પ્રિય …(રચના) …

પ્રિય … (રચના) …

(આજે ઘણા સમય બાદ ફરી આપણે શ્રીમતી પૂર્વી મલકાણ – મોદી -(યુ.એસ.એ.) દ્વારા મોકલેલ એક સુંદર રચના … પ્રિય … અહીં આજે બ્લોગ પોસ્ટ પર માણીશું., આ અગાઉ આપણે તેમના દ્વારા મોકલેલ લેખ – રચના  તેમજ  રસોઈ ની સુંદર રેસિપીઓ પણ જાણેલ અને  માણેલ. તેઓશ્રી અમેરિકામાં હાલ રહે  છે અને ત્યાં ‘પુષ્ટિપ્રસાદ’ પુષ્ટીય માર્ગ (વૈષ્ણવ સંપ્રદાય) ના સામયિકમાં અવિરત પોતાના લેખ આપે છે. આ ઉપરાંત તેઓ વૈષ્ણવ પરિવાર તેમજ સતસંગ સામાયિક માટે પણ લેખ લખે છે. ….. અમારી વિનંતીને માન આપી તેઓશ્રી એ આજરોજ મોકલેલ તેમની રચના બદલ અત્રે અમે તેમના  અંતરપૂર્વક ના આભારી છીએ…)

પ્રિય …

priye

પ્રિયને ખોઈ પ્રિયમાં ખોવાણી
ખુદને ખોઈ ખુદમાં ખોવાણી
સમીપની સાથે સમીપમાં રહીને
સંગ કેરા સંગના વૈભવ કેરા રસ્તામાં
નાની નાની કેડીઑ મળતી ચાલી
સુંદર શા સાથને માણતી ચાલી
પ્રેમની આહટને સાંભળતી ને સંભાળાવતી ચાલી
કોણ કહે છે કે આ રસ્તો અકારો છે
પ્રિયનો હાથ પકડીને ચાલો તો આગળ આકાશ છે.
-પૂર્વી મલકાણ – મોદી-  (યુ.એસ.એ.)