મળ્યો મનુષ્ય જન્મ અવતાર માંડ કરીને …(ભજન)

મળ્યો મનુષ્ય જન્મ અવતાર માંડ કરીને …(ભજન)
.

.
મળ્યો મનુષ્ય જન્મ અવતાર,
માંડ કરીને ..
તમે ભજ્યા નહિ ભગવાન,
હેત ધરીને ..
તેથી ખાસો જમના માર,
પેટ ભરીને ..
માટે રામ નામ સંભાર …

 

 

ગઈ પલ પાછી ફેર નહિ આવે ..જી ..
મૂરખ મૂંઢ ગમાર .. (૨)
ભવ સાગરની ભૂલવણીમાં ..(૨)
વીતી ગયા જૂગ ચાર,
ફેરા ભરીને .. (૨)

 

 

ભજ્યા નહિ ભગવાન,
હેત ધરીને ..
ખાસો જમના માર,
પેટ ભરીને ..

તેથી રામ નામ સંભાર .. હે …જી ..

 


જઠરાગ્નિમાં જુગને રાખ્યો ..જી ..
નવ માસ નિર્ધાર .. (૨)
સ્તુતિ કીધી અલબેલાની
બાર ધર્યો અવતાર,
મહોયો માયામાં ..
બાર ધર્યો અવતાર,
માયામાં મોહીને ..

 

 

ભજ્યા નહિ ભગવાન,
હેત ધરીને ..
ખાસો જમના માર,
પેટ ભરીને ..
માટે રામ નામ સંભાર …

 

 

કળિયુગ પૂળો, રંગે રૂડો ..જી..
કહેતા ના આવે પાર .. (૨)
જપ-તીરથ કાંઈ ના કીધું, ..  (૨)
એક નામ આધાર ..
કૃષ્ણ કહીને ..
એક નામ આધાર
કૃષ્ણ કહીને ..

 

 

ભજ્યા નહિ ભગવાન,
હેત ભરીને ..
ખાસો જમના માર,
પેટ ભરીને
રામ નામ સંભાર …

 

 

ગુરુ ગમ પાયો, મનમેં સાયો
જુગતી કરી જદુરાઈ ..
ગુરુ ગમ પાયો, એ મનમેં સાયો
જુગતી કરી જદુરાઈ ..

 

 

ગંગાદાસ કો જ્ઞાન બતાયો ..(૨)
રામદાસ મહારાજ દયા કરીને  ..(૨)

 

 

ભજ્યા નહિ ભગવાન,
હેત ધરીને ..
ખાસો જમના માર,
પેટ ભરીને ..
માટે રામ નામ સંભાર …

 

 

મળ્યો મનુષ્ય અવતાર,
માંડ કરીને ..
ભજ્યા નહિ ભગવાન,
હેત ધરીને ..
ખાસો જમના માર,
પેટ ભરીને ..
માટે રામ નામ સંભાર …