મન કરી લે ને વિચાર … (ભજન)

મન કરી લે ને વિચાર … (ભજન)
સ્વર : નારાયણ સ્વામી …

.

.
મન કરી લે ને વિચાર
જીવન થોળા ..
તારા હરિ ભજનની માંય
કાન છે બહોળા
જાશો જમપુરી માંય
જળશે જોળા ..
તેથી રામ નામ સંભાર …

 

મન, કરી લે ને વિચાર
જીવન થોળા ..
તારા હરિ ભજનની માંય
કાન છે બહોળા ..
અંતે જાશો જમપુરી માંય
જળશે જોળા ..
તેથી રામ નામ સંભાર …

 

મોર મુકુટ, ધીર્યો શિર ઉપર
દરપન કર મોજાર ..
મોર મુકુટ ધર્યો શિર ઉપર
દરપન કર મોજાર ..
વેઢ, વિટીયું, હાર ગળામાં .. (૨)
ખૂબ ધર્યો શણગાર ..
પગમાં તોળા ..(૨)

 

ખૂબ ધર્યો શણગાર ..
પગમાં તોળા ..
રામ નામ સંભાર …

 

મન કરી લે ને વિચાર
જીવન થોળા ..
હરિ ભજનની માંય
કાન છે બહોળા ..
જાશો જમપુરી માંય
જળશે જોળા ..
તેથી રામ નામ સંભાર …

 

હસ્તી ઉપર કનક અંબાળી
ખમ્મા કહે છડીદાર ..
હસ્તી ઉપર કનક અંબાળી
ખમ્મા કહે છડીદાર ..
રથની આના ઊંટ પાલખી
કે’તા ના આવે પાર ..
ચડવા ઘોડા ..
રામ નામ સંભાર …

 

મન કરી લે ને વિચાર
જીવન થોળા ..
તારા હરિ ભજનની માંય
કાન છે બહોળા ..
અંતે જાશો જમપુરી માંય
જળશે જોળા ..
તેથી રામ નામ સંભાર …

 

લોભ ન ચૂકે, કામ ન મૂકે …
ઘર ધંધા ની માંય ..
લોભ ન ચૂકે કામ ન મૂકે ..
ઘર ધંધા ની માંય ..
મૂરખ મન તું કછુ ન બુજે .. (૨)

 

તીરથ ગમન ની માંય
પગ છે થોડા ..

 

તીરથ ગમન ની માંય ..
પગ છે થોડા ..
રામ નામ સંભાર …

 

મન કરી લે ને તું વિચાર
જીવન થોળા ..
હરિ ભજનની માંય
કાન છે બહોળા ..
અંતે જાશો જમપુરી માંય
જળશે જોળા ..
તેથી રામ નામ સંભાર …

 

સંસાર સાગર, મહા જળ ભરીયો
રામ નામ કો જહાજ ..
સંસાર સાગર, મહા જળ ભરીયો ..
રામ નામ કો જહાજ ..
ગંગાદાસ કો જ્ઞાન બતાયો  .. (૨)
રામદાસ મહારાજ ..

 

કૃપા કરી ને ..
રામદાસ મહારાજ
કૃપા કરી ને  ..

 

મન કરી લે ને તું  વિચાર
જીવન થોળા ..
હરિ ભજનની માંય
કાન છે બહોળા ..
જાશો જમપુરી માંય
જળશે જોળા ..
તેથી રામ નામ સંભાર …રે ..જી