સબ તીરથ કર આઈ તુંબડીયાં…

સબ તીરથ કર આઈ તુંબડીયાં…

.
.

સબ તીરથ કર આઈ તુંબડીયાં…
સબ તીરથ કર આઈ તુંબડીયાં…
સબ તીરથ કર આઈ…
.
સબ તીરથ કર આઈ તુંબડીયાં…
સબ તીરથ કર આઈ…
.
ગંગા નાઈ, ગૌમતિ નાઈ
અડસઠ તીરથ ધાઈ…
નિત નિત ઉઠ, મંદિરમેં આઈ
તો ભી ન ગઈ કડવાઈ…તુંબડીયાં…
.
સબ તીરથ કર આઈ તુંબડીયાં…
સબ તીરથ કર …
.
સત્ ગુરુ સંકટે નજર ચડી જબ
અપને પાસ મંગાઈ…
કાટ-કૂટ કર સાફ બનાઈ
અંદર રાખ મિલાઈ…તુંબડીયાં ….
.
સબ તીરથ કર આઈ તુંબડીયાં…
સબ તીરથ કર …
.
રાખ મિલાકર, પાક બનાઈ
તબ તો ગઈ કડવાઈ…
અ મ્રિત જલ ભર લાઈ તુંબડીયાં…
સંતન કે મન ભાઈ તુંબડીયાં…
.
સબ તીરથ કર આઈ…
સબ તીરથ કર આઈ તુંબડીયાં…
સબ તીરથ કર આઈ…
સબ તીરથ કર આઈ…
સબ તીરથ કર આઈ તુંબડીયાં…
.
યે બાતા સબ સત્ય સુનાઈ
જુઠ્ઠ નહિ હૈ, મેરે ભાઈ
દાસ સતાર, તુંબડીયાં ફિર તો..
કળકી ધીરે ઠકુરાઈ …તુંબડીયાં…
.
સબ તીરથ કર આઈ..
સબ તીરથ કર આઈ તુંબડીયાં…
સબ તીરથ કર …

જય ગણેશ, ગણનાથ દયા નિધિ … (ગણેશ વંદના)

જય ગણેશ, ગણનાથ દયા નિધિ … (ગણેશ વંદના)

.
.
જય ગણેશ, ગિરજા સુવન
મંગલ મૂળ સુજાણ
કહત અયોધ્યા દાસ તું
દેવ અભય વરદાન …
જય ગણેશ, જય ગણેશ ..
જય ગણેશ, ગણનાથ દયાનિધિ
સકલ વિઘન કર દૂર હમારે ..
જય ગણેશ, જય ગણેશ, જય ગણેશ
જય ગણેશ, ગણનાથ દયાનિધિ
સકલ વિઘન કર દૂર હમારે
જય ગણેશ, જય ગણેશ, જય ગણેશ …
પ્રથમ ધરે જો, ધ્યાન તુમ્હારો
ધ્યાન તુમ્હારો, ધ્યાન તુમ્હારો ..
પ્રથમ ધરે જો ધ્યાન તુમ્હારો .. (૨)
કિસપે પૂરણકાર દીસાવે
જય ગણેશ, જય ગણેશ, જય ગણેશ …
જય ગણેશ, ગણનાથ દયાનિધિ
સકલ વિઘન કર દૂર હમારે
જય ગણેશ, જય ગણેશ, જય ગણેશ …
લંબોદર ગજ બદન મનોહર .. (૨)
લંબોદર ગજ બદન મનોહર ..
બદન મનોહર … બદન મનોહર ..
લંબોદર ગજ બદન મનોહર ..
કરતી શૂલ વરધારે ..
જય ગણેશ, જય ગણેશ, જય ગણેશ
જય ગણેશ, ગણનાથ દયાનિધિ
સકલ વિઘન કર દૂર હમારે
જય ગણેશ, જય ગણેશ, જય ગણેશ …
રિદ્ધિ – સિદ્ધિ દો ચમર ઢૂલાવે
ચમર ઢૂલાવે, ચમર ઢૂલાવે ..
રિદ્ધિ-સિદ્ધિ .. (૨) દો ચમર ઢૂલાવે
મૂષક વાહન પરમ સુખાવે
જય ગણેશ, જય ગણેશ, જય ગણેશ ..
પ્રથમ ધરે જો ધ્યાન તુમ્હારો .. (૨)
કિસપે પૂરણકાર દીસાવે ..
જય ગણેશ, જય ગણેશ, જય ગણેશ ..
જય ગણેશ, ગણનાથ દયાનિધિ
સકલ વિઘન કર દૂર હમારે
જય ગણેશ, જય ગણેશ, જય ગણેશ …
બ્રહ્માદિક સૂર ધ્યાવત મનમેં ..(૨)
બ્રહ્માદિક … સૂર ધ્યાવત મનમેં ..(૨)
ઋષિમુનિ ગણ સબ દાસ તુમ્હારે ..
જય ગણેશ, જય ગણેશ, જય ગણેશ ..
જય ગણેશ, ગણનાથ દયાનિધિ
સકલ વિઘન કર દૂર હમારે
જય ગણેશ, જય ગણેશ, જય ગણેશ …
બ્રહ્માનંદ એ … સહાય કરો
બ્રહ્માનંદ રે .. (૨) બ્રહ્માનંદજી .. સહાય કરો
નિજ, ભક્તજનો કે તુમ રખવાલે
જય ગણેશ, જય ગણેશ, જય ગણેશ ..
જય ગણેશ, ગણનાથ દયાનિધિ
સકલ વિઘન કર દૂર હમારે
જય ગણેશ, જય ગણેશ, જય ગણેશ …
જય ગણેશ, ગણનાથ દયાનિધિ
સકલ વિઘન કર દૂર હમારે ..
સકલ વિઘન કર.. દૂર .. (૨)
સકલ વિઘન કર દૂર હમારે ..
જય ગણેશ, જય ગણેશ, જય ગણેશ …
જય ગણેશ, ગણનાથ દયાનિધિ …
પ્રથમ ધરે જો ધ્યાન તુમ્હારો ..
ધ્યાન તુમ્હારો .. (૨)
પ્રથમ ધરે ધ્યાન તુમ્હારો ..
કિસપે પૂરણકાર દીસાવે
જય ગણેશ, જય ગણેશ, જય ગણેશ … (૨)

જ્યાં લગી આત્મા, તત્વ ચીન્યો નહી …(ભજન)

જ્યાં લગી આત્મા, તત્વ ચીન્યો નહી …
સ્વર : શ્રી નારાયણ સ્વામી …

.

.
જ્યાં લગી આત્મા તત્વ ચીન્યો નહી …

 

આત્મા ઓર પરમાત્મા
દૂર રહે બહોત કાલ
સુંદર મેલા કર દિયા
સદગુરુ મિલે ગલાલ …

 

જ્યાં લગી આત્મા તત્વ ચીન્યો નહી …
ત્યાં લાગી સાધના સર્વ દુઃખી
જ્યાં લાગી આત્મા તત્વ ચીન્યો નહી …

 

મનુષ્ય દેહ તારો એમ એળે ગયો
માવઠાની જેમ વૃષ્ટિ રૂઠી
જ્યાં લાગી આત્મા તત્વ ચીન્યો નહી …

 

શું થયું સ્નાન સેવા થકી ને
શું થયું દેર રહી દાન દીધે
શું થયું સ્નાન સેવા થાકી ને વળી
શું થયું દેહ રહી દાન દીધે
શું થયું દરિદ્રતા ભષ્મ લેપન કરે
શું થયું લાલ લોચન કીધે
જ્યાં લાગી આત્મા તત્વ ચીન્યો નહી …

 

જ્યાં લાગી આત્મા તત્વ ચીન્યો નહી …
ત્યાં લગી સાધના સર્વ દુઃખી …

 

આ મનુષ્ય દેહ તારો
એમ એળે ગયો
માવઠા ની જેમ વૃષ્ટિ રૂઠી
જ્યાં લાગી આત્મા તત્વ ચીન્યો નહી …

 

શું થયું તપને તીરથ કીધા થકી
શું થયું માળ ગઈ નામ લીધે
શું થયું તપને તીરથ કીધા થકી
શું થયું માળ ગઈ નામ લીધે
શું થયું તિલકને તુલસી ધર્યા થકી

 

શું થયું તિલકને તુલસી ધર્યા થકી
શું થયું ગંગાજળ પાન કીધે
જ્યાં લાગી આત્મા તત્વ ચીન્યો નહી …

 

જ્યાં લાગી આત્મા તત્વ ચીન્યો નહી …
ત્યાં લગી સાધના સર્વ દુઃખી
જ્યાં લાગી આત્મા તત્વ ચીન્યો નહી …

 

શું થયું વેદ, વ્યાકરણ, વાણી વદે
શું થયું રાગ ને રંગ જાણે
શું થયું વેદ, વ્યાકરણ, વાણી વદે
શું થયું રાગ ને રંગ જાણે
શું થયું ખટ દર્શન સેવા થકી ..(૨)
શું થયું વરણ ના ભેદ આણે
જ્યાં લાગી આત્મા તત્વ ચીન્યો નહી …

 

જ્યાં લાગી આત્મા તત્વ ચીન્યો નહી …
ત્યાં લગી સાધના સર્વ દુઃખી
જ્યાં લાગી આત્મા તત્વ ચીન્યો નહી …

 

આ.. પ્રપંચ સૌ પેટ ભરવા તણા
આત્મા રામ કદી બ્રહ્મ ન જોયો
એ છે પ્રપંચ સૌ પેટ ભરવા તણા
આત્મા રામ કદી બ્રહ્મ ન જોયો
ભણે નરસૈંયો કે’ તત્વ દર્શન વિના

 

ભણે નરસૈંયો કે’ તત્વ દર્શન વિના
રત્ન ચિંતામણી જન્મ ખોયો

 

ભણે નરસૈંયો કે તત્વ દર્શન વિના
રત્ન ચિંતામણી જન્મ ખોયો
જ્યાં લગી આત્મા તત્વ ચીન્યો નહી …

 

જ્યાં લાગી આત્મા તત્વ ચીન્યો નહી …
ત્યાં લગી સાધના સર્વ દુઃખી
આ મનુષ્ય દેહ તારો એમ એળે ગયો
માવઠા ની જેમ વૃષ્ટિ રૂઠી
જ્યાં લાગી આત્મા તત્વ ચીન્યો નહી …

 

જ્યાં લાગી આત્મા તત્વ ચીન્યો નહી …
ત્યાં લગી સાધના સર્વ દુઃખી
જ્યાં લાગી આત્મા તત્વ ચીન્યો નહી …

 

મન કરી લે ને વિચાર … (ભજન)

મન કરી લે ને વિચાર … (ભજન)
સ્વર : નારાયણ સ્વામી …

.

.
મન કરી લે ને વિચાર
જીવન થોળા ..
તારા હરિ ભજનની માંય
કાન છે બહોળા
જાશો જમપુરી માંય
જળશે જોળા ..
તેથી રામ નામ સંભાર …

 

મન, કરી લે ને વિચાર
જીવન થોળા ..
તારા હરિ ભજનની માંય
કાન છે બહોળા ..
અંતે જાશો જમપુરી માંય
જળશે જોળા ..
તેથી રામ નામ સંભાર …

 

મોર મુકુટ, ધીર્યો શિર ઉપર
દરપન કર મોજાર ..
મોર મુકુટ ધર્યો શિર ઉપર
દરપન કર મોજાર ..
વેઢ, વિટીયું, હાર ગળામાં .. (૨)
ખૂબ ધર્યો શણગાર ..
પગમાં તોળા ..(૨)

 

ખૂબ ધર્યો શણગાર ..
પગમાં તોળા ..
રામ નામ સંભાર …

 

મન કરી લે ને વિચાર
જીવન થોળા ..
હરિ ભજનની માંય
કાન છે બહોળા ..
જાશો જમપુરી માંય
જળશે જોળા ..
તેથી રામ નામ સંભાર …

 

હસ્તી ઉપર કનક અંબાળી
ખમ્મા કહે છડીદાર ..
હસ્તી ઉપર કનક અંબાળી
ખમ્મા કહે છડીદાર ..
રથની આના ઊંટ પાલખી
કે’તા ના આવે પાર ..
ચડવા ઘોડા ..
રામ નામ સંભાર …

 

મન કરી લે ને વિચાર
જીવન થોળા ..
તારા હરિ ભજનની માંય
કાન છે બહોળા ..
અંતે જાશો જમપુરી માંય
જળશે જોળા ..
તેથી રામ નામ સંભાર …

 

લોભ ન ચૂકે, કામ ન મૂકે …
ઘર ધંધા ની માંય ..
લોભ ન ચૂકે કામ ન મૂકે ..
ઘર ધંધા ની માંય ..
મૂરખ મન તું કછુ ન બુજે .. (૨)

 

તીરથ ગમન ની માંય
પગ છે થોડા ..

 

તીરથ ગમન ની માંય ..
પગ છે થોડા ..
રામ નામ સંભાર …

 

મન કરી લે ને તું વિચાર
જીવન થોળા ..
હરિ ભજનની માંય
કાન છે બહોળા ..
અંતે જાશો જમપુરી માંય
જળશે જોળા ..
તેથી રામ નામ સંભાર …

 

સંસાર સાગર, મહા જળ ભરીયો
રામ નામ કો જહાજ ..
સંસાર સાગર, મહા જળ ભરીયો ..
રામ નામ કો જહાજ ..
ગંગાદાસ કો જ્ઞાન બતાયો  .. (૨)
રામદાસ મહારાજ ..

 

કૃપા કરી ને ..
રામદાસ મહારાજ
કૃપા કરી ને  ..

 

મન કરી લે ને તું  વિચાર
જીવન થોળા ..
હરિ ભજનની માંય
કાન છે બહોળા ..
જાશો જમપુરી માંય
જળશે જોળા ..
તેથી રામ નામ સંભાર …રે ..જી

 

પોપટ રે બોલે …પિંજરે …(ભજન)

પોપટ રે બોલે …પિંજરે ..
સ્વર: નારાયણ સ્વામી …

.

.

એ જી વ્હાલા પોપટ રે બોલે … પિંજરે …
જુગતી હરિની ન જાણી ..
અકળ કળા..અવી..નાશિની,
સુમરો સારંગ પાણી ..
પોપટ રે બોલે … પિંજરે …

 

 

એ જી વ્હાલા સુમમાંતો શૂડલાની ચાંચ છે
પાંખે પદમની  નિશાની ..
કોટે લીલો, પીળો કાંઠલો પીવે..ગંગાજળ પાણી ..
પોપટ રે બોલે, બોલે.. પિંજરે …

 

 

જુગતી હરિની ન જાણી
અકળ કળા..અવી..નાશિની,
સુમરો સારંગ પાણી ..
પોપટ રે બોલે, જો ને પિંજરે …

 

 

પૂરણ રે બનાવ્યું આ…પીંજરૂ
અક્કલ હોંશિયારી આણી..
એ જી વ્હાલા પૂરણ રે બનાવ્યું ..
છે આ..પાંજરૂ ..
અક્કલ હોંશિયારી આણી
સીધી રે મેલી સળિયું,
પાંજરે પોલડી અડગ કોતરાણી ..

 

 

પોપટ રે બોલે જો ને પાંજરે ..
જુગતી હરિની ન જાણી ..
અકળ કળા..અવી..નાશિની ..
સુમરો સારંગ પાણી ..
પોપટ રે બોલે જો ને પાંજરે …

 

 

એ જી વ્હાલા પ્રાણી–પંખી બેઠો પાંજરે ..
મુખેથી વદે વેદ વાણી ..
પ્રાણી–પંખી બેઠો …પાંજરે ..
મુખથી વદે વેદ વાણી

 

 

સમરણ કરે સતગુરુ ..
એ ના આવે અગમ એંધાણી ..
સમરણ કરે સત..ગુરુજી ..
ના આવે અગમ એંધાણી ..
એ જી વ્હાલા પોપટ રે બોલે .. પિંજરે …

 

 

એ જી વ્હાલા આનંદ પદને તમે..ઓળખો ..
નિર્ભય પદની નિશાની …(૨)
દાસ કુબેરને, નાનક મળ્યા… રે એની ..
દાસ એ કુબેરને… નાનક એ મળ્યા ..
ભીતર જ્યોતિ દર્શાણી ..

 

 

એ જી વ્હાલા પોપટ રે ..
બોલે જો ને પિંજરે …
જુગતી હરિની ન જાણી
અકળ કળા..અવી..નાશિની ..
સુમરો સારંગ પાણી …

 

 

એ જી વ્હાલા પોપટ રે બોલે જો ને પિંજરે ..
જુગતી હરિની ન જાણી ..
અકળ કળા..અવી..નાશિની ..
સુમરો સારંગ પાણી ..
એ જી વ્હાલા પોપટ રે
બોલે એ જો ને પિંજરે …

 

 

એ જી વ્હાલા પોપટ રે
બોલે જો ને પિંજરે ..

 

 

પિંજરે … પિંજરે …

 

શાને કરે છે વિલાપ કાયારાણી…(ભજન)

શાને કરે છે વિલાપ કાયારાણી…(ભજન)

 

 

શાને કરે છે વિલાપ …

સ્વર: નારાયણ સ્વામી …

.

.

 

શાને કરે છે વિલાપ કાયારાણી

શાને કરે છે વિલાપ રે …જી

તારે ને મારે હવે કાંઈ નથી … (૨)

કયા રાણી રે … એમ જીવ રાજા કે’છે ..

 

 

શાને કરે છે વિલાપ કાયારાણી

શાને કરે છે, તું વિલાપ રે … જી

તારે ને મારે હવે કાંઈ નથી … (૨)

કાયારાણી રે … એમ જીવ રાજા કે’છે …

 

 

ઘણા દિવસનો, ઘરવાસ આપણે

એ .. ઘણા દિવસનો ઘરવાસ રે … જી

મૂકીને ન જાઉં મને એકલી …(૨)

જીવ રાજા રે … એમ કાયારાણી કે’છે …

 

 

હે મમતા મૂકી દે, માંયલી

હવે અંતરથી છોડી દે આશ ..

મમતા મૂકી દે માયલી ને

હવે અંતરથી છોડી દે આશ રે …જી

રજા નથી મારા રામની

મને રજા નથી મારા રામની … કાયારાણી રે ..

એમ જીવ રાજા કે’છે …

 

 

રજા નથી મારા રામની …(૨)

કાયારાણી રે …

એમ જીવ રાજા કે’છે …

 

 

અઘોર વનની માયા જીવ રાજા

અઘોર વનની માયા રે …જી

મૂકી ન જાઉં મને એકલી ..

તમે મૂકી ન જાઉં, મને એકલી … જીવ રાજા રે ..

એમ કાયારાણી કે’છે …

 

 

શાને કરે છે વિલાપ કાયારાણી

શાને કરે છે વિલાપ રે

તારે ને મારે હવે કાંઈ નથી …(૨)

કાયારાણી રે …

એમ જીવ રાજા કે’છે …

 

 

શાને કરો છો વિલાપ હવે

શાને કરે છે વિલાપ હવે રે

ઓચિંતાના મૂકામ આવ્યા .. (૨)

કાયારાણી રે …એમ જીવ રાજા કે’છે …

 

 

એ ક્યારે થશે … (૨) હવે મિલાપ …

જીવ રાજા આપણો ..

ક્યારે થશે મિલાપ રે ..

વચન દઈને સિધાવજો

તમે વચન દઈને સિધાવજો ..

જીવ રાજા રે … એમ કાયારાણી કે’છે રે …

 

 

હતી ભાડૂતી વેલ કાયારાણી

હતી ભાડૂતી વેલ રે …

હતી ભાડૂતી, એ આ વેલ, કાયારાણી

હતી ભાડૂતી વેલ રે …

 

 

આતો લેણ–દેણના સંબંધ છે

લેણ-દેણના સંબંધ છે, કાયારાણી રે ..

એમ જીવ રાજા કે’છે …

 

 

એ.. દૂર નથી, મૂકામ આપણો હવે

દૂર નથી મૂકામ રે …

મને આટલે પહોંચાડી, સિધાવજો …

આટલે પહોંચાડીને સિધાવજો,

જીવ રાજા રે … એમ કાયારાણી કે’છે …

 

 

શાને કરે છે વિલાપ, કાયારાણી

શાને કરે છે વિલાપ રે ..

તારે ને મારે હવે કાંઈ નથી …(૨)

કાયારાણી  રે … એમ જીવ રાજા કે’છે …

 

 

એ .. હવે છેલ્લા રામ રામ કાયારાણી

હવે છેલ્લા રામ રામ રે ..

જાઉં ધણીના દરબારમાં …(૨)

કાયારાણી રે … એમ જીવ રાજા કે’છે …

 

 

પુરષોત્તમના સ્વામી શામળા

ભક્તો તણા રખવાળ રે

સાચા સગા છે ઈ સર્વના ..

સાચા સગા છે  ઈતો સર્વના ..

કાયારાણી રે … એમ જીવ રાજા કે’છે …

 

 

પુરષોત્તમના સ્વામી શામળા

ભક્તો તણા રખવાળ રે

સાચા સગા છે ઈતો સર્વના …(૨)

કાયારાણી રે … એમ જીવ રાજા કે’છે ..

 

 

શાને કરે છે વિલાપ, કાયારાણી

શાને કરે વિલાપ રે

તારે ને મારે હવે કાંઈ નથી … (૨)

કાયારાણી રે … એમ જીવ રાજા કે’છે …

એમ જીવ રાજા કે’છે

એમ જીવ રાજા કે’છે

.

મળ્યો મનુષ્ય જન્મ અવતાર માંડ કરીને …(ભજન)

મળ્યો મનુષ્ય જન્મ અવતાર માંડ કરીને …(ભજન)
.

.
મળ્યો મનુષ્ય જન્મ અવતાર,
માંડ કરીને ..
તમે ભજ્યા નહિ ભગવાન,
હેત ધરીને ..
તેથી ખાસો જમના માર,
પેટ ભરીને ..
માટે રામ નામ સંભાર …

 

 

ગઈ પલ પાછી ફેર નહિ આવે ..જી ..
મૂરખ મૂંઢ ગમાર .. (૨)
ભવ સાગરની ભૂલવણીમાં ..(૨)
વીતી ગયા જૂગ ચાર,
ફેરા ભરીને .. (૨)

 

 

ભજ્યા નહિ ભગવાન,
હેત ધરીને ..
ખાસો જમના માર,
પેટ ભરીને ..

તેથી રામ નામ સંભાર .. હે …જી ..

 


જઠરાગ્નિમાં જુગને રાખ્યો ..જી ..
નવ માસ નિર્ધાર .. (૨)
સ્તુતિ કીધી અલબેલાની
બાર ધર્યો અવતાર,
મહોયો માયામાં ..
બાર ધર્યો અવતાર,
માયામાં મોહીને ..

 

 

ભજ્યા નહિ ભગવાન,
હેત ધરીને ..
ખાસો જમના માર,
પેટ ભરીને ..
માટે રામ નામ સંભાર …

 

 

કળિયુગ પૂળો, રંગે રૂડો ..જી..
કહેતા ના આવે પાર .. (૨)
જપ-તીરથ કાંઈ ના કીધું, ..  (૨)
એક નામ આધાર ..
કૃષ્ણ કહીને ..
એક નામ આધાર
કૃષ્ણ કહીને ..

 

 

ભજ્યા નહિ ભગવાન,
હેત ભરીને ..
ખાસો જમના માર,
પેટ ભરીને
રામ નામ સંભાર …

 

 

ગુરુ ગમ પાયો, મનમેં સાયો
જુગતી કરી જદુરાઈ ..
ગુરુ ગમ પાયો, એ મનમેં સાયો
જુગતી કરી જદુરાઈ ..

 

 

ગંગાદાસ કો જ્ઞાન બતાયો ..(૨)
રામદાસ મહારાજ દયા કરીને  ..(૨)

 

 

ભજ્યા નહિ ભગવાન,
હેત ધરીને ..
ખાસો જમના માર,
પેટ ભરીને ..
માટે રામ નામ સંભાર …

 

 

મળ્યો મનુષ્ય અવતાર,
માંડ કરીને ..
ભજ્યા નહિ ભગવાન,
હેત ધરીને ..
ખાસો જમના માર,
પેટ ભરીને ..
માટે રામ નામ સંભાર …

યુદ્ધમાં, અર્જુનને રે એના સગપણ આડા આવે …(ભજન)

યુદ્ધમાં, અર્જુનને રે એના સગપણ આડા આવે …
.
સ્વર: શ્રી નારાયણ સ્વામી …
.


.

.

યુદ્ધમાં, અર્જૂનને રે એના સગપણ આડા આવે …

 

સગા હમારા રામજી ..

અને સહુંદર પુની રામ

ઓર સગા સબ સગ મગા

કોઈ ના આવે કામ

 

સગપણ આડા આવે એના

સગપણ આડા આવે …

એના મનને ખુબ મુંજાવે … યુદ્ધમાં …

અર્જૂનેને રે એના સગપણ આડા આવે …

 

કુરુક્ષેત્રમાં કૃષ્ણ પ્રભુજી

મધ્યમાં રથને લાવે ..

એ .. મધ્યમાં રથને લાવે

કુરુક્ષેત્રમાં કૃષ્ણ પ્રભુજી

મધ્યમાં રથને લાવે

લાવે … મધ્યમાં રથને લાવે

 

કોને મારું ને … ક્યાં તીર ચલાવું ..

કોને મારું .. એ .. ક્યાં તીર ચલાવું

મારી સમજણમાં ન આવે

યુદ્ધમાં, અર્જૂનને રે એના..

સગપણ આડા આવે … (૨)

 

કોઈ કોઈનું કોઈ સગું નથી

એમ કૃષ્ણ પ્રભુ સમજાવે

કોઈ કોઈનું આ દુનિયામાં

કોઈ સગું નથી … એમ …

એ કૃષ્ણ પ્રભુ સમજાવે …

 

એ … આવી કાયરતા ક્યાંથી લાવ્યો

આવી કાયરતા ભાઈ… એ ક્યાંથી લાવ્યો

હે … તારી કિર્તી ને કલંક લગાવે

યુદ્ધમાં, આજ અર્જૂનને રે …

એના સગપણ આડા આવે …

 

 

અગ્નિ ન બાળે, પવન ન સૂકવે

એને પાણી ન રે પલાળે

 

અગ્નિ ન બાળે એને પવન ન સૂકવે

પાણી ન રે પલાળે

આત્મતત્વ અમર છે અર્જૂન

આત્મતત્વ ભાઈ, એ અમર છે અર્જૂન

એવા ગીતાના જ્ઞાન સમજાવે

યુદ્ધમાં, અર્જૂનને રે એના ..

સગપણ આડા આવે .. (૨)

 

એ આત્મતત્વ અમર છે અર્જૂન

આત્મતત્વ અમર છે અર્જૂન

એવા ગીતાના જ્ઞાન સમજાવે

યુદ્ધમાં, અર્જૂનને રે એના ..

સગપણ આડા આવે …

એ યુદ્ધમાં, અર્જૂનને રે ..

એના સગપણ આડા આવે …

 

એ દર્દી જાણે દરદની

અને મડદા મરજી ખેર

દર્દી … દર્દી જાણે દરદની

અને મડદા મરજી ખેર

ઓલા રોઝા જો રખડે

એ .. સમજે ન વનચર શામળે

 

સગપણ આડા આવે એના ..

મનને ખૂબ મુંજાવે …

યુદ્ધમાં, અર્જૂનને રે એના ..

સગપણ આડા આવે ..

 

જ્ઞાન ગીતાના દઈને અર્જૂનને

ધનુષ્ય બાણ ધરાવે ..

જ્ઞાન ગીતાના દઈને અર્જૂનને

ધનુષ્ય બાણ ધરાવે …

પુરુષોત્તમના પ્રભુજી પ્રીતે ..

પુરષોત્તમના પ્રભુજી પ્રીતે

ભારતમાં ભારત રચાવે

યુદ્ધમાં, અર્જૂનને રે એના …

સગપણ આડા આવે

 

સગપણ આડા આવે, આવે

હે .. એના મનને ખૂબ મુંજાવે

યુદ્ધમાં, અર્જૂનને રે એના …

સગપણ આડા આવે …

 

સગપણ આડા, સગપણ આડા,

સગપણ આડા આવે …

 

એક લખું છું કહાણી કરુણા …

એક લખું છું કહાણી કરુણા … (સારસ – સારસી)

.

.

સારસ અને સારસી …

 

એક લખું છું કહાણી કરુણા

એક લખું છું …

કહાણી કરુણા … એક લખું છું ..

આંસું આંખલડીમાં આણી .. (૨)

 

સુંદર તટની હતી સરિતા

સુંદર તટની ..

હતી સરિતા જ્યાં ..

વહેતા ખળખળ પાણી ..

 

સુંદર તટની ..

હતી સરિતા ..

જ્યાં વહેતા ખળખળ પાણી

જુગલ વસે ત્યાં ખગની જોડી … (૨)

સારસ – સારસી રાણી  … (૨)

આંસું આંખલડીમાં આણી …

 

એક લખું છું કહાણી ..

એક લખું છું …

કહાણી કરુણા ..

એક લખું છું કહાણી

આંસું આંખલડીમાં આણી …

 

પંખી બંનેને પ્રેમ ઘણેરો

પંખી બંનેને …

પ્રેમ ઘણેરો એને ..

વર્ણવી શકે નહિ વાણી ..

એને વર્ણવી શકે નહિ વાણી ..

 

દેહ જુદા એનો, જીવડો એક જ છે

દેહ જુદા … જીવડો એક જેમ

વેલ તરૂ ને વીંટાણી ..

જેમ વેલ તરૂ ને વીંટાણી  ..

આંસું આંખલડીમાં આણી …

 

માદા હતી તેણે ઈંડા મૂક્યાં

માદા હતી તેણે .. ઈંડા મૂક્યાં ને

હૈયે અતિ હરખાણી .. એતો

હૈયે અતિ હરખાણી ..

 

 

માદા હતી એણે ..

ઈંડા મૂક્યાં ને, હૈયે અતિ હરખાણી

પંખી ઊડ્યો એના પોષણ કાજે

 

પંખી ઊડ્યો .. ઊડ્યો .. ઊડ્યો ..

પંખી ઊડ્યો ..

પંખી ઊડ્યો એના.. પોષણ કાજે

ઉરમાં શાંતિ આણી ..

એના .. ઉરમાં શાંતિ આણી ..

આંસું આંખલડીમાં આણી …

 

ચારો લઈને સારસ ચાલ્યો ..

ચારો લઈને ..

સારસ ચાલ્યો ..

ત્યાં તો મોતની નાળ મંડાણી ..

એની માથે .. મોતની નાળ મંડાણી

પારાધીએ  એક તીર ફેંક્યું .. એ ..

પારાધી ..

પારાધીએ ..પારાધી ..

ઓ .. પારાધી .. પારાધીએ એક

તીર ફેંક્યું જ્યાં … ચીસ્કારી સંભળાણી ..

એની ચીસ્કારી સંભળાણી ..

આંસું આંખલડીમાં આણી …

 

એક લખું છું કહાણી કરુણા

એક લખું છું .. કહાણી કરુણા

એક લખું છું કહાણી ..

આંસું આંખલડીમાં આણી …

 

કકળી ઊઠી ત્યારે કામની ..

કકળી ઊઠી … ત્યારે કામની ..

હૃદયની ગતિ વિંધાણી ..

એની હૃદયની ગતિ વિંધાણી ..

 

કકળી ઊઠી .. ત્યારે કામની ..

હૃદયની ગતિ વિંધાણી ..

પિયુ પિયુ .. એવા કર્યાં પૂકારો એણે

 

પિયુ .. પિયુ ..

પિયુ .. પિયુ .. પીયુ ..

એવા કર્યાં પૂકારો એણે ..

પિયુ .. પિયુ .. પિયુ ..

એવા કર્યાં પૂકારો ..

કર્યાં એ પૂકારો..

પિયુ .. પિયુ .. કર્યાં પૂકારો ..

ત્યાંતો એની આત્મ જ્યોત ઓલાણી ..

એની .. આતમ જ્યોત ઓલાણી ..

આંસું આંખલડીમાં આણી …

 

એક લખું છું કહાણી કરુણા ..

એક લખું છું, કહાણી …

આંસું આંખલડીમાં આણી … (૨)

 

કઠણ હૃદયની ..

એવી કેવી રે વિધાતા ..

કઠણ હૃદયની ..

એવી .. એવી ..આ કેવી વિધાતા

કઠણ હૃદયની ..

કઠણ હૃદયની કેવી વિધાતા

એની કલમ ન કાં અટકાણી ..

કઠણ હૃદયની .. કેવી વિધાતા ..

એની કલમ ન કાં અટકાણી

 

કાન કહે ઈંડાનું શું થયું હશે ..

કાન .. કાન કહે ..

કાન કહે ..

ઓલા ઈંડાનું શું થયું હશે ..

કાન કહે .. કાન કહે .. કાન કહે ..

કાન કહે .. ઈંડાનું શું થયું હશે .. એની ..

એની કથી શકું ન કહાણી ..

એની.. કથી શકું ન  કહાણી

આંસું આંખલડીમાં આણી …

 

એક લખું છું કહાણી કરુણા

એક લખું છું .. કહાણી કરુણા

એક લખું કહાણી ..

આંસું આંખલડીમાં આણી …

આંસું આંખલડીમાં આણી …

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

મારે બાળપણની પ્રિતુ રે ..

મારે  બાળપણની પ્રિતુ  રે ..

.

સ્વર: શ્રી નારાયણ સ્વામી ..

.

.

એ મારે બાળપણાની  પ્રિતુ રે …

 

એ મારે બાળપણાની પ્રિતુ રે

મારે પૂર્વ જન્મની આ પ્રિતુ રે

એ.. ઓધા મોહલે આવો …

 

બાળપણાની પ્રિતુ રે

મારે પૂર્વ જન્મની પ્રિતુ રે

એ.. ઓધા મહેલે આવો …

 

જોઈ જોઈને ઓરીએ જાતું

બીબા વિના પડે નહિ ભાતું રે

 

જોઈ જોઈને ઓરીએ જાતું

બીબા વિના પડે નહિ ભાતું રે

બહાર જીવે આ ભીતું રે .. (૨)

ઓધા .. મહોલે આવો રે …

 

મારે બાળપણાની  પ્રિતુ રે

મારે પૂર્વ જન્મની પ્રિતુ રે

એ.. ઓધા મહેલે આવો …

 

એ.. દાસી માથે શું છે દાવો

મારે મહોલે ન આવો માવા

 

આ દાસી માથે શું છે દાવો

મારે મહોલે  કીમ ન આવે માવો

શું આવો તે અભાવો રે ઓધા .. (૨)

મહોલે આવો … (૨)

 

મારે બાળપણાની  પ્રિતુ રે

મારે પૂર્વ જન્મની પ્રિતુ રે

એ.. ઓધા મહેલે આવો …

 

તમ વિના પ્રભુ નથી રહેવાતું

વાલમ આવો તો કરીએ વાતું

 

તમ વિના એ નથી રહેવાતું

એ.. વાલમ આવો તો કરીએ વાતું રે

આવી છે એકાંતુ ..રે ઓધા

આવી છે એકાંતુ ઓધા રે ઓધા

મોહલે આવો …

 

બાળપણાની પ્રિતુ મારે

એ મારે બાળપણાની  પ્રિતુ રે

મારે પૂર્વ જન્મની આ પ્રિતુ રે

એ.. ઓધા મોહલે આવો …

 

એ દાસી જીવણ ભીમને ભારી

વારણાં લઉં વારમ વારી

 

દાસી જીવણ ભીમને ભારી

વારણાં લઉં વારી વારી રે

ગરીબી ગવાણી રે ઓધા

 

ગરીબી ગવાણી રે ઓધા

એ મોહલે  આવો …

 

બાળપણાની પ્રિતુ રે મારે

બાળપણાની  પ્રિતુ રે

મારે પૂર્વ જન્મની પ્રિતુ રે

એ.. ઓધા મહોલે આવો …

 

બાળપણાની  પ્રિતુ મારે

મારે પૂર્વ જન્મની આ પ્રિતુ રે

એ.. ઓધા મહોલે  આવો …

 

એ ઓધા મહોલે આવો

એ ઓધા મોહલે આવો …