સબ તીરથ કર આઈ તુંબડીયાં…

સબ તીરથ કર આઈ તુંબડીયાં…

.
.

સબ તીરથ કર આઈ તુંબડીયાં…
સબ તીરથ કર આઈ તુંબડીયાં…
સબ તીરથ કર આઈ…
.
સબ તીરથ કર આઈ તુંબડીયાં…
સબ તીરથ કર આઈ…
.
ગંગા નાઈ, ગૌમતિ નાઈ
અડસઠ તીરથ ધાઈ…
નિત નિત ઉઠ, મંદિરમેં આઈ
તો ભી ન ગઈ કડવાઈ…તુંબડીયાં…
.
સબ તીરથ કર આઈ તુંબડીયાં…
સબ તીરથ કર …
.
સત્ ગુરુ સંકટે નજર ચડી જબ
અપને પાસ મંગાઈ…
કાટ-કૂટ કર સાફ બનાઈ
અંદર રાખ મિલાઈ…તુંબડીયાં ….
.
સબ તીરથ કર આઈ તુંબડીયાં…
સબ તીરથ કર …
.
રાખ મિલાકર, પાક બનાઈ
તબ તો ગઈ કડવાઈ…
અ મ્રિત જલ ભર લાઈ તુંબડીયાં…
સંતન કે મન ભાઈ તુંબડીયાં…
.
સબ તીરથ કર આઈ…
સબ તીરથ કર આઈ તુંબડીયાં…
સબ તીરથ કર આઈ…
સબ તીરથ કર આઈ…
સબ તીરથ કર આઈ તુંબડીયાં…
.
યે બાતા સબ સત્ય સુનાઈ
જુઠ્ઠ નહિ હૈ, મેરે ભાઈ
દાસ સતાર, તુંબડીયાં ફિર તો..
કળકી ધીરે ઠકુરાઈ …તુંબડીયાં…
.
સબ તીરથ કર આઈ..
સબ તીરથ કર આઈ તુંબડીયાં…
સબ તીરથ કર …