કેમ તો મુંજાણી મતિ તારી …(ભજન)

કેમ તો મુંજાણી મતિ તારી …

.

.

સ્વર: શ્રી નારાયણ સ્વામી ..

.

.

.

કેમ તો મુંજાણી મતિ તારી
એ એવો વણજે આવ્યો વપારી …
આવ્યો વ્હેપારી  …

કેમ તો મુંજાણી મતિ તારી
એવો વણજે આવ્યો વેપારી
આવ્યો વ્હેપારી  આવ્યો …

.
સોંઘુ જાણીને તમે, સાટું નવ કરજો ને
સોંઘુ જાણીને તમે …
સાટું નવ કરજો રે … જી…
એ… વસ્તુ જ લેજો વિચારી
એ વણજે આવ્યો, વ્હેપારી
આવ્યો વ્હેપારી  …

.
કેમ તો મુંજાણી મતિ તારી
એવો વણજે આવ્યો, વ્હેપારી
આવ્યો વ્હેપારી  …

.
મનખ્યા પદારથ તને
માંડ કરીને મળ્યો … વ્હાલા
મનખ્યા પદારથ તને ભાઈ …
માંડ કરીને મળ્યો … વ્હાલા ..
એમા બાંધી ભૂંડપની ભારી
એવો વણજે આવ્યો વ્હેપારી
આવ્યો વ્હેપારી  …

.
કેમ તો મુંજાણી મતિ તારી
એ એવો વણજે આવ્યો વ્હેપારી
આવ્યો વ્હેપારી …

.
સદગુરુને તમે સંગાથે લેજો વ્હાલા
એ આપે શિખામણ સારી
આપે શિખામણ સારી
એવો વણજે આવ્યો વ્હેપારી
આવ્યો વ્હેપારી …

.
કેમ તો મુંજાણી મતિ તારી
એ એવો વણજે આવ્યો વ્હેપારી
આવ્યો વ્હેપારી …

.
હરિજન માટે તમે, હરિરસ વ્હોરજોને
હરિજન માટે તમે ..
હરિરસ વ્હોરજોને
શુદ્ધ – બુદ્ધ રહેશે એમાં સારી
એવો વણજે આવ્યો વ્હેપારી
આવ્યો વ્હેપારી …

.
કેમ તો મુંજાણી મતિ તારી
એ એવો વણજે આવ્યો વ્હેપારી
આવ્યો વ્હેપારી …

.
દાસી જીવણ સંતો, ભીમ કેરે શરણે લે
દાસી જીવણ રે સંતો
ભીમ કેરે શરણે લે
શરણે આવ્યાને લેજો ઉગારી
એ શરણે આવ્યાને લેજો ઉગારી
એવો વણજે આવ્યો વ્હેપારી
આવ્યો વ્હેપારી …

.
કેમ તો મુંજાણી એ મતિ તારી
એ એવો વણજે આવ્યો, આવ્યો વ્હેપારી
આવ્યો વ્હેપારી …  (૩)

.