આવકારો મીઠો આપજે રે – દુલા ભાયા ‘કાગ’ ….

આવકારો મીઠોઆપજે રે  – દુલા ભાયા ‘કાગ’ …
સ્વર : સંગીત – પ્રફુલ દવે

 

હે જી તારા આંગણિયા હે પુછીને જે કોઈ આવે રે,
આવકારો મીઠોઆપજે રે જી‘ ..(૨)
હે જી તારે કાને રે સંકટ કોઈ સંભળાવે રે,
બને તો થોડા .. કાપજે  રે  જી…
એ જી  આવકારો મીઠી આપજે રે …
માનવીની પાસે કોઈ…માનવી નૈ આવે..રે…(૨)
એ જી તારા દિવસ હે દેખીને દુ:ખિયાં આવે રે
આવકારો મીઠો.. આપજે રે..જી..
હે જી તારે કાને રે સંકટ કોઈ સંભળાવે રે,
બને તો થોડા .. કાપજે  રે  જી…
એ જી  આવકારો મીઠી આપજે રે …
કેમ તમે આવ્યા છો? ..એવું  નવ ..પૂછજે… રે…(૨)
એ જી એને ધીરે એ ધીરે તું બોલવા ને  દેજે રે
આવકારો મીઠો આપજે રે‘…જી…
હે જી તારે કાને રે સંકટ કોઈ સંભળાવે રે,
બને તો થોડા .. કાપજે  રે  જી…
એ જી  આવકારો મીઠી આપજે રે …

વાતું એની સાંભળીને..આડું નવ જોજે…રે…(૨)
એ જી એને માથૂં એ હલાવી હોંકારો દેજે રે
આવકારો મીઠો.. આપજે રે..જી..

હે જી તારે કાને રે સંકટ કોઈ સંભળાવે રે,
બને તો થોડા .. કાપજે  રે  જી…
એ જી  આવકારો મીઠી આપજે રે …

કાગએને પાણી પાજે..ભેળા બેસી ખાજે..રે…(૨)
એ જી એને ઝાંપા એ સુધી તું મેલવા જાજે રે
આવકારો મીઠો.. આપજે રે…જી…
ભાઈ તારે કાને રે સંકટ કોઈ સંભળાવે રે,
બને તો થોડા .. કાપજે  રે  જી…
એ જી  આવકારો મીઠી આપજે રે …

 

દુલા ભાયા ‘કાગ’