નિર્વાણાષ્ટકમ્ … (આત્મષ્ટક્…)…

નિર્વાણાષ્ટકમ્ … (આત્મષ્ટક્.)…


 

(૧) નિર્વાણાષ્ટકમ્ … (આત્મષ્ટક્…(રમેશભાઈ ઓઝા) …

.


.

માનોબુદ્ધયહંકારચિત્તાનિ નાહં
ન ચ ક્ષોત્રજિહ્વે ન ચ ધ્રાણનેત્રે |
ન ચ વ્યોમભૂમિર્ન તજો ન વાયુ:
ચિદાનન્દરૂપ : શિવોડહં શિવોડહમ્  ||૧||

 

ન ચ પ્રાણસંજ્ઞો ન વૈ પંચવાયુ-
ર્ન વા સપ્તધાતુર્ન વા પંચકોશ: |
ન વાકૂ પાણિપાદૌ ન ચોપસ્થપાયૂ
ચિદાનન્દરૂપ : શિવોડહં શિવોડહમ્  ||૨||

 

ન મે દ્વેષરાગૌ ન મે લોભમોહૌ
મદો નૈવ મે નૈવ માત્સર્યભાવ: |
ન ધર્મો ન ચાર્થો ન કામો ન મોક્ષ:
ચિદાનન્દરૂપ : શિવોડહં શિવોડહમ્  ||૩||

 

ન પુણ્યં ન પાપં ન સૌખ્યં ન દુઃખં
ન મંત્રો ન તીર્થ ન વેદા ન યજ્ઞ: |
અહં ભોજનં નૈવ ભોજ્યં ન ભોક્તા
ચિદાનન્દરૂપ : શિવોડહં શિવોડહમ્  ||૪||

 

ન મે મૃત્યુશંકા ન મે જાતિભેદ:
પિતા નૈવ મે નૈવ માતા ન જન્મ |
ન બન્ધુર્ન મિત્રં ગુરુર્નૈવ શિષ્ય:
ચિદાનન્દરૂપ : શિવોડહં શિવોડહમ્  ||૫||

 

અહં નિર્વિકલ્પો નિરાકારરૂપો
વિભુર્વ્યાપ્ય સર્વત્ર સર્વેન્દ્રિયાણામ્ |
સદા મે સમત્વં ન મુકિતર્ન બન્ધ:
ચિદાનન્દરૂપ : શિવોડહં શિવોડહમ્  ||૬||