શ્રી ગોવિંદદામોદર સ્તુતિ …

શ્રી ગોવિંદદામોદર સ્તુતિ …
સ્વર: પંડિત ભીમસેન જોષી …

.

.

કરારવિન્દેન પાદારવિન્દં મુખારવિન્દે વિનિવેશયનત્મ |
વટસ્ય પત્રસ્ય પુટે શ્યાનં બાલં મુકુન્દં મનસા સ્મરામિ  ||૧||
શ્રીકૃષ્ણ ગોવિન્દ હર મુરારે ! હે નાથ નારાયણ વાસુદેવ |
જિહવે ! પિબ્સ્વામૃતમેતદેવ ગોવિન્દ દામોદર માધવેતિ ||૨||
વિક્રેતુકામા કિલ ગોપકન્યા મુરારિપાદાર્પિતચિત્તવૃતિ: |
દધ્યાદિકં મોહવશાદવોચદ્ ગોવિન્દ દામોદર માધવેતિ ||૩||
ગૃહે ગૃહે ગોપવધૂક્દ્મ્બા: સર્વે મિલિત્વા સમવાપ્ય યોગમ્ |
પુણ્યાનિ નામાનિ પઠન્તિ નિત્યં  ગોવિન્દ દામોદર માધવેતિ ||૪||
સુખં શયાના નિલયે નીજેડપિ નામાનિ વિષ્ણો: પ્રવદ્ન્તિમર્ત્યા: |
તે નિશ્ચિતં તન્મયતાં વ્રજન્તિ  ગોવિન્દ દામોદર માધવેતિ ||૫||
જિહવે ! સદૈવં ભજ સુન્દરાણિ નામામિ કૃષ્ણષ્ય મનોહરાણિ |
સમસ્તભક્તાર્તિવીનાશનાનિ ગોવિન્દ દામોદર માધવેતિ ||૬||
સુખાવસાને ઇદમેવ સારં દુઃખાવસાને ઇદમેવ જ્ઞેયમ્ |
દેહાવસાને ઇદમેવ જાપ્યં ગોવિન્દ દામોદર માધવેતિ ||૭||
શ્રીકૃષ્ણ રાધાવર ગોકુલેશ ગોપાલ ગોવર્ધનનાથ વિષ્ણો |
જિહવે | પિબ્સવામૃતમેતદેવ  ગોવિન્દ દામોદર માધવેતિ ||૮||
જિહવે ! રસજ્ઞે મધુરપ્રિયા ત્વં સત્યં હિતં ત્વાં પરમં વાદામિ |
આવર્ણયેથા મધુરાક્ષરાણિ ગોવિન્દ દામોદર માધવેતિ ||૯||
ત્વામેવ યાચે મમ દેહિ જિહવે સમાગતે દણ્ડધરે કૃતાન્તે |
વક્તવ્યમેવં મધુરં સુભકત્યા ગોવિન્દ દામોદર માધવેતિ ||૧૦||
શ્રીનાથ વિશ્વેશ્વર વિશ્વમૂર્તે શ્રીદેવકીનન્દન દૈત્યશત્રો |
જિહવે ! પિબસ્વામૃતમેતદેવ ગોવિન્દ દામોદર માધવેતિ ||૧૧||
ગોપીપતે કંસરિપો મુકુન્દ લક્ષ્મીપતે કેશવ વાસુદેવ |
જિહવે ! પિબસ્વામૃતમેતદેવ ગોવિન્દ દામોદર માધવેતિ ||૧૨||

જગત મેં જુઠી દેખી પ્રિત ….

જગત મેં જુઠી દેખી પ્રિત …
સ્વર: પંડિત ભીમસેન જોષી ..

.

.
જગત મેં .. જગત મેં .. જગત મેં ..
જગત મે .. જુઠી દેખી પ્રિત ..
જુઠી દેખી પ્રિત .
જગત  મેં, જુઠી દેખી પ્રિત ..
અપને હી સુખ, સોસ બના દો .. (૨)
ક્યા દારા, ક્યા મિત..
જગત મેં, જુઠી દેખી પ્રિત ..
જુઠી દેખી પ્રિત ..
જગત મેં, જગત મેં, જુઠી દેખી પ્રિત .. (૨)
જગત મેં, જુઠી દેખી પ્રિત ..
અપને હી સુખ, સોસ બના દો .. (૨)
ક્યા દારા, ક્યા મિત ..
જગત મેં, જુઠી દેખી પ્રિત ..
મેરો, મેરો, સબ કહત હૈ .. (૨)
ભીત સો બાંધ્યો ચીત .. (૨)
અંત કાલ, સંગી નહી કોઈ .. (૨)
અંત કાલ, સંગી નહી કોઈ ..
યહ અચરજ કી રીત ..
જગત મેં, જુઠી દેખી પ્રિત ..
જુઠી દેખી પ્રિત ..
મન મૂરખ, અજહુ નહી સમજત .. (૨)
જીસકો હારિયો મિત ..
મન મૂરખ અજહુ નહી સમજત
શીખ દે હારિયો મિત .. (૨)
નાનક ભવ જલ, પાર પરે જો .. (૨)
ગાવે પ્રભુ કે ગીત ..
જગત મને, જુઠી દેખી પ્રિત ..(૨)
જુઠી દેખી પ્રિત … (૨)
જગત મેં, જુઠી દેખી પ્રિત .. (૨)
અપને હી સુખ, સોસ બના દયો
ક્યા દારા, ક્યા મિત ..
જગત મેં, જુઠી દેખી (૨) …
જુઠી દેખી પ્રિત ..

જો ભજે હરિ કો સદા …(ક્લાસિકલ ભજન)

જો ભજે હરિ કો સદા …(ક્લાસિકલ ભજન)

જો ભજે હરિ કો સદા …(ભજન)
સ્વર : પંડિત ભીમસેન જોષી …

જો ભજે હરિ કો સદા …
જો ભજે હરિ કો સદા
જો ભજે હરિ કો સદા …
જો ભજે હરિ કો સદા ..(૨)
હરિ કો સદા …
જો ભજે હરિ કો સદા …
જો ભજે હરિ કો સદા
સોઈ પરમ પદ પાવેગા ..(૨)
જો ભજે હરિ કો સદા …
જો ભજે હરિ કો સદા ..
જો ભજે હરિ …
જો ભજે હરિ કો સદા
સોઈ પરમ પદ પાવેગા ..(૨)
જો ભજે હરિ કો સદા …
જો ભજે હરિ કો સદા ..(૨)
સોઈ પરમ પદ પાવેગા ..
પરમ પદ પાવેગા
દેહ કે માલા … દેહ કે માલા ..
દિલગી ઔર છાપ નહિ કિસ કામકી
પ્રેમ-ભક્તિ કે બીના નહી નાથ કે મન ભાયેગા
સોઈ પરમ પદ પાવેગા ..(૨)
જો ભજે હરિ કો સદા …
જો ભજે હરિ કો સદા
સોઈ પરમ પદ પાવેગા ..(૨)
સોઈ પરમ પદ પાવેગા
જો ભજે હરિ કો સદા …
દિલ કે દર્પણ કો સફા કર ..(૨)
દૂર કર અભિમાન તું
દૂર કર … દૂર કર અભિમાન તું
ખાક હો…(૨) ગુરુ કે કદમ કી
તો પ્રભુ મિલ જાયેગા …
સોઈ પરમ પદ પાવેગા
જો ભજે હરિ કો સદા …
જો ભજે હરિ કો સદા
ભજે હરિ કો સદા
જો ભજે હરિ કો સદા
સોઈ પરમ પદ પાવેગા ..(૨)
જો ભજે હરિ કો સદા …
છોડ દુનિયા કે મજે સબ
છોડ દુનિયા કે …મજે સબ
છોડ દુનિયા કે મજે સબ …
છોડ … છોડ દુનિયા કે મજે સબ ..
બૈઠકર એકાંત મેં (૨)
બૈઠકર એકાંત મેં
ધ્યાન ધર .. (૨) હરિ કા ચરનકા
ફિર જન્મ નહિ આયેગા
સોઈ પરમ પદ પાવેગા ..(૨)
જો ભજે હરિ કો સદા …
જો ભજે હરિ કો સદા
સોઈ પરમ પદ પાવેગા ..(૨)
જો ભજે હરિ કો સદા …
જૂડ ભરોસા મનમેં કરકે
જૂડ ભરોસા મનમેં …(૨)
જૂડ ભરોસા મનમેં કરકે
જો જપે હરિ નામ કો ..(૨)
કહેતા હૈ,..(૨) બ્રહ્માનંદ..(૨) બીચ સમાયેગા
સોઈ પરમ પદ પાવેગા
જો ભજે હરિ કો સદા …
જો ભજે હરિ કો સદા
જો ભજે હરિ કો સદા
જો ભજે હરિ કો સદા
સોઈ પરમ પદ પાવેગા …
સોઈ પરમ પદ પાવેગા …