શંભુ શરણે પડી … (શિવ સ્તુતિ)

શંભુ શરણે પડી, માંગુ ઘડીએ ઘડી…
સ્વરઃનારાયણ સ્વામી…

 

 

શંભુ શરણે પડી,
માંગું ઘડીએ ઘડી
કષ્ટ કાપો ..
દયા કરી શિવ દર્શન આપો .. (૨)

 

તમે ભક્તોના બળ હરનારા
શુભ સૌનું સદા કરનારા .. (૨)

 

હું તો મંદ મતિ, તારી અકળ ગતિ
કષ્ટ કાપો ..
દયા કરી શિવ દર્શન આપો …

 

શંભુ શરણે પડી,
માંગું ઘડીએ ઘડી
કષ્ટ કાપો..
દયા કરી શિવ દર્શન આપો ..

 

અંગે ભસ્મ સ્મશાનની ચોળી
સંગે રાખો સદા ભુત ટોળી .. (૨)

 

ભાલે ચંદ્ર ધરો, કંઠે વિષ ધરો
અમ્રિત આપો ..
દયા કરી શિવ દર્શન આપો …

 

શંભુ શરણે પડી,
માંગું ઘડીએ ઘડી
કષ્ટ કાપો..
દયા કરી શિવ દર્શન આપો .. (૨)

 

નૈતિ નૈતિ જ્યાં વેદ કહે છે
મારું ચિત્તડું ત્યાં જાવા ચહે છે .. (૨)

 

સારા જગમાં છે તું
વસુ તારામાં હું
શક્તિ આપો ..
દયા કરી શિવ દર્શન આપો ..

 

શંભુ શરણે પડી,
માંગું ઘડીએ ઘડી
કષ્ટ કાપો..
દયા કરી શિવ દર્શન આપો .. (૨)

 

આપો દ્રષ્ટિમાં તેજ અનોખું
સારી શ્રુષ્ટિમાં શિવ રૂપ દેખું .. (૨)

 

મારા દિલમાં વસો
આવી હૈયે હસો
શાંતિ સ્થાપો ..
દયા કરી શિવ દર્શન આપો ..

 

શંભુ શરણે પડી,
માંગું ઘડીએ ઘડી
કષ્ટ કાપો..
દયા કરી શિવ દર્શન આપો .. (૨)

 

હું તો એકલપંથી પ્રવાસી
છતાં આત્મા કેમ ઉદાસી .. (૨)

 

થાક્યો મથી રે મથી
કારણ મળતું નથી
સમજણ આપો ..
દયા કરી દર્શન શિવ આપો ..

 

શંભુ શરણે પડી,
માંગું ઘડીએ ઘડી
કષ્ટ કાપો..
દયા કરી શિવ દર્શન આપો .. (૨)

 

શંકરદાસનું ભવ દુઃખ કાપો
નિત્ય સેવાનું શુભ ફળ આપો .. (૨)

 

ટાળો મંદ મતિ
ગાવું સર્વ વતી
ભક્તિ આપો ..
દયા કરી દર્શન શિવ આપો ..

 

શંભુ શરણે પડી,
માંગું ઘડીએ ઘડી
કષ્ટ કાપો..
દયા કરી શિવ દર્શન આપો ..

 

શંભુ શરણે પડી,
માંગું ઘડીએ ઘડી
કષ્ટ કાપો..
દયા કરી શિવ દર્શન આપો ..

 

દયા કરી શિવ દર્શન આપો …(૨)

 

–     રાજકવિ શંકરદાનજી