“પુષ્ટિ પ્રસાદ” – સામાયિક સ્વરૂપે … (માર્ચ તેમજ મે -૨૦૦૬નાં અંકો )…

પુષ્ટિ પ્રસાદ”  – સામાયિક સ્વરૂપે  …

(ઈ -મેગેજીન સ્વરૂપે)અંક- માર્ચ-૨૦૦૬  તેમજ  મે -૨૦૦૬ …

 

 

‘પુષ્ટિ પ્રસાદ’ એક મેગેજીન (સામાયિક) સ્વરૂપે છેલ્લા આઠ વર્ષથી વધુ સમયથી યુ એસ એ માં પુષ્ટિમાર્ગિય વૈષ્ણવ સંપ્રદાય સાહિત્ય પ્રચાર સેવા સમિતિ દ્વારા પ્રકાશિત કરવામાં આવે છે,  આદરણીય ભવદીય વૈષ્ણવ  શ્રી વ્રજનીશભાઈ શાહ (યુએસએ) ની વિનંતી ને ધ્યાનમાં રાખી,  ઉપરોક્ત અંક ઈ મેગેજીન (સામાયિક) સ્વરૂપે, ઘણા સમયથી નિયમિત રીતે સમયાંતરે  ‘દાદીમા ની પોટલી’ પર પુન: પ્રકાશિત  કરવાની કોશિશ કરેલ છે.  ઉપરોક્ત સામાયિક ને પુન: પ્રકાશિત કરવા માટે મંજૂરી  સાથે તક આપવા  બદલ અમો શ્રી વ્રજનીશભાઈ તેમજ પુષ્ટિમાર્ગિય વૈષ્ણવ સંપ્રદાય સાહિત્ય પ્રચાર સેવા સમિતિ (યુએસએ)  નાં આભારી છીએ.

 નોંધ:  એપ્રિલ -૨૦૦૬ની લીંક ઓપન થતી ન હોય, આજે અહીં પોસ્ટમાં દર્શાવેલ નથી., જે બદલ દિલગીર છીએ.

march-immage

 march index

‘પુષ્ટિ પ્રસાદ’  માર્ચ-૨૦૦૬નાં અંકમાં ઉપરોક્ત દર્શાવેલ કૃતિ તેમજ આવી વિવિધ અનેક સામગ્રી ને માણવા…  નીચે દર્શાવેલ લીંક પર ક્લિક કરશો :   

March 2006 High Quality Issue March 2006 Low Quality Issue

  Download past issues of ‘Pushti Prasad’ magazine here.

‘પુષ્ટિ પ્રસાદ નો  મે- ૨૦૦૬ નાં અંકમાં નીચે દર્શાવેલ કૃતિ તેમજ  વિવિધ અનેક સામગ્રી માણવા …  અંક નીચે દર્શાવેલ લીંક પર ક્લિક કરશો : 

may-2006 immage

 

may index

Download past issues of ‘Pushti Prasad’ magazine here.

 

‘પુષ્ટિ પ્રસાદ’ – સમગ્ર અંક માણવા  નીચે દર્શાવેલ લીંક પર ક્લિક કરશો..

May 2006 High Quality Issue May 2006 Low Quality Issue

 

 

To view online issues you will need Adobe Acrobat Reader. If you do not have it please download by clicking here –>    

 

 

 

 

The High Quality images are large and will take some time to appear. If you still have difficulty reading these files please email to [email protected] 

સાભાર : વ્રજનિશ શાહ  – લોયડસ્, મેરિલેન્ડ.  યુએસએ. 

 

 
બ્લોગ લીંક : http://das.desais.net
email : [email protected]

 

 

“પુષ્ટિ પ્રસાદ”  સામાયિક ના  સળંગ અંક ..  માણી શકો તે હેતુથી  અમોએ  તેની એક અલગ કેટેગરી “પુષ્ટિ પ્રસાદ .. “(સામાયિક સ્વરૂપે) …  અહીં  દર્શાવેલ  છે…  આ કેટેગરી પર ક્લિક કરવાથી ફક્ત ‘પુષ્ટિ પ્રસાદ’ સામાયિક – મેગેજીન નાં અંકો ની લીંક જ આપને  ત્યાં  જોવા મળશે….   આશા રાખીએ છીએ કે આ જરૂરી ફેરફાર આપ સર્વેને પસંદ આવશે.

 

 

પુષ્ટિ સાહિત્ય વિશે … બ્લોગ પોસ્ટ પર મૂકેલ આપના પ્રતિભાવ,  સદા અમોને પ્રેરણાદાયી બની રહે  છે, આપના પ્રતિભાવની આશા રાખીએ છીએ ….

“પુષ્ટિ પ્રસાદ” – સામાયિક સ્વરૂપે … (જાન્યુઆરી – ફેબ્રુઆરી -૨૦૦૬નાં અંકો )…

પુષ્ટિ પ્રસાદ”  – સામાયિક સ્વરૂપે  …

(ઈ -મેગેજીન સ્વરૂપે)અંક- જાન્યુઆરી અને ફેબ્રુઆરી -૨૦૦૬ …

 

 

‘પુષ્ટિ પ્રસાદ’ એક મેગેજીન (સામાયિક) સ્વરૂપે છેલ્લા આઠ વર્ષથી વધુ સમયથી યુ એસ એ માં પુષ્ટિમાર્ગિય વૈષ્ણવ સંપ્રદાય સાહિત્ય પ્રચાર સેવા સમિતિ દ્વારા પ્રકાશિત કરવામાં આવે છે,  આદરણીય ભવદીય વૈષ્ણવ  શ્રી વ્રજનીશભાઈ શાહ (યુએસએ) ની વિનંતી ને ધ્યાનમાં રાખી,  ઉપરોક્ત અંક ઈ મેગેજીન (સામાયિક) સ્વરૂપે, ઘણા સમયથી નિયમિત રીતે સમયાંતરે  ‘દાદીમા ની પોટલી’ પર પુન: પ્રકાશિત  કરવાની કોશિશ કરેલ છે.  ઉપરોક્ત સામાયિક ને પુન: પ્રકાશિત કરવા માટે મંજૂરી  સાથે તક આપવા  બદલ અમો શ્રી વ્રજનીશભાઈ તેમજ પુષ્ટિમાર્ગિય વૈષ્ણવ સંપ્રદાય સાહિત્ય પ્રચાર સેવા સમિતિ (યુએસએ)  નાં આભારી છીએ.

 

 JAN.06 OMMAGE

 

JAN-06 INDEX

‘પુષ્ટિ પ્રસાદ’  જાન્યુંઆરી-૨૦૦૬નાં અંકમાં ઉપરોક્ત દર્શાવેલ કૃતિ તેમજ આવી વિવિધ અનેક સામગ્રી ને માણવા…  નીચે દર્શાવેલ લીંક પર ક્લિક કરશો :   

Jan 2006 High Quality Issue Jan 2006 Low Quality Issue

  Download past issues of ‘Pushti Prasad’ magazine here.

‘પુષ્ટિ પ્રસાદ નો  ફેબ્રુઆરી માસનાં અંકમાં નીચે દર્શાવેલ કૃતિ તેમજ આવી વિવિધ અનેક સામગ્રી માણવા …  અંક નીચે દર્શાવેલ લીંક પર ક્લિક કરશો : 

FEB. 06 -IMMAGE

FEB.06 LEKH

Download past issues of ‘Pushti Prasad’ magazine here.

 

‘પુષ્ટિ પ્રસાદ’ ફેબ્રુઆરી-૨૦૦૬નો  સમગ્ર અંક માણવા  નીચે દર્શાવેલ લીંક પર ક્લિક કરશો..

 

Feb 2006 High Quality Issue Feb 2006 Low Quality Issue

 

To view online issues you will need Adobe Acrobat Reader. If you do not have it please download by clicking here –>    

 

 

 

The High Quality images are large and will take some time to appear. If you still have difficulty reading these files please email to [email protected] 

સાભાર : વ્રજનિશ શાહ  – લોયડસ્, મેરિલેન્ડ.  યુએસએ. 

 

 
બ્લોગ લીંક : http://das.desais.net
email : [email protected]

 

 

“પુષ્ટિ પ્રસાદ”  સામાયિક ના  સળંગ અંક ..  માણી શકો તે હેતુથી  અમોએ  તેની એક અલગ કેટેગરી “પુષ્ટિ પ્રસાદ .. “(સામાયિક સ્વરૂપે) …  અહીં  દર્શાવેલ  છે…  આ કેટેગરી પર ક્લિક કરવાથી ફક્ત ‘પુષ્ટિ પ્રસાદ’ સામાયિક – મેગેજીન નાં અંકો ની લીંક જ આપને  ત્યાં  જોવા મળશે….   આશા રાખીએ છીએ કે આ જરૂરી ફેરફાર આપ સર્વેને પસંદ આવશે.

 

 

પુષ્ટિ સાહિત્ય વિશે … બ્લોગ પોસ્ટ પર મૂકેલ આપના પ્રતિભાવ,  સદા અમોને પ્રેરણાદાયી બની રહે  છે, આપના પ્રતિભાવની આશા રાખીએ છીએ ….

“પુષ્ટિ પ્રસાદ” – સામાયિક સ્વરૂપે … (ઓક્ટોબર – નવેમ્બર – અને ડિસેમ્બર -૨૦૦૫)…

પુષ્ટિ પ્રસાદ”  – સામાયિક સ્વરૂપે  …

(ઈ -મેગેજીન (સામાયિક)સ્વરૂપે)અંક- ઓક્ટોબર – નવેમ્બર –  અને ડિસેમ્બર -૨૦૦૫…

 

 

‘પુષ્ટિ પ્રસાદ’ એક મેગેજીન (સામાયિક) સ્વરૂપે છેલ્લા આઠ વર્ષથી વધુ સમયથી યુ એસ એ માં પુષ્ટિમાર્ગિય વૈષ્ણવ સંપ્રદાય સાહિત્ય પ્રચાર સેવા સમિતિ દ્વારા પ્રકાશિત કરવામાં આવે છે,  આદરણીય વડીલ ભવદીય વૈષ્ણવ  શ્રી વ્રજનીશભાઈ શાહ (યુએસએ) ની વિનંતી ને ધ્યાનમાં રાખી,  ઉપરોક્ત અંક ઈ મેગેજીન (સામાયિક) સ્વરૂપે, થોડા સમયથી નિયમિત રીતે સમયાંતરે  ‘દાદીમા ની પોટલી’ પર પુન: પ્રકાશિત  કરવામાં આવે છે.  ઉપરોક્ત સામાયિક ને પુન: પ્રકાશિત કરવા માટે સહકાર આપવા  બદલ અમો શ્રી વ્રજનીશભાઈ તેમજ પુષ્ટિમાર્ગિય વૈષ્ણવ સંપ્રદાય સાહિત્ય પ્રચાર સેવા સમિતિ (યુએસએ)  નાં આભારી છીએ.

 

 

oct.blog immage

 

2005 oct.chapter

‘પુષ્ટિ પ્રસાદ’  ઓક્ટોબર – નવેમ્બર માસનાં  અંકમાં ઉપરોક્ત દર્શાવેલ કૃતિ તેમજ આવી વિવિધ અનેક સામગ્રી ને માણવા…  નીચે દર્શાવેલ લીંક પર ક્લિક કરશો :   

Oct/Nov. – DIWALI 2005 High Quality Issue Oct/Nov – DIWALI. 2005 Low Quality Issue

 Download past issues of ‘Pushti Prasad’ magazine here.

 

‘પુષ્ટિ પ્રસાદ નો  ડિસેમ્બર માસનાં અંકમાં નીચે દર્શાવેલ કૃતિ તેમજ આવી વિવિધ અનેક સામગ્રી માણવા …  અંક નીચે દર્શાવેલ લીંક પર ક્લિક કરશો : 

dec. blog immage

 

2005 dec. chapter

Download past issues of ‘Pushti Prasad’ magazine here.

 

‘પુષ્ટિ પ્રસાદ’ ડિસેમ્બર  માસનો  સમગ્ર અંક માણવા  નીચે દર્શાવેલ લીંક પર ક્લિક કરશો..

 

Dec. 2005 – High Quality Issue Dec. 2005 – Low Quality Issue

 

To view online issues you will need Adobe Acrobat Reader. If you do not have it please download by clicking here –>    

 

 

 

The High Quality images are large and will take some time to appear. If you still have difficulty reading these files please email to [email protected] 

સાભાર : વ્રજનિશ શાહ  – લોયડસ્, મેરિલેન્ડ.  યુએસએ. 

 

 
બ્લોગ લીંક : http://das.desais.net
email : [email protected]

 

 

“પુષ્ટિ પ્રસાદ”  સામાયિક ના  સળંગ અંક ..  માણી શકો તે હેતુથી  અમોએ  તેની એક અલગ કેટેગરી “પુષ્ટિ પ્રસાદ .. “(સામાયિક સ્વરૂપે) …  અહીં  દર્શાવેલ  છે…  આ કેટેગરી પર ક્લિક કરવાથી ફક્ત ‘પુષ્ટિ પ્રસાદ’ સામાયિક – મેગેજીન નાં અંકો ની લીંક જ આપને  ત્યાં  જોવા મળશે….   આશા રાખીએ છીએ કે આ જરૂરી ફેરફાર આપ સર્વેને પસંદ આવશે.

 

 

પુષ્ટિ સાહિત્ય વિશે … બ્લોગ પોસ્ટ પર મૂકેલ આપના પ્રતિભાવ,  સદા અમોને પ્રેરણાદાયી બની રહે  છે, આપના પ્રતિભાવની આશા રાખીએ છીએ ….

“પુષ્ટિ પ્રસાદ” … (સામાયિક) સ્વરૂપે) … (અંક- ઓગષ્ટ – સપ્ટેમ્બર -૨૦૦૫) …

પુષ્ટિ પ્રસાદ”  – સામાયિક સ્વરૂપે  …

(ઈ -મેગેજીન (સામાયિક)સ્વરૂપે)અંક- ઓગષ્ટ -૨૦૦૫  અને  સપ્ટેમ્બર – ૨૦૦૫ …

 

 

‘પુષ્ટિ પ્રસાદ’ એક મેગેજીન (સામાયિક) સ્વરૂપે છેલ્લા આઠ વર્ષથી વધુ સમયથી યુ એસ એ માં પુષ્ટિમાર્ગિય વૈષ્ણવ સંપ્રદાય સાહિત્ય પ્રચાર સેવા સમિતિ દ્વારા પ્રકાશિત કરવામાં આવે છે,  આદરણીય વડીલ ભવદીય વૈષ્ણવ  શ્રી વ્રજનીશભાઈ શાહ (યુએસએ) ની વિનંતી ને ધ્યાનમાં રાખી,  ઉપરોક્ત અંક ઈ મેગેજીન (સામાયિક) સ્વરૂપે, થોડા સમયથી નિયમિત રીતે સમયાંતરે  ‘દાદીમા ની પોટલી’ પર પુન: પ્રકાશિત  કરવામાં આવે છે.  ઉપરોક્ત સામાયિક ને પુન: પ્રકાશિત કરવા માટે સહકાર આપવા  બદલ અમો શ્રી વ્રજનીશભાઈ તેમજ પુષ્ટિમાર્ગિય વૈષ્ણવ સંપ્રદાય સાહિત્ય પ્રચાર સેવા સમિતિ (યુએસએ)  નાં આભારી છીએ.

 

 

pushti.aug

 

 

aug.1

 

‘પુષ્ટિ પ્રસાદ’  ઓગષ્ટ  માસનાં  અંકમાં ઉપરોક્ત દર્શાવેલ કૃતિ તેમજ આવી વિવિધ અનેક સામગ્રી ને માણવા…  નીચે દર્શાવેલ લીંક પર ક્લિક કરશો : 

  

August 2005 High Quality Issue August 2005 Low Quality Issue

Download past issues of ‘Pushti Prasad’ magazine here.

 

 

‘પુષ્ટિ પ્રસાદ નો  સપ્ટેમ્બર માસનાં અંકમાં નીચે દર્શાવેલ કૃતિ તેમજ આવી વિવિધ અનેક સામગ્રી માણવા …  અંક નીચે દર્શાવેલ લીંક પર ક્લિક કરશો : 

pushti.sep

 

 

pushti.sep.1

 

Download past issues of ‘Pushti Prasad’ magazine here.

 

‘પુષ્ટિ પ્રસાદ’ સપ્ટેમ્બર  માસનો  સમગ્ર અંક માણવા  નીચે દર્શાવેલ લીંક પર ક્લિક કરશો..

 

 

Sept. 2005 High Quality Issue Sept. 2005 Low Quality Issue

 

To view online issues you will need Adobe Acrobat Reader. If you do not have it please download by clicking here –>    

 

 

The High Quality images are large and will take some time to appear. If you still have difficulty reading these files please email to [email protected] 

સાભાર : વ્રજનિશ શાહ  – લોયડસ્, મેરિલેન્ડ.  યુએસએ. 

 

 
બ્લોગ લીંક : http://das.desais.net
email : [email protected]

 

 

“પુષ્ટિ પ્રસાદ”  સામાયિક ના  સળંગ અંક ..  માણી શકો તે હેતુથી  અમોએ  તેની એક અલગ કેટેગરી “પુષ્ટિ પ્રસાદ .. “(સામાયિક સ્વરૂપે) …  અહીં  દર્શાવેલ  છે…  આ કેટેગરી પર ક્લિક કરવાથી ફક્ત ‘પુષ્ટિ પ્રસાદ’ સામાયિક – મેગેજીન નાં અંકો ની લીંક જ આપને  ત્યાં  જોવા મળશે…. ૨૦૧૪ જાન્યુઆરી થી અમો ‘પુષ્ટિ પ્રસાદ’ ઈ – મેગેજીનની પોસ્ટ મૂકવા માટે થોડો ફેરફારકરવાનું વિચારેલ છે..  હવે પછી દર મહિનાનાં એક અઠવાડિયે  અમો એક નવો ચાલુ વર્ષનો અંક મૂકવા કોશિશ કરીશું, અને બીજે અઠવાડિયે આજ રીતે બે અંક જૂના – અગાઉના વર્ષના મૂકવાનાં ચાલુ રાખીશું.  આશા રાખીએ છીએ કે આ જરૂરી ફેરફાર આપ સર્વેને પસંદ આવશે.

 

 

પુષ્ટિ સાહિત્ય વિશે … બ્લોગ પોસ્ટ પર મૂકેલ આપના પ્રતિભાવ,  સદા અમોને પ્રેરણાદાયી બની રહે  છે, આપના પ્રતિભાવની આશા રાખીએ છીએ ….

“પુષ્ટિ પ્રસાદ” … (સામાયિક સ્વરૂપે) … ( જૂન અને જુલાઈ – ૨૦૦૫) …

“પુષ્ટિ પ્રસાદ” … (સામાયિક સ્વરૂપે) … (અંક- જૂન -૨૦૦૫  અને  જુલાઈ  – ૨૦૦૫) …
 

‘પુષ્ટિ પ્રસાદ’ (મેગેજીન) – સામાયિક સ્વરૂપે  …

 

 

pushti.june

 

 

pushti.june.1

 

 

‘પુષ્ટિ પ્રસાદ’  જૂન માસનો અંક વાંચવા નીચે દર્શાવેલ લીંક પર ક્લિક કરશો : 

  

June 2005 High Quality Issue June 2005 Low Quality Issue

Download past issues of ‘Pushti Prasad’ magazine here.

 

 

‘પુષ્ટિ પ્રસાદ નો  જુલાઈ માસનો  અંક વાંચવા  અંક નીચે દર્શાવેલ લીંક પર ક્લિક કરશો : 

pushti.july
 

Download past issues of ‘Pushti Prasad’ magazine here.

 

‘પુષ્ટિ પ્રસાદ’ જુલાઈ માસનો અંક વાંચવા નીચે દર્શાવેલ લીંક પર ક્લિક કરશો ..

 

July 2005 High Quality Issue July 2005 Low Quality Issue

 

To view online issues you will need Adobe Acrobat Reader. If you do not have it please download by clicking here –>    

 

 

The High Quality images are large and will take some time to appear. If you still have difficulty reading these files please email to [email protected] 

સાભાર : વ્રજનિશ શાહ  – લોયડસ્, મેરિલેન્ડ.  યુએસએ. 

 

 

‘પુષ્ટિ પ્રસાદ’ એક સામાયિક સ્વરૂપે છેલ્લા આઠ વર્ષથી વધુ સમયથી યુ એસ એ માં પુષ્ટિમાર્ગિય વૈષ્ણવ સંપ્રદાય સાહિત્ય પ્રચાર સેવા સમિતિ દ્વારા પ્રકાશિત કરવામાં આવે છે,  આદરણીય વડીલ શ્રી વ્રજનીશભાઈ શાહ (યુએસએ) ની વિનંતી ને ધ્યાનમાં રાખી, આજ રોજથી  હવે પછી આપણે  તેને નિયમિત સ્વરૂપે, પખવાડિયે (૧૫ દિવસે) એક વખત ‘દાદીમા ની પોટલી’ પર પુન: પ્રસિદ્ધ કરી બ્લોગ નાં માધ્યમથી  અહીં માણવા કોશિશ કરીશું. અમારી નમ્ર કોશિશ રહેશે કે દર પખવાડિયે  બે માસના અંક બ્લોગ પર પુન: પ્રસિદ્ધ કરી શકાય.

 
બ્લોગ લીંક : http://das.desais.net
email : [email protected]
 

“પુષ્ટિ પ્રસાદ”  સામાયિક ના  સળંગ અંક ..  માણી શકો તે હેતુથી  અમોએ  તેની એક અલગ કેટેગરી “પુષ્ટિ પ્રસાદ .. “(સામાયિક સ્વરૂપે) …  અહીં  દર્શાવેલ  છે…  આ કેટેગરી પર ક્લિક કરવાથી ફક્ત ‘પુષ્ટિ પ્રસાદ’ સામાયિક – મેગેજીન નાં અંકો ની લીંક જ આપને  ત્યાં  જોવા મળશે….

 
પુષ્ટિ સાહિત્ય વિશે … બ્લોગ પોસ્ટ પર મૂકેલ આપના પ્રતિભાવ,  સદા બ્લોગ પર આવકાર્ય છે.

“પુષ્ટિ પ્રસાદ” … (સામાયિક સ્વરૂપે) …

“પુષ્ટિ પ્રસાદ” … (સામાયિક સ્વરૂપે) … (અંક- એપ્રીલ-૨૦૦૪ અને  મે – ૨૦૦૫) …

 

 

april-im.1

Download past issues of ‘Pushti Prasad’ magazine here. 

‘પુષ્ટિ પ્રસાદ’  એપ્રિલ માસનો અંક વાંચવા નીચે દર્શાવેલ લીંક પર ક્લિક કરશો : 

April 2005 High Quality Issue April 2005 Low Quality Issue

‘દાદીમા ની પોટલી’ પર શ્રી હરિરાયજી કૃત || શિક્ષાપત્ર || નું સંકલન છેલ્લા એક વર્ષથી પ્રસિદ્ધ કરવાની તક આપવા બદલ અમો આદરણીય વડીલ શ્રી વ્રજનીશભાઈ શાહ, બાયોડ્સ, મેરીલેન્ડ, યુ.એસ.એ. નાં અંતરપૂર્વકથી આભારી છીએ.  આપ સર્વે પાઠક મિત્રો, વૈષ્ણવજીવો તરફથી અમોને મળેલ સાથ અને સહકાર બદલ આપ સર્વેના પણ અમો હૃદયપૂર્વક આભારી છીએ.

 

 

આજની પોસ્ટને જાણવા અને માણવા નીચે દર્શાવેલ લીંક પર ક્લિક કરશો …

april.2

Download past issues of ‘Pushti Prasad’ magazine here.

April 2005 High Quality Issue April 2005 Low Quality Issue

 

 

 ‘પુષ્ટિ પ્રસાદ’  સામયિક -(મેગેઝીન) સ્વરૂપે માણવા અહીં નીચે દર્શાવેલ લીંક પર ક્લિક કરવા વિનંતી.  (એપ્રીલ – ૨૦૦૫ અને  મે -૨૦૦૫  બે માસના અંક  માણશો)

 

 

may.im.1

Download past issues of ‘Pushti Prasad’ magazine here.

‘પુષ્ટિ પ્રસાદ’  મે માસનો  અંક વાંચવા નીચે દર્શાવેલ લીંક પર ક્લિક કરશો : 

May 2005 High Quality Issue May 2005 Low Quality Issue

 

 

To view online issues you will need Adobe Acrobat Reader. If you do not have it please download by clicking here –>    

 

 

The High Quality images are large and will take some time to appear. If you still have difficulty reading these files please email to [email protected] 

સાભાર : વ્રજનિશ શાહ  – લોયડસ્, મેરિલેન્ડ.  યુએસએ. 

 

 

‘પુષ્ટિ પ્રસાદ’ એક સામાયિક સ્વરૂપે છેલ્લા આઠ વર્ષથી વધુ સમયથી યુ એસ એ માં પુષ્ટિમાર્ગિય વૈષ્ણવ સંપ્રદાય સાહિત્ય પ્રચાર સેવા સમિતિ દ્વારા પ્રકાશિત કરવામાં આવે છે,  આદરણીય વડીલ શ્રી વ્રજનીશભાઈ શાહ (યુએસએ) ની વિનંતી ને ધ્યાનમાં રાખી, આજ રોજથી  હવે પછી આપણે  તેને નિયમિત સ્વરૂપે, પખવાડિયે (૧૫ દિવસે) એક વખત ‘દાદીમા ની પોટલી’ પર પુન: પ્રસિદ્ધ કરી બ્લોગ નાં માધ્યમથી  અહીં માણવા કોશિશ કરીશું. અમારી નમ્ર કોશિશ રહેશે કે દર પખવાડિયે  બે માસના અંક બ્લોગ પર પુન: પ્રસિદ્ધ કરી શકાય.

બ્લોગ લીંક : http://das.desais.net
email : [email protected]

“પુષ્ટિ પ્રસાદ” ના  સળંગ અંક .. સામિયક સ્વરૂપે માણી શકો તે માટે આજથી અમોએ  તેની એક અલગ કેટેગરી અહીં પાડેલ છે… જેનું નામ છે …  “પુષ્ટિ પ્રસાદ .. “(સામાયિક સ્વરૂપે) …   આ કેટેગરી પર ક્લિક કરવાથી ફક્ત મેગેજીન નાં અંકો ની લીંક જ આપને  ત્યાં  જોવા મળશે….

પુષ્ટિ સાહિત્ય વિશે … બ્લોગ પોસ્ટ પર મૂકેલ આપના પ્રતિભાવ,  સદા બ્લોગ પર આવકાર્ય છે.

“પુષ્ટિ પ્રસાદ” … (સામાયિક સ્વરૂપે) … (અંક- ડીસેમ્બર – ૨૦૦૪ – અને જાન્યુઆરી,(ફેબ્રુઆરી, માર્ચ) ૨૦૦૫) …

“પુષ્ટિ પ્રસાદ” … (સામાયિક સ્વરૂપે) … (અંક- ડીસેમ્બર-૨૦૦૪ અને  જાન્યુઆરી,(ફેબ્રુઆરી,અને માર્ચ )૨૦૦૫) …

 

સર્વે વૈષ્ણવજનો ને નૂતન વર્ષાભિનંદન 

 

pushti diwali.1

‘દાદીમા ની પોટલી’ પર શ્રી હરિરાયજી કૃત || શિક્ષાપત્ર || નું સંકલન છેલ્લા એક વર્ષથી પ્રસિદ્ધ કરવાની તક આપવા બદલ અમો આદરણીય વડીલ શ્રી વ્રજનીશભાઈ શાહ, બાયોડ્સ, મેરીલેન્ડ, યુ.એસ.એ. નાં અંતરપૂર્વકથી આભારી છીએ.  આપ સર્વે પાઠક મિત્રો, વૈષ્ણવજીવો તરફથી અમોને મળેલ સાથ અને સહકાર બદલ આપ સર્વેના પણ અમો હૃદયપૂર્વક આભારી છીએ.

 

 

આજની પોસ્ટને જાણવા અને માણવા નીચે દર્શાવેલ લીંક પર ક્લિક કરશો …

thalorji shrungar

 

Download past issues of ‘Pushti Prasad’ magazine here.

 

 ‘પુષ્ટિ પ્રસાદ’  સામયિક -મેગેઝીન સ્વરૂપે માણવા અહીં નીચે દર્શાવેલ લીંક પર ક્લિક કરવા વિનંતી.  (ડીસેમ્બર – ૨૦૦૪ અને  જાન્યુઆરી (ફેબ્રુઆરી-માર્ચ) -૨૦૦૫  ત્રણ માસ ને આવરી લેતા અંક  માણશો)

pushti.dec.

 

Dec. 2004 – High Quality Issue Dec. 2004 – Low Quality Issue

 

Jan/Feb/Mar 2005 High Quality Issue Jan/Feb/Mar 2005 Low Quality Issue

To view online issues you will need Adobe Acrobat Reader. If you do not have it please download by clicking here –>    

 

 

 

The High Quality images are large and will take some time to appear. If you still have difficulty reading these files please email to [email protected] 

 

સાભાર : વ્રજનિશ શાહ  – લોયડસ્, મેરિલેન્ડ.  યુએસએ.

‘પુષ્ટિ પ્રસાદ’ એક સામાયિક સ્વરૂપે છેલ્લા આઠ વર્ષથી વધુ સમયથી યુ એસ એ માં પુષ્ટિમાર્ગિય વૈષ્ણવ સંપ્રદાય સાહિત્ય પ્રચાર સેવા સમિતિ દ્વારા પ્રકાશિત કરવામાં આવે છે,  આદરણીય વડીલ શ્રી વ્રજનીશભાઈ શાહ (યુએસએ) ની વિનંતી ને ધ્યાનમાં રાખી, આજ રોજથી  હવે પછી આપણે  તેને નિયમિત સ્વરૂપે, પખવાડિયે (૧૫ દિવસે) એક વખત ‘દાદીમા ની પોટલી’ પર પુન: પ્રસિદ્ધ કરી બ્લોગ નાં માધ્યમથી  અહીં માણવા કોશિશ કરીશું. અમારી નમ્ર કોશિશ રહેશે કે દર પખવાડિયે  બે માસના અંક બ્લોગ પર પુન: પ્રસિદ્ધ કરી શકાય.

બ્લોગ લીંક : http://das.desais.net
email : [email protected]

બ્લોગ પોસ્ટ પર મૂકેલ આપના પ્રતિભાવ,  બ્લોગ પર આવકાર્ય છે.

“પુષ્ટિ પ્રસાદ” … (સામાયિક સ્વરૂપે) … (અંક- ઓક્ટોબર – નવેમ્બર,૨૦૦૪) …

“પુષ્ટિ પ્રસાદ” … (સામાયિક સ્વરૂપે) … (અંક- ઓક્ટોબર   નવેમ્બર,૨૦૦૪) …

 

 

pushti oct-2004

 

 

‘પુષ્ટિ પ્રસાદ’ સામયિક રૂપે ૨૦૦૪ – એપ્રિલ થી  દરેક અંક અહીં  ‘દાદીમા ની પોટલી’ પર  પુન: પ્રસિદ્ધ કરવાનું નક્કી કરેલ છે,  અત્યાર સુધી થોડા અંક પણ આપણે માણ્યા.

‘પુષ્ટિ પ્રસાદ’ એક સામાયિક સ્વરૂપે છેલ્લા આઠ વર્ષથી વધુ સમયથી યુ એસ એ માં પુષ્ટિમાર્ગિય વૈષ્ણવ સંપ્રદાય સાહિત્ય પ્રચાર સેવા સમિતિ દ્વારા પ્રકાશિત કરવામાં આવે છે,  આદરણીય વડીલ શ્રી વ્રજનીશભાઈ શાહ (યુએસએ) ની વિનંતી ને ધ્યાનમાં રાખી,   હવે પછીથી  આપણે  તેને નિયમિત સ્વરૂપે, પખવાડિયે (૧૫ દિવસે) એક વખત ‘દાદીમા ની પોટલી’ પર પુન: પ્રસિદ્ધ કરી બ્લોગ નાં માધ્યમથી  અહીં માણવા કોશિશ કરીશું.    ‘પુષ્ટિ પ્રસાદ’ સાહિત્ય અંગેના આપના અમૂલ્ય પ્રતિભાવ પોસ્ટ દ્વારા જરૂર જણાવશો … 

 

 

pushti oct-2004.1

 

 

Download past issues of ‘Pushti Prasad’ magazine here.

 

 ‘પુષ્ટિ પ્રસાદ’  સામયિક -(મેગેઝીન) સ્વરૂપે માણવા અહીં નીચે દર્શાવેલ લીંક પર ક્લિક કરવા વિનંતી.  (ઓક્ટોબર – ૨૦૦૪ અને નવેમ્બર – ૨૦૦૪  બે માસ ના અંક માણશો અને આપના પ્રતિભાવ આપશો.)

 

 

Oct. 2004 High Quality Issue Oct. 2004 Low Quality Issue

 

Nov. 2004 – DIWALI High Quality Issue Nov. 2004 – DIWALI Low Quality Issue

 

 

To view online issues you will need Adobe Acrobat Reader. If you do not have it please download by clicking here –>    

 

 

The High Quality images are large and will take some time to appear. If you still have difficulty reading these files please email to [email protected] 

 

 

સાભાર : વ્રજનિશ શાહ  – લોયડસ્, મેરિલેન્ડ.  યુએસએ.

 

 

બ્લોગ લીંક : http://das.desais.net
email : [email protected]

બ્લોગ પોસ્ટ પર મૂકેલ આપના પ્રતિભાવ,  બ્લોગ પર આવકાર્ય છે.

“પુષ્ટિ પ્રસાદ” … (સામાયિક સ્વરૂપે) …(ઓગષ્ટ – સપ્ટેમ્બર,૨૦૦૪) …

“પુષ્ટિ પ્રસાદ” … (સામાયિક સ્વરૂપે) … (અંક- ઓગષ્ટ  સપ્ટેમ્બર,૨૦૦૪) …

 

 

pushti-Aug04

‘પુષ્ટિ પ્રસાદ’ એક સામાયિક સ્વરૂપે છેલ્લા આઠ વર્ષથી વધુ સમયથી યુ એસ એ માં પુષ્ટિમાર્ગિય વૈષ્ણવ સંપ્રદાય સાહિત્ય પ્રચાર સેવા સમિતિ દ્વારા પ્રકાશિત કરવામાં આવે છે,  આદરણીય વડીલ શ્રી વ્રજનીશભાઈ શાહ (યુએસએ) ની વિનંતી ને ધ્યાનમાં રાખી,  આપણે  તેને નિયમિત સ્વરૂપે, પખવાડિયે (૧૫ દિવસે) એક વખત ‘દાદીમા ની પોટલી’ પર પુન: પ્રસિદ્ધ કરી અને  બ્લોગ નાં માધ્યમ દ્વારા  અહીં માણવા કોશિશ કરીશું.  અમારી નમ્ર કોશિશ રહેશે કે દર પખવાડિયે  બે માસના અંક બ્લોગ પર પુન: પ્રસિદ્ધ કરી શકાય.

ઓગષ્ટ માસ નો અંક 

 

pushti-Aug4(1)

‘પુષ્ટિ પ્રસાદ’ સામાયિક ને વાંચવા માટે ….. 

Download past issues of ‘Pushti Prasad’ magazine here.

 

 ‘પુષ્ટિ પ્રસાદ’  સામયિક -મેગેઝીન સ્વરૂપે માણવા અહીં નીચે દર્શાવેલ લીંક પર ક્લિક કરવા વિનંતી.  (ઓગસ્ટ  – ૨૦૦૪ અને સપ્ટેમ્બર – ૨૦૦૪  બે માસ ના અંક )

 

 ઓગષ્ટ અને સપ્ટેમ્બર માસના સામયિક ને  જાણવા અને માણવા નીચે દર્શાવેલ લીંક પર ક્લિક કરશો …

 

August 2004 High Quality Issue August 2004 Low Quality Issue

 

Sept. 2004 High Quality Issue Sept. 2004 Low Quality Issue

 

To view online issues you will need Adobe Acrobat Reader. If you do not have it please download by clicking here –>    

 

 

The High Quality images are large and will take some time to appear. If you still have difficulty reading these files please email to [email protected] 

 

સાભાર : વ્રજનિશ શાહ  – લોયડસ્, મેરિલેન્ડ.  યુએસએ.

 

 

બ્લોગ લીંક : http://das.desais.net
email : [email protected]

બ્લોગ પોસ્ટ પર મૂકેલ આપના પ્રતિભાવ,  બ્લોગ પર આવકાર્ય છે.

“પુષ્ટિ પ્રસાદ” … (સામાયિક સ્વરૂપે) …

“પુષ્ટિ પ્રસાદ” … (સામાયિક સ્વરૂપે) … (અંક- જૂન – જુલાઈ,૨૦૦૪)

 

 


gwal-krishna.1

‘દાદીમા ની પોટલી’ પર શ્રી હરિરાયજી કૃત || શિક્ષાપત્ર || નું સંકલન છેલ્લા એક વર્ષથી પ્રસિદ્ધ કરવાની તક આપવા બદલ અમો આદરણીય વડીલ શ્રી વ્રજનીશભાઈ શાહ, બાયોડ્સ, મેરીલેન્ડ, યુ.એસ.એ. નાં અંતરપૂર્વકથી આભારી છીએ.  આપ સર્વે પાઠક મિત્રો, વૈષ્ણવજીવો તરફથી અમોને મળેલ સાથ અને સહકાર બદલ આપ સર્વેના પણ અમો હૃદયપૂર્વક આભારી છીએ.

 

‘પુષ્ટિ પ્રસાદ’ એક સામાયિક સ્વરૂપે છેલ્લા આઠ વર્ષથી વધુ સમયથી યુ એસ એ માં પુષ્ટિમાર્ગિય વૈષ્ણવ સંપ્રદાય સાહિત્ય પ્રચાર સેવા સમિતિ દ્વારા પ્રકાશિત કરવામાં આવે છે,  આદરણીય વડીલ શ્રી વ્રજનીશભાઈ શાહ (યુએસએ) ની વિનંતી ને ધ્યાનમાં રાખી, આજ રોજથી  હવે પછી આપણે  તેને નિયમિત સ્વરૂપે, પખવાડિયે (૧૫ દિવસે) એક વખત ‘દાદીમા ની પોટલી’ પર પુન: પ્રસિદ્ધ કરી બ્લોગ નાં માધ્યમથી  અહીં માણવા કોશિશ કરીશું. અમારી નમ્ર કોશિશ રહેશે કે દર પખવાડિયે  બે માસના અંક બ્લોગ પર પુન: પ્રસિદ્ધ કરી શકાય.

 

આજની પોસ્ટને જાણવા અને માણવા નીચે દર્શાવેલ લીંક પર ક્લિક કરશો …

june-2004

 

Download past issues of ‘Pushti Prasad’ magazine here.

 

 ‘પુષ્ટિ પ્રસાદ’  સામયિક -મેગેઝીન સ્વરૂપે માણવા અહીં નીચે દર્શાવેલ લીંક પર ક્લિક કરવા વિનંતી.  (જૂન – ૨૦૦૪ અને જુલાઈ – ૨૦૦૪  બે માસ નાઅંક માણશો)

 

 

June 2004 High Quality Issue June 2004 Low Quality Issue

 

July 2004 High Quality Issue July 2004 Low Quality Issue

 

 

To view online issues you will need Adobe Acrobat Reader. If you do not have it please download by clicking here –>    

 

 

The High Quality images are large and will take some time to appear. If you still have difficulty reading these files please email to [email protected] 

 

સાભાર : વ્રજનિશ શાહ  – લોયડસ્, મેરિલેન્ડ.  યુએસએ.

 

 

બ્લોગ લીંક : http://das.desais.net
email : [email protected]

બ્લોગ પોસ્ટ પર મૂકેલ આપના પ્રતિભાવ,  બ્લોગ પર આવકાર્ય છે.