એક છે હરિ એક છે … (ભજન)

એક છે હરિ એક છે …
સ્વર: નારાયણ સ્વામી …

હે ઈશ્વર તું એક છે
તે ખૂબ ઘડ્યો સંસાર .. (૨)
પૃથ્વી, પાણી, પર્વતો
ખૂબ કીધો શણગાર …
એક છે હરિ તું એક છે
દૂજો ના જાણો જરી ..
પંચાળી કારણ પહોંચ્યા
હસ્તિનાપુર માં જો હરિ
એક છે હરિ એક છે …
દુષ્ટ દૂર્યોધન બેઠો .. જી
ભૂપ એ સભા ભરી .. (૨)
એકલ સાડી ઓઢી અંગે .. (૨)
ખેંચી લેવા ખરે ખરી
એક છે હરિ એક છે …
એક છે હરિ એક છે
દૂજો ના જાણો જરી ..
પંચાળી કારણ પહોંચ્યા
હસ્તિનાપુર માં જો હરિ
એક છે હરિ એક છે …
ઝપટથી એણે ચીર ડાલ્યા
ક્રોધ દુશાસન કરી .. એ જી
ઝપટથી તો ચીર ડાલ્યા
ક્રોધ દુશાસન કરી
ભીષ્મ ને ગુરુ દ્રોણ બેઠા .. (૨)
મોઢાં હેઠા જો કરી
એક છે હરિ એક છે …
એક છે હરિ એક છે
દૂજો ના જાણે જરી
એક છે હરિ એક છે …
પાંડવ નારી ત્યારે પૂકારી
બહુનામી હવે આવી પડી
વ્હારે ધ્યાજો વિઠ્ઠલા હવે ..
વ્હારે ધ્યાજો વિઠ્ઠલા હવે
જો ને દ્વારા ના ધણી
એક છે હરિ એક છે …
એક છે હરિ એક છે
દૂજો ના જાણે જરી
એક છે હરિ એક છે
નગન કરવાં ફેંકી નાથે
સતી એ સાડી પર હરિ .. (૨)
ત્યાં તો નવી સાડી નવા રંગની ..
આ નવી સાડી નવા રંગ ની
દ્રૌપદી ને અંગે ધરી
એક છે હરિ એક છે …
એક છે હરિ એક છે
દૂજો ના જાણે જરી
એક છે હરિ એક છે …
ચંદ્ર વળી ને ચીર પૂર્યા
શામળે સ્નેહે કરી .. (૨)
કામ લાંગડિયો એમ કહે છે
આ કામ લાંગડિયો એમ કહે છે
દુષ્ટ દયો મનમાં ધરી .. (૨)
એક છે હરિ એક છે …
એક છે હરિ એક છે
દૂજો ના જાણે જરી
આ પંચાળી ને કારણ પહોંચ્યાં
પંચાળી ને કારણ પહોંચ્યા
હસ્તિનાપુર માં જો હરિ
એક છે હરિ એક છે .. (૨)