દ્વાદશ જ્યોતિર્લિંગાનિ …

દ્વાદશ જ્યોતિર્લિંગાનિ  ….

.

સૌરાષ્ટ્રે સોમનાથં ચ શ્રીશૈલે મલ્લિકાર્જુનમ્ !

ઉજ્જચિન્યાં મહાકાલમોંકારમમલેશ્વમ્  ||१||

 

પરલ્યાં વૈધનાથં ચ ડાકિન્યાં ભીમશંકરમ્ |

સેતુબન્ધે તુ રામેશં નાગેશં દારુકાવને ||२||

 

વારાણસ્યાં તુ વિશ્વેશં ત્ર્યમ્બકં ગૌતમીતટે |

હિમાલયે તુ કેદારં ધુશ્મેશં ચ શિવાલયે  ||३||

 

એતાનિ જ્યોતિર્લિંગાનિ સાયં પ્રાત: પઠેન્નર: |

સપ્તજ્ન્મકૃતં  પાપં સ્મરણેન વિનશ્યતિ ||४||

.