કબહું મિલે પિયા મેરા, ગોવિંદ…

કબહું મિલે પિયા મેરા, ગોવિંદ…

govind

.
કબહું મિલે પિયા મેરા, ગોવિંદ… (૨)
કબહું મિલે પિયા મેરા…
કબહું મિલે પિયા મેરા … મેરા …
કબહું મિલે પિયા મેરા ..
હે ગોવિંદ …
કબહું મિલે પિયા મેરા, ગોવિંદ ..
કબહું મિલે પિયા મેરા … ગોવિંદ… (૨)
કબહું મિલે પિયા મેરા…
ચરન કમલ કો, હંસા સ દેખું ..
રાખું મેરા, મેરા …
ચરન કમલ કો, હંસા સ દેખું ..
રાખું મેરા, મેરા …
નીરખન કો મોહે, સાવ ઘણેરો .. (૨)
સાવ ઘણેરો .. (૨)
સાવ ઘણેરો ..
કબ દેખું મુખ તેરા…ગોવિંદ…
કબહું મિલે પિયા મેરા, ગોવિંદ ..
કબહું મિલે … (૨) … પિયા મોરા, ગોવિંદ…
કબહું મિલે…મિલે …. (૨)
કબહું મિલે પિયા મેરા, ગોવિંદ ..
કબહું મિલે પિયા મેરા…
વ્યાકુલ પ્રાણ ધરે ન ધીરજ ..
મિલત તું મિત સુબેરા ..
મીરાં કહે પ્રભુ, ગીરીધર નાગર .. (૨)
તાપ તપત બહુ તેરા..ગોવિંદ..
કબહું મિલે પિયા મેરા, ગોવિંદ ..
કબહું મિલે પિયા મેરા …
કબહું મિલે .. (૨).. પિયા મેરા, ગોવિંદ
કબહું મિલે પિયા મેરા, ગોવિંદ… (૨)
કબહું મિલે પિયા મેરા, ગોવિંદ… (૨)

લાવરીની શિખામણ … (બોધકથા)

લાવરીની શિખામણ …  (બોધકથા)
 

એક લાવરી હતી.

તે ઘઉંના ખેતરમાં માળો બાંધીને પોતાનાં બચ્ચાં સાથે રહેતી હતી. બચ્ચાં હજુ નાનાં હતાં તેથી બચ્ચાને માળામાં મૂકીને ચણ ચણવા જતી. એક દિવસ લાવરીએ બચ્ચાંને કહ્યું, જુઓ, ખેતરનો માલિક જે કાંઈ બોલે તે ધ્યાનથી સાંભળજો અને સાંજે મને કહેજો. આમ કહી તે ચણવા ગઈ.

સાંજે લાવરી આવી ત્યારે બચ્ચાંએ માને કહ્યું, મા, ખેડૂત કહેતો હતો કે કાલે પડોશીઓ આવશે તો પાક લણી લઈશું. હવે આપણે બીજી સલામત જગ્યાએ જતાં રહીએ તો ?

લાવરી કહે, તમે ચિંતા છોડો. એ પડોશીઓ ઉપર આધાર રાખે છે એટલે મહિનાઓના મહિના નીકળી જશે. અને બીજે દિવસે ખેડૂતે ખેતરમાં આવ્યો પણ કોઈ પડોશીઓ આવ્યા ન હતા તેથી તે બોલ્યો, કાંઈ વાંધો નહિ, કાલે મારા સગાઓને પાક લણવા બોલાવી લઈશ. લાવરી ચણ ચણીને આવી ત્યારે બચ્ચાએ તેને ખેડૂતની વાત કરી.

લાવરીએ કહ્યું, ચિંતા છોડો. ખેડૂતે સગા પર આધાર રાખ્યો છે. એથી હજુ કેટલાંય દિવસ સુધી પાક લણાશે નહિ. આખરે લાવરી સાચી પડી. ખેડૂત રાહ જોતો રહ્યો ને પાક લણવા આવ્યો નહિ.

થોડા દહાડા પછી બચ્ચાં કહે, મા, આજે તો ખેડૂત ગુસ્સામાં હતો. તેની ઘરવાળીને કહે, કોઈ ન આવ્યું તો આપણે બે જ કાલે પાક લણીશું.

લાવરી કહે, ખેડૂતે પારકી આશા છોડી એટલે જરૂર તે કાલે પાક લણશે. ચાલો આપણે આજે જ બીજી કોઈ સલામત જગ્યાએ જતાં રહીએ. આમ કહી લાવરી તેનાં બચ્ચાંને લઈ બીજે રહેવા જતી રહી.

બોધકથા :  પારકી આશ સદા નિરાશ … જ્યારે આપણે બીજાને આધારે કોઈપણ કાર્ય કરવાનું  નક્કી કરીએ છીએ ત્યારે તે કાર્ય પૂર્ણ થવાની અનિશ્ચતતા નું પ્રમાણ વધી જાય છે.   ..

સાભાર :માવજીભાઈ.કોમ