ભોલે તેરી જટા મેં,ભાતી હૈ ગંગધારા … (ભજન)

ભોલે તેરી જટા મેં, ભાતી હૈ ગંગધારા … (ભજન)
સ્વર : નારાયણ સ્વામી ..

.
.
શિવ સમાન દાતા નહિ,
બિપત બીદારન હાર  .. (૨)
અબ લજજા મોરી રાખીઓ
શિવ નંદી કે સવાર ..

 

ગંગ, ભંગ દો બહેન હૈ
એક ગંગ, ભંગ દો બહેન હૈ
રહેતી શિવજી કે સંગ
તરન, તારિની ગંગ હૈ .. (૨)
ઔર ભજન કરને કો ભંગ ..

 

ગંગધારા, ગંગધારા .. (૨)

 

ભોલે તેરી જટા મેં …
ભાતી હૈ ગંગધારા .. (૨)

 

હર ભોલે, તેરી જટા મેં .
ભાતી હૈ ગંગ ધારા .. (૨)

 

કાલી ઘટા કે અંદર .. (૨)
જીવ દામિની ઉજાલા
ભાતી હૈ ગંગધારા ..
ગંગધારા, ગંગધારા …

 

ગલે મુંડ માલ  રાજે
શશી ભાલ મેં  બિરાજે ..(૨)

 

ડમરૂ ની નાદ બાજે .. (૨)
કરમેં ત્રિશુલ ધારા
ભાતી હૈ ગંગ ધારા ..

 

પ્રગતી ન તેજ રાશી
કટિબંધ નાગ ફાંસી હૈ .. (૨)

ગિરિજા હૈ સંગ દાસી .. (૨)


ગિરિજા હૈ .. ગિરિજા   .. હરે હરે
ગિરિજા હૈ સંગ દાસી

સબ વિશ્વ કે આધારા

ભાતી હૈ ગંગ ધારા
ગંગ ધારા, ગંગ ધારા ..
ગંગ ધારા …

 

મૃગ ચર્મ વચન ધારી
વૃષ રાજ પે સવારી

 

મૃગ ચર્મ વચન ધારી

ધારી …

વચન ધારી …
વૃષ રાજ પે સવારી ..

 

ભક્તો કે દુઃખ હારી ..
ભક્તો કે દુઃખ હારી .. ભોલે
ભક્તો કે દુઃખ હારી ..

સબ વિશ્વ કે આધારા

ભાતી હૈ ગંગ ધારા ..

 

ભક્તો કે દુઃખ હારી
ભક્તો કે .. હૈ ભોલે .. હરે હરે
ભક્તો કે દુઃખ હારી
કૈલાશ મેં વિહારા
ભાતી હૈ ગંગ ધારા
ગંગ ધારા, ગંગ ધારા..
ગંગ ધારા ..

 

શિવનામ જો કોઈ ઉચ્ચારે
પ્રભુ પાપ દોષ તારે ..

 

શિવનામ જો ઉચ્ચારે ..
શિવજી, તેરો નામ જો ઉચ્ચારે
સબ પાપ દોષ તારે
બ્રહ્માનંદ ના બિચારે .. (૨)
ભવ સિંધુ પાર તારા
ભાતી હૈ ગંગ ધારા ..

 

ભોલે તેરી જટા મેં
ભાતી હૈ ગંગ ધારા
ભાતી હૈ ગંગ ધારા …