહર નામના નાનકડા ગામમાં કબીરે દેહ છોડયો હતો. એ સમયે લોકો કહેતા કે કાશીમાં મરણ પામે તે સ્વર્ગમાં જાય અને મગહરમાં મરે તે બીજા જન્મે ગધેડો થાય. કાશીમાં જીવનપર્યંત રહેનાર કબીર છેક છેલ્લી અવસ્થામાં લોકોની માન્યતાને તોડવા મગહર ગયા અને ત્યાં જ મૃત્યુ પામ્યા. આ હતી કબીરક્રાંતિ.

કબીરનું જીવન સમન્વયના સ્તંભ પર ખડું છે. પ્રેમ, ભકિત અને જ્ઞાન ત્રણેને હિંદુ અને ઇસ્લામના પસંદીદા સિદ્ધાંતો પર અમલી કરી પરમાત્મા કે ખુદાના અહેસાસને તેમણે પામ્યો હતો. અને એટલે જ તેમની વાણીમાં કટુતા અને સત્યતાનો સુભગ સમન્વય જોવા મળે છે.

કબીર આઘ્યાત્મિક સમન્વયના સત્સંગની સર્વોત્તમ યુનિવર્સિટી હતા. શીખોના પાંચમા ધર્મગુરુ અર્જુનદેવે સંવત ૧૬૬૧માં તૈયાર કરેલ ‘ગુરુ ગ્રંથસાહેબ’ સંતસાહિત્યનો મોટો અને મહત્ત્વનો ગ્રંથ છે. તેમાં કબીરનાં લગભગ સવા બસ્સો પદ અને અઢીસો શ્લોક કે સાખીઓનું સંકલન થયું છે.

ગુજરાતમાં સંવત ૧૫૬૪માં કબીર આવ્યાનું મનાય છે. ગુજરાતમાં સુરતનું કબીર મંદિર જૂનામાં જૂનું કબીર સંપ્રદાયનું સ્થાન છે. સુરતની સગરામપુરાની જૂની સાલના પંજાઓ ઉપરથી સંવત ૧૭૬૫ મળે છે. પરંતુ સંપ્રદાયની સ્થાપના સંવત ૧૫૭૫ અને સંવત ૧૬૮૦ વરચે થયેલી જણાય છે. તેથી અનુમાન બાંધી શકાય કે ગુજરાતમાં સુરતની કબીર સંપ્રદાયની ગાદી પ્રથમ છે. એ પછીથી ભરૂચ, વડોદરા, ખંભાત, અમદાવાદ, નડિયાદ, મોરબી, જામનગર, રાજકોટ, જૂનાગઢ વગેરેની જગ્યાઓ બંધાઈ હશે.

જો કે કબીર ખુદ સંપ્રદાયના વિરોધી હતા. કબીરના દેહવિલય પછી તેમના પુત્ર કમાલને કોઈકે કહ્યું, ‘તમે કબીર સંપ્રદાય શરૂ કરો.’

ત્યારે તેણે જવાબ આપ્યો હતો, ‘મારા પિતા જીવનની છેલ્લી પળ સુધી સંપ્રદાયની વિરુદ્ધ હતા.’

કબીર એ પુરાણ અને કુરાનનું અદ્ભુત સમન્વય હતા. જેમની રચનાઓ આજે પણ આપણને સમન્વયની પરંપરાનો રાજમાર્ગ ચીંધતી જીવંત છે અને રહેશે. … ચાલો તો માણીએ આજે  કબીરની એક સુંદર રચના …મુખડા, ક્યા દેખો દરપન મેં .. (૨)
દયા ધરમ નહીં મન મેં
હે .. રે ..
દયા ધરમ નહી દિલ મેં

મુખડા, ક્યા દેખો દરપન મેં … (૨)

કાગજ કી તો, નાઁવ બનાઈ ..
તરતી છોડી જલ મેં
તરતી છોડી જલ મેં ..

કાગજ કી તો નાંવ બનાઈ
તીરતી છોડી જલ મેં .. (૨)

ધર્મી ધર્મી, પાર ઉતર ગયેં ..
ધર્મી, ધર્મી … ધર્મી .. રે ..ધર્મી,
પાર ઉતર ગયે ..
પાપી ડુબે પલ મેં ..

મુખડા, ક્યા દેખો દરપન મેં …

હાઁ ..ધર્મી .. ધર્મી, પાર ઉતર ગયે ..
હે ધર્મી ધર્મી પાર ઉતર ગયે ..
પાપી ડુબે પલ મેં ..
મુખડા, ક્યા દેખો દરપન મેં … (૨)

જબ લગ ફૂલ, રહે ડાલી મેં ..
વાસ રહે, એ ફૂલન મેં ..

વાસ રહેં ફૂલન મેં ..

જબ લગ ફૂલ, રહે ડાલી મેં ..
વાસ રહે, ફૂલન મેં .. (૨)

એક દિન ઐસી હો જાયેગી ..
હે ..એક દિન .. ઐસી ..
એક દિન … ઐસી હો જાયેગી … (૨)
ખાક ઉડેગી તન મેં ..

મુખડા, ક્યા દેખો દરપન મેં …

હે … એક દિન, ઐસી હો જાયેગી ..
ખાક ઉડેગી તન મેં ..

મુખડા, ક્યા દેખો દરપન મેં … (૨)

સુવા, ચંદન, અબીલ, અગર જા ..
શીભે ગૌરે તન મેં ..
શોભે ગૌરે …

સુવા, ચંદન, અબીલ, અગર જા ..
શોભે ગૌરે તન મેં .. (૨)

ધન, જોબન, ડુંગર કા પાની ..(૨)

ધન જોબન .. ધન જોબન ..
ડુંગર કા પાની ..
ઢલ જાયેગા, છીન મેં … (૨)

મુખડા, ક્યા દેખો દરપન મેં …

હે .. ધન, જોબન, ડુંગર કા પાની ..
ધન જોબન ..
ધન, જોબન, ડુંગર કા પાની ..
ઢલ જાયેગા છીન મેં …

મુખડા, ક્યા દેખો દરપન મને … (૨)

નદિયાઁ ગહેરી, નાઁવ પુરાની ..
ઉતર ચાલે સુગમ મેં .. (૨)

નદિયાઁ ગહેરી, નાઁવ પુરાની ..
ઉતર ચલે, સુગમ મેં .. (૨)

ગુરુ મુખ હોયે, સો પાર ઉતરેં ..
ગુરુ મુખ હોયે, હોયે .. હોયે સો .. પાર ઉતરે ..

નુગરા રોવે વન મેં ..
નુગરા રોવે ..
નુગરા રોવે, વન મેં ..

મુખડા, ક્યા દેખો દરપન મેં …

હે ..ગુરુ મુખ હોવે સો, પાર ઉતરે ..
પાર ઉતરે ..
અ રે .. નુગરા રોવે વન મેં ..

મુખડા, ક્યા દેખો દરપન મેં … (૨)

કોડી કોડી માયા જોડી ..
સુરત રહે નીજ ધન મેં ..
સુરત રહે નીજ ..

કોડી કોડી માયા જોડી ..
સુરત રહે નીજ ધન મેં ..

હે ..સુરત રહેં નીજ ધન મેં ..

દશ દરવાજે, ઘેર લીયે ..
દશ દરવાજે, ઘેર લીયે ..
રહે ગઈ મન કી મન મેં ..

રહે ગઈ … રહે ગઈ ..
રહે ગઈ, મન કી મન મેં ..

મુખડા, ક્યા દેખો દરપન મેં … (૨)

હે .. દશ દરવાજે, ઘેર લીયે હૈ ..
દશ દરવાજે … ઘેર લીયે હૈ ..
રહે ગઈ, મન કી મન મેં .. (૨)

મુખડા, ક્યા દેખો દરપન મેં … (૨)

પગીયાઁ માંડ સમારે, લેક જુલી જુલતન મેં ..

પગીયાઁ માંડ સમારે … લેક જુલી જુલતન મેં ..

કહત કબીર સુનો ભાઈ સાધુ ..
કહત કબીર ..

કબીર … સુનો ભાઈ સાધુ ..
લે ક્યા લડ રહેં હૈ, મન મેં .. (૨)

મુખડા, ક્યા દેખો દરપન મેં …

કહે કબીર …
કહેત કબીર, સુનો ભાઈ સાધુ .. (૨)
યે ક્યા લડ રહેં હૈ મન મેં …

મુખડા, ક્યા દેખો દરપન મેં …

કે રે દયા ધરમ નહીં દિલ મેં ..

કે .. રે ..
કે. રે.. દયા, ધરમ નહીં દિલ મેં …

મુખડા, ક્યા દેખો દરપન મેં … (૨)

મુખડા, ક્યા દેખો દરપન મેં …

 

 

બ્લોગ લીંક : http://das.desais.net
email : [email protected]

 

 

બ્લોગ પોસ્ટ પર મૂકેલ આપના પ્રતિભાવ, બ્લોગ પર આવકાર્ય છે.

પ્રીતમ વરની, જીરે ચુંદડી ને …

પ્રીતમ વરની, જીરે ચુંદડી ને …

 

 

 

સ્વરઃ શ્રીનારાયણ સ્વામી..

 

 

સાખી :

 

પેહલો નામ પરમેશ્વરો
જીણ જગ મંડલ જોય
નર મૂરખ સમજે નહિ
હરિ કરે સો હોઈ

 

પ્રિયતમ પરદેશ ચલ બસે
દિલ પર દે ગયે દાગ
જેસી ધૂનીય તુકી
જબ ખોલું તબ આગ

 

પ્રીતમ વરની, જી રે ચુંદડી ને
મહાસંત ઓઢવાને મળિયાં રે
જે રે ઓઢે છે અંબર રે રે
અક્કડ કળામાં જઈ ભળીયાં રે

પ્રીતમ વરની …

 

ધર્મનાં દોરી લઇ કરી
હરિ નામ હળ તો જોતરિયાં રે
ધીરજ ની ધરતી ખેડિયું
રણુ પાવે રાપળીયાં રે

પ્રીતમ વરની…

 

પવન સ્વરૂપે મેહૂલાં ઊઠિયાં
વરસે વૈરાગની વાદળિયું રે
ગગન ગરજે ને ધોરૂં પિયે
કોઈ દશ ચમકે વિજળીયું રે

પ્રીતમ વરની …

 

વિચાર કરીને વણ વાવિયું
મન તો મુનીવરનું ગળિયું રે
આનંદ સ્વરૂપે ઊગી રહયું
ફાલ ફૂલને બહુ ફળિયું રે

પ્રીતમ વરની …

 

જીવે તે શી વણને વીણીયું
સીતારામ ચરશે એ ચળીયું રે
કુબુદ્ધિ કપાસિયાં કોરે કરયાં
પ્રેમની પુણીયું પછી વણીયું રે

પ્રીતમ વરની …

 

નિર્મળ નિર્મળ કાંતિયું
સૂરતા તાણે એ તણીયું રે
તૂરિયા ચિત્તનું અણ દીધું
નૂરતા ની નળિયું એ ભરિયું રે

પ્રીતમ વરની …

 

સોનેરી સદગુરૂ ના નામની
સત્ ને સંચે હવે ચળીયું રે
માનલે ધ્યાનના બુટા ભર્યા
પણ મારે વેધુ બહુ એ બળિયા રે

પ્રીતમ વરની …

 

સોય લીધી ગુરૂ ગમ તણી
દશ નામ દોરો એ ભરિયો રે
સમદ્રષ્ટિથી ખીલી ચુંદળી
નિત રંગ સવાયો એ જળીયો રે

પ્રીતમ વરની …

 

ધૂસળ મૂસળ ને રવૈયો
સાદ સરિયો અને પીરળો રે
પ્રપંચના પીધા પીણા
રુક્ષમણા પોંખે શામળિયો રે

પ્રીતમ વરની …

 

મનનો માંડવ નાંખ્યો
ગુણ તો ગાયે સાહેલિયું રે
માયા નો માણેક સ્થંભ રોપીયો
ખમૈયાની ખાળે તું વેંહચાણીયું રે

પ્રીતમ વરની …

 

ગુરુદેવે દીધા તનિયાં દાનમાં
ભક્તિ મૂકતી બે ગાવળીયાં રે
પરણાવ્યાં ફરી બ્રહ્મા ને
નારદે વેદ લઇને એ ભણિયાં રે

પ્રીતમ વરની …

 

હરદમ રથ લઈને જોળીયાં
એ રથ અહો નીસડીયાં રે
ગુરુને પ્રતાપે મુળદાસ બોલીયાં
હવે રથ વૈકુંઠ વળીયાં રે …

 

પ્રીતમ વરની…જી રે ચુંદળી
મહાસંત ઓઢવા, એ મળિયાં રે …

 

મહાસંત ઓઢવા, એ મળિયાં રે …
મહાસંત ઓઢવા, એ મળિયાં રે …

 

મહાસંત ઓઢવા, એ મળિયાં રે…

 

 

 

બ્લોગ લીંક : http://das.desais.net
email : [email protected]

 

 

બ્લોગ પોસ્ટ પરના આપના પ્રતિભાવ, બ્લોગ પર આવકાર્ય છે.

પઢો રે પોપટ રાજા રામના … (નરસિંહ મહેતા) …

પઢો રે પોપટ રાજા રામના… (નરસિંહ મહેતા)  …
સ્વર: નારાયણ સ્વામી …

 

 

 

parrot in cage.1

 

 પઢો રે પોપટ રાજા રામના …

પઢો રે પોપટ રાજા .. રામના
એ .. સતી સીતાજી પઢાવે  … જી 
અને વ્હાલા, પઢો રે પોપટ રાજા .. રામના
એ …  સતી સીતાજી પઢાવે …

વાંસે બંધાવી, એ જી પાંજરૂ
મુખથી રામ જપાવે … જી
એ જી પઢો રે પોપટ, રાજા એ રામના
રાજા એ … રામના …

એ જી .. પોપટ તારે, કારણે
એ .. લીલા વાંસ વઢાવું
એ જી .. પોપટ તારે, કારણે
અને લીલા વાંસ વઢાવું

તેનું ઘડાવું પોપટ, એ પાંજરૂ
હીરલા રતને જડાવું રે … જી

તેનું રે ઘડાવું પોપટ, એ પાંજરૂ
હીરલા રત્ને જડાવું
પઢો રે પોપટ, રાજા એ .. રામના
સતી સીતાજી પઢાવે …

વાંસે બાંધી, હે જી પાંજરૂ
મુખથી રામ જપાવે
પઢો રે પોપટ, રાજા એ .. રામના

એ જી પઢો રે પોપટ, રાજા ..રામના

પોપટ તારે .. કારણે
કેવી કેવી રસોઈ બનાવું
હે જી પોપટ તારે .. કારણે
કેવી કેવી રસોયુ બનાવું

સાકરના કરીને, હે જી ચૂરમાં ઉપર ઘી પીરસાવું

સાકરના કરીને, હે જી ચૂરમાં .. ઉપર ઘી પીરસાવું .. રે ..જી

હે જી પઢો રે પોપટ રાજા .. રામના
સતી સીતાજી પઢાવે

વાંસે બાંધી  હે પાંજરૂ, મુખે રામ જપાવે
પઢો રે પોપટ, રાજા એ રામના

અને વ્હાલા પઢો રે પોપટ, રાજા … રામના

પાંખ રે પીળી ને પગ ..પાતળા
કોટે કાંઠલો કાળો

હે જી પાંખ રે પીળી ને પગ તેના પાતળા
કોટે કાંઠલો કાળો

નરસૈયાનો સ્વામી રે
હે તમે ભજો રાગ તાણીને રૂપાળો હો જી

નરસૈયાના સ્વામી, જી જી જી

નરસૈયાના સ્વામી
હે ને ભજો રાગ તાણીને રૂપાળો હો જી

અને વ્હાલા  પઢો રે પોપટ રાજા રે રામના
સતી સીતાજી પઢાવે
વાંસે બંધાવી એનું .. જી જી જી

એનું પાંજરૂ, મુખેથી રામ જપાવે.. હે જી
એ પઢો રે પોપટ, રાજા રામના
એ સીતાજી તમને પઢાવે .. જી

વાંસ રે બંધાવી એનું … જી જી જી
એનું પાંજરૂ, મુખેથી રામ જપાવે … હે .. જી

પઢો રે પોપટ રાજા રે .. રામના
એ … સતી સીતાજી પઢાવે
અને વ્હાલા પઢો રે પોપટ રાજા રે રામના …

 

 

બ્લોગ લીંક : http://das.desais.net
email : [email protected]
 

 
બ્લોગ પોસ્ટ પરના આપના મૂકેલ પ્રતિભાવ, બ્લોગ પર આવકાર્ય છે.

મોર બની થનગાટ કરે…

મોર બની થનગાટ કરે… (ઝવેરચંદ મેઘાણી)

સ્વર: ચેતન ગઢવી…

 

 

રાષ્ટ્રીય શાયર તરીકે જાણીતા થયેલ ઝવેરચંદ મેઘાણીએ મૂળ કવિવર રવિન્દ્રનાથ ટાગોરની કૃતિ ‘નવી વર્ષા’ નું ગુજરાતી રૂપાંતર કરવાનું બીડું ઝડપ્યું  અને પરિણામ … ગુજરાતી સાહિત્યની કલગી સમાન એક સદાબહાર રચનાનું સર્જન થયું. વર્ષાઋતુ આવતાં જ્યારે આકાશ ઘનઘોર શ્યામરંગી વાદળોથી ઘેરાઈ જાય ત્યારે સૃષ્ટિ સોળે શણગાર સજી મેઘના સ્વાગત માટે થનગને. મયૂર માટે તો વર્ષા એટલે પ્રણયનું આહવાન .. એના હૃદયમાં વાસંતી ભરતી જાગે, એનું રોમેરોમ નર્તન કરી ઊઠે.  આજે આપણે   વર્ષારાણી નાં આગમન નાં વધામણા આપીએ અને  શ્રી  મેઘાણીજી ની  સુંદર અમર કૃતિ …માણીએ …

 

 

 peacock.1

 

 

બહુ રંગ ઉમંગમાં પીછ પસારીને
બાદલસું નિજ નેનન ધારીને
મેઘમલાર ઉચારીને આકુલ પ્રાણ કોને કલ-સાદ કરે.
મોર બની થનગાટ કરે

ઘર ઘરર ઘરર મેઘઘટા ગગને ગગને ગરજાટ ભરે
ગુમરી ગુમરી ગરજાટ ભરે
નવે ધાનભરી મારી સીમ ઝૂલે.
નવ દીન કપોતની પાંખ ખૂલે.
મધરા મધરા મલકઐને મેંડક મેંહસું નેહસું બાત કરે
ગગને ગગને ગુમરાઇને પાગલ મેઘઘટા ગરજાટ ભરે.
મન મોર બની થનગાટ કરે

 

નવ મેઘ તણે નીલ આંજણિયે મારા ઘેઘૂર નૈન ઝગાટ કરે.
મારા લોચનમાં મદઘેન ભરે.
મારી આતમ લે?ર બિછાત કરે
સચરાચર શ્યામલ ભાત ધરે
મારો પ્રાણ કરી પુલકાટ ગયો પથરાઇ સારી વનરાઇ પરે
ઓ રે ! મેઘ અષાઢીલો આજ મારે દોય નેન નિલાંજન-ઘેન ભરે
મન મોર બની થનગાટ કરે

 

ઓલી કોણ કરી લટ મોકળીયુ ખડી આભ-મહોલ અટારી પરે
ઊંચી મેઘ-મહોલ અટારી પરે
અને ચાકમચૂર બે ઉર પરે
પચરંગીન બાદલ-પાલવડે
કરી આડશ કોણ ઉભેલ અરે
ઓલી વીજ કરે અંજવાસ નવેસર રાસ જોવ અંકલાશ ચડે
ઓલી કોણ પયોધર સંઘરતી વીખરેલ લટે ખડી મે?લ પરે
મન મોર બની થનગાટ કરે

 

નદીતીર કેરા કુણા ઘાસ પરે પનિહાર એ કોણ વિચાર કરે
પટ-કુળ નવે પાણી-ઘાટ પરે !
એની સુનમાં મીટ મંડાઇ રહી
એની ગાગર નીર તણાઇ રહી
એને ઘર જવા દરકાર નહી
મુખ માલતીફૂલની કુંપળ ચાવતી કોણ બીજા કેરૂં ધ્યાન ધરે!
પનિહાર નવે શણગાર નદી કેરે તીર ગંભીર વિચાર કરે!
મન મોર બની થનગાટ કરે

 

ઓલી કોણ હિંડોળ ચગાવત એકલ ફૂલ બકુકની ડાળ પરે
ચકચૂર બની ફૂલ-ડાળ પરે
વીખરેલ અંબોડાના વાળ ઝૂલે
દિયે દેહ-નીંડોળ ને ડાળ હલે
શિર ઉપર ફૂલ ઝકોળ ઝરે
એની ઘાયલ દેહના છાયલ-છેડલા આભ ઉડી ફરકાટ કરે
ઓલી કોણ ફંગોળ લગાવત એકલ ફૂલ બકુલની ડાળ પરે!
મન મોર બની થનગાટ કરે …

 

મન મોર બની થનગાટ કરે …
મન મોર બની થનગાટ કરે …
મન મોર બની થનગાટ કરે …

 

 

– ઝવેરચંદ મેઘાણી

 

બ્લોગ લીંક : http:das.desais.net
email : [email protected]

 

બ્લોગ પોસ્ટ પર મૂકેલ આપના પ્રતિભાવ, બ્લોગ પર આવકાર્ય છે.

નારાયણનું નામ જ લેતા …

નારાયણનું નામ જ લેતા …

 

 

.

સ્વર: શ્રી નારાયણ સ્વામી…

 

 

 

નારાયણનું નામ જ લેતાં
વારે તેને તજીએ રે
નારાયણનું નામ જ લેતા …

 

મનસા વાચા કર્મણા કરીને
લક્ષ્મીવરને ભજીએ રે
નારાયણનું નામ જ લેતા …

 

કુળને તજીએ, કુટુંબને તજીએ ..
તજીએ માને બાપ રે..
ભગીની સુખ ધારાને તજીએ
જેમ તજે તસુકી છાપ રે..

આ નારાયણનું નામ જ લેતા …

 

નારાયણનું નામ જ લેતાં
વારે તેને તજીએ રે..
નારાયણનું નામ જ લેતા …

 

પ્રથમ પિતા પ્રહલાદે તજીઓ ..
નવ તજિયું હરિ નું નામ રે

ભરત, શત્રુઘ્ને તજી જનેતા
નવ તજિયા શ્રી રામ રે …

નારાયણનું, નારાયણનું, નારાયણનું ..
નારાયણનું નામ જ લેતા …
વારે તેને તજીએ રે…

નારાયણનું નામ જ લેતા …

 

ઋષી પત્ની શ્રી હરિને કાજે
તજિયા નિજ ભરથાર રે
તેમાં તેનું કાંઈએ ન ગયું રે..

 

તેમાં તેનું કાંઈએ ન ગયું
પામી પદારથ ચાર રે …

નારાયણનું નામ જ લેતા …
વારે તેને તજીએ રે ..

નારાયણનું નામ જ લેતા …

 

 

વ્રજ વનીતા વિઠ્ઠલ ને કાજે
સર્વ તજી વન શાલી રે
ભણે નરસૈંયો, વૃંદાવનમાં રે…

ભણે નરસૈંયો, વૃંદાવનમાં
મોહન વરસુ મારી રે…

નારાયણનું નામ જ લેતા …

આ નારાયણનું નામ જ લેતાં ..
નારાયણનું, નારાયણનું, ..

નારાયણનું નામ જ લેતાં ..
વારે તેને તજીએ રે ..
મનસા વાચા કર્મણા કરીને
લક્ષ્મીવરને ભજીએ રે ..

નારાયણનું નામ જ લેતા …

 

નારાયણનું નામ જ લેતાં
વારે તેને તજીએ રે

નારાયણનું નામ જ લેતા …

 

 

 

બ્લોગ લીંક : http://das.desais.net
email : [email protected]

 

 

બ્લોગ પોસ્ટ પરના આપના પ્રતિભાવ, બ્લોગ પર આવકાર્ય છે.

 

 

નોંધ :  ‘દાદીમા ની પોટલી’ પર સમયાંતરે-  નિયમિત રીતે  ભજન – કીર્તન – પદ – લોક સાહિત્ય તેમજ પ્રેરકકથાઓ  (વાર્તા) માણવા,   બ્લોગ પોસ્ટ ની  મુલાકાત લેતા રહેશો.

સમજણ જીવનમાંથી જાય …

સમજણ જીવનમાંથી જાય …

સ્વર: શ્રી નારાયણ સ્વામી …

 

 

આજે,  વિવિધ પ્રકૃતિના માણસો વચ્ચે સૌનો સ્વીકાર કરીને આગળ વધતા રહેવું એ ઘણી મોટી વાત (સમજણ) છે. આ માટે પાયાનું શિક્ષણ સંયુક્ત કુટુંબમાંથી મળતું હોય છે. અનેક વિચારભેદ અને મતભેદો વચ્ચે પણ સૌને જોડી રાખતું તત્વ એ ‘પ્રેમ’ છે. સંયુક્ત કુટુંબ એ પ્રેમના પાઠ શીખવતી આદર્શ પાઠશાળા છે.  પરંતુ જો આવી સમજણ જ જીવનમાંથી ચાલી જાય તો……..!   

 

 તો ચાલો માણીએ … શ્રી નારાયણ સ્વામીના સ્વરે આજે એક  સુંદર રચના ….

 

vruddhashram

 

 

સમજણ જીવનમાંથી જાય, જી …
સમજણ જીવનમાંથી જાય,
જીવનમાંથી જાય,
તો તો જોયા જેવી થાય
સમજણ જીવનમાંથી જાય, જી …

 

જીવનમાંથી જાય,
તો તો જોયા જેવી થાય
સમજણ જીવનમાં થી જાય, જી …

 

પિતાજીના વચન ખાતર,
રામજી વનમાં જાય, જી …(૨)

 

આજનો રામલો વૃધ્ધાશ્રમમાં … (૨)
એના બાપને મેલવા જાય ..
સમજણ જીવનમાંથી જાય, જી …

 

જીવનમાંથી જાય,
તો તો જોયા જેવી થાય
સમજણ જીવનમાંથી જાય, જી ..

 

ચેલો હતો ઓલો આરુણી,
એની યાદે ઉર ઉભરાય, જી .. (૨)

 

આજનો ચેલ્કો, માસ્તર સાહેબને,
શિવાજી બીડીયું પાય ..

સમજણ જીવનમાંથી જાય, જી …

 

આજનો ચેલ્કો માસ્તર સાહેબને,
શિવાજી બીડીયું પાય ..
સમજણ જીવનમાંથી જાય, જી

 

જીવનમાં થી જાય,
તો તો જોયા જેવી થાય
સમજણ જીવનમાંથી જાય, જી …

 

ચૌદ વરસનું એને રાજ મળ્યું,
ભરત ના એ ભૂલાય જી

ચૌદ વરસનું રાજ મળ્યું,
તોયે  ભરત ના એ ભૂલાય, જી

 

પાંચ વરસનો પ્રધાન આજે .. ભાઈ,
પાંચ વરસનો પ્રધાન, આજે
કોઈ થી જાલ્યો એ ના જીલાય..

એ સમજણ જીવનમાંથી જાય, જી …

 

પાંચ વરસનો પ્રધાન આજે ..
ભાઈ, જાલ્યો ના કોઈ થી જીલાય
સમજણ જીવનમાંથી જાય, જી …

 

જીવનમાં થી જાય,
તો તો જોયા જેવી થાય
સમજણ જીવનમાંથી જાય, જી …

 

મંદિરીયામાં બેઠા બેઠા,
પ્રભુજી એ મુંજાય જી .. (૨)

 

ભાવ વિના ના ભક્તો આવે ભાઈ,
ભાવ વિનાના ભક્તો આવીને
દશીયું ફેંકતા જાય ..

 

સમજણ જીવનમાંથી જાય. જી …

 

 

ભાવ વિનાના ભક્તો આવે
ભાવ વિનાના … ભક્તો આવી ને
દશીયું ફેંકતા જાય ..

સમજણ જીવનમાંથી જાય જી …

 

 

જીવનમાંથી જાય,
તો તો જોયા જેવી થાય
સમજણ જીવનમાંથી જાય, જી …

 

ધર્મની જુઓ કિંમત કેવળ,
નાણા થી અંકાય, જી

ધર્મની કિંમત કેવળ,
નાણાં થી અંકાય, જી

મોટી મોટી, ખા એક ખાયું .. (૨)
એમાં ફાળો ભરતો જાય ..
સમજણ જીવનમાંથી જાય, જી …

 

આ જીવનમાંથી જાય,
જીવનમાંથી જાય,
તો તો જોયા જેવી થાય
સમજણ જીવનમાંથી જાય, જી …

 

જીવનમાંથી જાય,
તો તો જોયા જેવી થાય
સમજણ જીવનમાંથી જાય, જી …(૨)

 

જીવનમાંથી જાય,
તો તો જોયા જેવી થાય
સમજણ જીવનમાંથી જો જાય, જી …(૨)

 

 

બ્લોગ લીંક: http://das.desais.net
email : [email protected]

 

 

બ્લોગ પોસ્ટ પર મૂકેલ આપના પ્રતિભાવ, બ્લોગ પર આવકાર્ય છે.

નોરતાં ની રાત …

નોરતાં ની રાત …

 

 

maa amba

 

 

આવી આજે નોરતાં ની રાત, અંબા ના રૂપ અનેરાં
ગાઓ ગરબા ને રમો રાસ, ભક્તિ ના ભાવ ઘણેરા…

આશાપૂરા માં મઢ થી પધાર્યાં, આવી ને માંએ મારાં ભાગ્ય જગાડ્યાં
હૈયે મારે હરખ ન માય…

સોળે શણગાર માં ને અંગે શોભે, રૂપ નિરખી ને માંનું બાલુડાં લોભે
મુખડું માં નુ મલક મલક થાય…

ભાવ જોઇ ને ભક્ત જનો નો, છૂપી શક્યો નહિ નેહ જનની નો
અંબા માં ગરબા માં જોડાય…

ગોરું ગોરું મુખ માં નું ગરબો ઝિલાવે, ઝાંઝર ના ઝણકારે તાલ પૂરાવે
તાલી દેતી ત્રિતાલ…

દીન “કેદાર” ની માં દેવી દયાળી, દેજે ઓ માં તારી ભક્તિ ભાવ વારી
રમશું ને ગાશું સારી રાત…

 

 

રચયિતા :
કેદારસિંહજી મે. જાડેજા
ગાંધીધામ  -કચ્છ
www.kedarsinhjim.blogspot.com
[email protected]
મોબાઈલ: +૯૧ – ૯૪૨૬૧૪૦૩૬૫

 

 

બ્લોગ લીંક: http://das.desais.net
email : [email protected]

 

 

ઘણા સમય બાદ આજે ફરી એક વખત અમારા શુભચિંતક – વડીલ મિત્ર શ્રી કેદારસિંહ મે. જાડેજા, ગાંધીધામ -કચ્છ થી મોકલેલ તેમની એક સુંદર રચના અમો તમારી સમક્ષ મૂકવા નમ્ર કોશિશ કરીએ છીએ. આ અગાઉ તેમની અનેક સુંદર રચનાઓ – ભજન – ભાવ ગીત -કાવ્ય આપણે બ્લોગ પર માણેલ છે.     તેઓ શ્રીની પોતાની પણ બ્લોગ સાઈટ છે, જ્યાં આપ સર્વે તેમની અનેક રચનાઓ નિયમિત રીતે માણી શકો છો. તેઓશ્રી ની બ્લોગ સાઈટની મુલાકાત એક વખત જરૂર લેશો.

 

 
આશા રાખીએ છીએ કે ફરી આપના તરફથી તેમની આ સુંદર રચના માટે યોગ્ય પ્રતિસાદ – પ્રતિભાવ સ્વરૂપે મળશે જે તેમની કલમને બળ પૂરશે.

‘દાદીમા ની પોટલી’ પર તેમની આ રચના મોકલવા બદલ અમો શ્રી કેદારસિંહજી ના આભારી છીએ.