એક લખું છું કહાણી કરુણા …

એક લખું છું કહાણી કરુણા … (સારસ – સારસી)

.

.

સારસ અને સારસી …

 

એક લખું છું કહાણી કરુણા

એક લખું છું …

કહાણી કરુણા … એક લખું છું ..

આંસું આંખલડીમાં આણી .. (૨)

 

સુંદર તટની હતી સરિતા

સુંદર તટની ..

હતી સરિતા જ્યાં ..

વહેતા ખળખળ પાણી ..

 

સુંદર તટની ..

હતી સરિતા ..

જ્યાં વહેતા ખળખળ પાણી

જુગલ વસે ત્યાં ખગની જોડી … (૨)

સારસ – સારસી રાણી  … (૨)

આંસું આંખલડીમાં આણી …

 

એક લખું છું કહાણી ..

એક લખું છું …

કહાણી કરુણા ..

એક લખું છું કહાણી

આંસું આંખલડીમાં આણી …

 

પંખી બંનેને પ્રેમ ઘણેરો

પંખી બંનેને …

પ્રેમ ઘણેરો એને ..

વર્ણવી શકે નહિ વાણી ..

એને વર્ણવી શકે નહિ વાણી ..

 

દેહ જુદા એનો, જીવડો એક જ છે

દેહ જુદા … જીવડો એક જેમ

વેલ તરૂ ને વીંટાણી ..

જેમ વેલ તરૂ ને વીંટાણી  ..

આંસું આંખલડીમાં આણી …

 

માદા હતી તેણે ઈંડા મૂક્યાં

માદા હતી તેણે .. ઈંડા મૂક્યાં ને

હૈયે અતિ હરખાણી .. એતો

હૈયે અતિ હરખાણી ..

 

 

માદા હતી એણે ..

ઈંડા મૂક્યાં ને, હૈયે અતિ હરખાણી

પંખી ઊડ્યો એના પોષણ કાજે

 

પંખી ઊડ્યો .. ઊડ્યો .. ઊડ્યો ..

પંખી ઊડ્યો ..

પંખી ઊડ્યો એના.. પોષણ કાજે

ઉરમાં શાંતિ આણી ..

એના .. ઉરમાં શાંતિ આણી ..

આંસું આંખલડીમાં આણી …

 

ચારો લઈને સારસ ચાલ્યો ..

ચારો લઈને ..

સારસ ચાલ્યો ..

ત્યાં તો મોતની નાળ મંડાણી ..

એની માથે .. મોતની નાળ મંડાણી

પારાધીએ  એક તીર ફેંક્યું .. એ ..

પારાધી ..

પારાધીએ ..પારાધી ..

ઓ .. પારાધી .. પારાધીએ એક

તીર ફેંક્યું જ્યાં … ચીસ્કારી સંભળાણી ..

એની ચીસ્કારી સંભળાણી ..

આંસું આંખલડીમાં આણી …

 

એક લખું છું કહાણી કરુણા

એક લખું છું .. કહાણી કરુણા

એક લખું છું કહાણી ..

આંસું આંખલડીમાં આણી …

 

કકળી ઊઠી ત્યારે કામની ..

કકળી ઊઠી … ત્યારે કામની ..

હૃદયની ગતિ વિંધાણી ..

એની હૃદયની ગતિ વિંધાણી ..

 

કકળી ઊઠી .. ત્યારે કામની ..

હૃદયની ગતિ વિંધાણી ..

પિયુ પિયુ .. એવા કર્યાં પૂકારો એણે

 

પિયુ .. પિયુ ..

પિયુ .. પિયુ .. પીયુ ..

એવા કર્યાં પૂકારો એણે ..

પિયુ .. પિયુ .. પિયુ ..

એવા કર્યાં પૂકારો ..

કર્યાં એ પૂકારો..

પિયુ .. પિયુ .. કર્યાં પૂકારો ..

ત્યાંતો એની આત્મ જ્યોત ઓલાણી ..

એની .. આતમ જ્યોત ઓલાણી ..

આંસું આંખલડીમાં આણી …

 

એક લખું છું કહાણી કરુણા ..

એક લખું છું, કહાણી …

આંસું આંખલડીમાં આણી … (૨)

 

કઠણ હૃદયની ..

એવી કેવી રે વિધાતા ..

કઠણ હૃદયની ..

એવી .. એવી ..આ કેવી વિધાતા

કઠણ હૃદયની ..

કઠણ હૃદયની કેવી વિધાતા

એની કલમ ન કાં અટકાણી ..

કઠણ હૃદયની .. કેવી વિધાતા ..

એની કલમ ન કાં અટકાણી

 

કાન કહે ઈંડાનું શું થયું હશે ..

કાન .. કાન કહે ..

કાન કહે ..

ઓલા ઈંડાનું શું થયું હશે ..

કાન કહે .. કાન કહે .. કાન કહે ..

કાન કહે .. ઈંડાનું શું થયું હશે .. એની ..

એની કથી શકું ન કહાણી ..

એની.. કથી શકું ન  કહાણી

આંસું આંખલડીમાં આણી …

 

એક લખું છું કહાણી કરુણા

એક લખું છું .. કહાણી કરુણા

એક લખું કહાણી ..

આંસું આંખલડીમાં આણી …

આંસું આંખલડીમાં આણી …

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

મારે બાળપણની પ્રિતુ રે ..

મારે  બાળપણની પ્રિતુ  રે ..

.

સ્વર: શ્રી નારાયણ સ્વામી ..

.

.

એ મારે બાળપણાની  પ્રિતુ રે …

 

એ મારે બાળપણાની પ્રિતુ રે

મારે પૂર્વ જન્મની આ પ્રિતુ રે

એ.. ઓધા મોહલે આવો …

 

બાળપણાની પ્રિતુ રે

મારે પૂર્વ જન્મની પ્રિતુ રે

એ.. ઓધા મહેલે આવો …

 

જોઈ જોઈને ઓરીએ જાતું

બીબા વિના પડે નહિ ભાતું રે

 

જોઈ જોઈને ઓરીએ જાતું

બીબા વિના પડે નહિ ભાતું રે

બહાર જીવે આ ભીતું રે .. (૨)

ઓધા .. મહોલે આવો રે …

 

મારે બાળપણાની  પ્રિતુ રે

મારે પૂર્વ જન્મની પ્રિતુ રે

એ.. ઓધા મહેલે આવો …

 

એ.. દાસી માથે શું છે દાવો

મારે મહોલે ન આવો માવા

 

આ દાસી માથે શું છે દાવો

મારે મહોલે  કીમ ન આવે માવો

શું આવો તે અભાવો રે ઓધા .. (૨)

મહોલે આવો … (૨)

 

મારે બાળપણાની  પ્રિતુ રે

મારે પૂર્વ જન્મની પ્રિતુ રે

એ.. ઓધા મહેલે આવો …

 

તમ વિના પ્રભુ નથી રહેવાતું

વાલમ આવો તો કરીએ વાતું

 

તમ વિના એ નથી રહેવાતું

એ.. વાલમ આવો તો કરીએ વાતું રે

આવી છે એકાંતુ ..રે ઓધા

આવી છે એકાંતુ ઓધા રે ઓધા

મોહલે આવો …

 

બાળપણાની પ્રિતુ મારે

એ મારે બાળપણાની  પ્રિતુ રે

મારે પૂર્વ જન્મની આ પ્રિતુ રે

એ.. ઓધા મોહલે આવો …

 

એ દાસી જીવણ ભીમને ભારી

વારણાં લઉં વારમ વારી

 

દાસી જીવણ ભીમને ભારી

વારણાં લઉં વારી વારી રે

ગરીબી ગવાણી રે ઓધા

 

ગરીબી ગવાણી રે ઓધા

એ મોહલે  આવો …

 

બાળપણાની પ્રિતુ રે મારે

બાળપણાની  પ્રિતુ રે

મારે પૂર્વ જન્મની પ્રિતુ રે

એ.. ઓધા મહોલે આવો …

 

બાળપણાની  પ્રિતુ મારે

મારે પૂર્વ જન્મની આ પ્રિતુ રે

એ.. ઓધા મહોલે  આવો …

 

એ ઓધા મહોલે આવો

એ ઓધા મોહલે આવો …