ગણેશ સ્થાપના-૨… (લગ્ન ગીત) …

ગણેશ સ્થાપના-  (૨) … (લગ્ન ગીત) …

 

 

 

ganpati[1]

પરથમ ગણેશ બેસાડો રે મારા ગણેશ દુંદાળા
ગણેશની સ્થાપના કરાવો રે મારા ગણેશ સૂંઢાળા
તેત્રીસ કરોડ દેવતા સીમડીએ આવ્યા
હરખ્યાં ગોવાળિયાનાં મન રે, મારા ગણેશ દુંદાળા
તેત્રીસ કરોડ દેવતા વાડીએ પધાર્યા
હરખ્યાં માળીડાનાં મન રે, મારા ગણેશ દુંદાળા
તેત્રીસ કરોડ દેવતા સરોવર પધાર્યા
હરખ્યા પાણિયારીઓનાં મન રે, મારા ગણેશ દુંદાળા
તેત્રીસ કરોડ દેવતા શેરીએ પધાર્યા
હરખ્યા પાડોશીઓનાં મન રે, મારા ગણેશ દુંદાળા
તેત્રીસ કરોડ દેવતા તોરણે પધાર્યા
હરખ્યા સાજનિયાંનાં મન રે, મારા ગણેશ દુંદાળા
તેત્રીસ કરોડ દેવતા માંડવે પધાર્યા
હરખ્યા માતાજીનાં મન રે, મારા ગણેશ દુંદાળા
તેત્રીસ કરોડ દેવતા માયરે પધાર્યા
હરખ્યા વરકન્યાનાં મન રે, મારા ગણેશ દુંદાળા

 

 

સાભાર: http://mavjibhai.com

બ્લોગ લીંક : http://das.desais.net
email : [email protected]m

ગણેશ સ્થાપન -૧ (લગ્ન ગીત)…

ગણેશ સ્થાપન ..૧ (લગ્ન ગીત) …

 

 

ganeshji

 

પરથમ ગણેશ બેસાડો રે
મારા ગણેશ દુંદાળા
ગણેશ દુંદાળા ને મોટી ફાંદાળા
ગણેશજી વરદાન દેજો રે
મારા ગણેશ દુંદાળા
કૃષ્ણની જાને રૂડા ઘોડલા શણપગારો
ઘોડલે પિત્તળિયાં પલાણ રે
મારા ગણેશ દુંદાળા
કૃષ્ણની જાને રૂડા હાથીડા શણગારો
હાથીડે લાલ અંબાડી રે
મારા ગણેશ દુંદાળા
કૃષ્ણની જાને રૂડા જાનીડા શણગારો
જાનડી લાલ ગુલાલ રે
મારા ગણેશ દુંદાળા
કૃષ્ણની જાને રૂડી વેલડિયું શણગારો
ધોરીડે બબ્બે રાશું રે
મારા ગણેશ દુંદાળા
કૃષ્ણની જાને રૂડા ધોરીડાં શણગારો
વેલડિયે દશ આંટા રે
મારા ગણેશ દુંદાળા
વાવલિયા વાવ્યા ને મેહુલા ધડૂક્યા
રણ રે વગડામાં રથ થંભ્યા રે
મારા ગણેશ દુંદાળા
તૂટ્યા તળાવ ને તૂટી પીંજણિયું
ધોરીડે તૂટી બેવડ રાશું રે
મારા ગણેશ દુંદાળા
ઊઠો ગણેશ ને ઊઠો પરમેશ્વર
તમે આવ્યે રંગ રે’શે રે
મારા ગણેશ દુંદાળા
અમે રે દુંદાળા ને અમે રે ફાંદાળા
અમ આવ્યે તમે લાજો રે
મારા ગણેશ દુંદાળા
અમારે જોશે સવા મણનો રે લાડુ
અમે આવ્યે વેવાઈ ભડકે રે
મારા ગણેશ દુંદાળા
વીવા, અઘરણી ને જગવને જનોઈ
પરથમ ગણેશ બેસાડું રે
મારા ગણેશ દુંદાળા

 

ક્લીક કરો અને સાંભળોઃ
Mara_Ganesh_Dundala.mp3

 

 

સાભાર: http://mavjibhai.com

 

બ્લોગ લીંક : http://das.desais.net
email : [email protected]