જય ગણેશ, ગણનાથ દયા નિધિ … (ગણેશ વંદના)

જય ગણેશ, ગણનાથ દયા નિધિ … (ગણેશ વંદના)

.
.
જય ગણેશ, ગિરજા સુવન
મંગલ મૂળ સુજાણ
કહત અયોધ્યા દાસ તું
દેવ અભય વરદાન …
જય ગણેશ, જય ગણેશ ..
જય ગણેશ, ગણનાથ દયાનિધિ
સકલ વિઘન કર દૂર હમારે ..
જય ગણેશ, જય ગણેશ, જય ગણેશ
જય ગણેશ, ગણનાથ દયાનિધિ
સકલ વિઘન કર દૂર હમારે
જય ગણેશ, જય ગણેશ, જય ગણેશ …
પ્રથમ ધરે જો, ધ્યાન તુમ્હારો
ધ્યાન તુમ્હારો, ધ્યાન તુમ્હારો ..
પ્રથમ ધરે જો ધ્યાન તુમ્હારો .. (૨)
કિસપે પૂરણકાર દીસાવે
જય ગણેશ, જય ગણેશ, જય ગણેશ …
જય ગણેશ, ગણનાથ દયાનિધિ
સકલ વિઘન કર દૂર હમારે
જય ગણેશ, જય ગણેશ, જય ગણેશ …
લંબોદર ગજ બદન મનોહર .. (૨)
લંબોદર ગજ બદન મનોહર ..
બદન મનોહર … બદન મનોહર ..
લંબોદર ગજ બદન મનોહર ..
કરતી શૂલ વરધારે ..
જય ગણેશ, જય ગણેશ, જય ગણેશ
જય ગણેશ, ગણનાથ દયાનિધિ
સકલ વિઘન કર દૂર હમારે
જય ગણેશ, જય ગણેશ, જય ગણેશ …
રિદ્ધિ – સિદ્ધિ દો ચમર ઢૂલાવે
ચમર ઢૂલાવે, ચમર ઢૂલાવે ..
રિદ્ધિ-સિદ્ધિ .. (૨) દો ચમર ઢૂલાવે
મૂષક વાહન પરમ સુખાવે
જય ગણેશ, જય ગણેશ, જય ગણેશ ..
પ્રથમ ધરે જો ધ્યાન તુમ્હારો .. (૨)
કિસપે પૂરણકાર દીસાવે ..
જય ગણેશ, જય ગણેશ, જય ગણેશ ..
જય ગણેશ, ગણનાથ દયાનિધિ
સકલ વિઘન કર દૂર હમારે
જય ગણેશ, જય ગણેશ, જય ગણેશ …
બ્રહ્માદિક સૂર ધ્યાવત મનમેં ..(૨)
બ્રહ્માદિક … સૂર ધ્યાવત મનમેં ..(૨)
ઋષિમુનિ ગણ સબ દાસ તુમ્હારે ..
જય ગણેશ, જય ગણેશ, જય ગણેશ ..
જય ગણેશ, ગણનાથ દયાનિધિ
સકલ વિઘન કર દૂર હમારે
જય ગણેશ, જય ગણેશ, જય ગણેશ …
બ્રહ્માનંદ એ … સહાય કરો
બ્રહ્માનંદ રે .. (૨) બ્રહ્માનંદજી .. સહાય કરો
નિજ, ભક્તજનો કે તુમ રખવાલે
જય ગણેશ, જય ગણેશ, જય ગણેશ ..
જય ગણેશ, ગણનાથ દયાનિધિ
સકલ વિઘન કર દૂર હમારે
જય ગણેશ, જય ગણેશ, જય ગણેશ …
જય ગણેશ, ગણનાથ દયાનિધિ
સકલ વિઘન કર દૂર હમારે ..
સકલ વિઘન કર.. દૂર .. (૨)
સકલ વિઘન કર દૂર હમારે ..
જય ગણેશ, જય ગણેશ, જય ગણેશ …
જય ગણેશ, ગણનાથ દયાનિધિ …
પ્રથમ ધરે જો ધ્યાન તુમ્હારો ..
ધ્યાન તુમ્હારો .. (૨)
પ્રથમ ધરે ધ્યાન તુમ્હારો ..
કિસપે પૂરણકાર દીસાવે
જય ગણેશ, જય ગણેશ, જય ગણેશ … (૨)