જગત મેં જુઠી દેખી પ્રિત ….

જગત મેં જુઠી દેખી પ્રિત …
સ્વર: પંડિત ભીમસેન જોષી ..

.

.
જગત મેં .. જગત મેં .. જગત મેં ..
જગત મે .. જુઠી દેખી પ્રિત ..
જુઠી દેખી પ્રિત .
જગત  મેં, જુઠી દેખી પ્રિત ..
અપને હી સુખ, સોસ બના દો .. (૨)
ક્યા દારા, ક્યા મિત..
જગત મેં, જુઠી દેખી પ્રિત ..
જુઠી દેખી પ્રિત ..
જગત મેં, જગત મેં, જુઠી દેખી પ્રિત .. (૨)
જગત મેં, જુઠી દેખી પ્રિત ..
અપને હી સુખ, સોસ બના દો .. (૨)
ક્યા દારા, ક્યા મિત ..
જગત મેં, જુઠી દેખી પ્રિત ..
મેરો, મેરો, સબ કહત હૈ .. (૨)
ભીત સો બાંધ્યો ચીત .. (૨)
અંત કાલ, સંગી નહી કોઈ .. (૨)
અંત કાલ, સંગી નહી કોઈ ..
યહ અચરજ કી રીત ..
જગત મેં, જુઠી દેખી પ્રિત ..
જુઠી દેખી પ્રિત ..
મન મૂરખ, અજહુ નહી સમજત .. (૨)
જીસકો હારિયો મિત ..
મન મૂરખ અજહુ નહી સમજત
શીખ દે હારિયો મિત .. (૨)
નાનક ભવ જલ, પાર પરે જો .. (૨)
ગાવે પ્રભુ કે ગીત ..
જગત મને, જુઠી દેખી પ્રિત ..(૨)
જુઠી દેખી પ્રિત … (૨)
જગત મેં, જુઠી દેખી પ્રિત .. (૨)
અપને હી સુખ, સોસ બના દયો
ક્યા દારા, ક્યા મિત ..
જગત મેં, જુઠી દેખી (૨) …
જુઠી દેખી પ્રિત ..