શૂરવીરને તું જોઈને પ્રાણી …(ભજન)

શૂરવીરને તું જોઈને પ્રાણી  …(ભજન)


.
સ્વર : શ્રી નારાયણ સ્વામી …
.

શૂરવીરને તું જોઈને પ્રાણી
કાયર થઈને ભાગીશમાં
કાયર પણાની વાતો કરીને
બીજાને બીવડાવીશમાં … (૨)

.
સીધે મારગડે જો કોઈ ચાલે
સીધે મારગડે …. હે…
સીધે મારગડે જો કોઈ ચાલે
એને મારગ અવળો બતાવીશમાં
પરાયાનું સારૂં જોઈને
દિલડું તારું દુભાવીશમાં
પરાયાનું સારૂં જોઈને
દિલડું તારું દુભાવિશમાં

.
શૂરવીરને તું જોઈને પ્રાણી
કાયર થઈને ભાગીશમાં
કાયર પણાની વાતો કરીને
બીજાને બીવડાવીશમાં …

.
સુગંધની તને ખબર ન હોય તો  …
સુગંધની તને ખબર ન હોય તો
ફૂલડાને તું તોડીશમાં
પાણી ન પાતો ચાલશે,
પણ, ઊગતા છોડ ઉખેડીશમાં …(૨)

.
શૂરવીરને તું જોઈને પ્રાણી
કાયર થઈને ભાગીશમાં
કાયર પણાની વાતો કરીને
બીજાને બીવડાવીશમાં …

.
દાન ન દેતો, દયા રાખજે
દાન ન દેતો, દયા રાખજે
બોલીને કોઈનું બગાડીશમાં
સમજ્યા વિનાની વાતો કરીને
મૂરખમાં નામ નોંધાવીશમાં … (૨)

.
શૂરવીરને તું જોઈને પ્રાણી
કાયર થઈને ભાગીશમાં
કાયર પણાની વાતો કરીને
બીજાને બીવડાવીશમાં …

.
હરિ ભજનમાં જઈને પ્રાણી
હરિના ભજનમાં જઈને પ્રાણી …
ઘરની વાતો ઉખેડીશમાં
શબ્દ સમજ્યા વિન તાલને ટેકે …
માથું તારું ધુણાવીશમાં
શબ્દ સમજ્યા વિના તાલને ટેકે …
માથું તારું ધુણાવીશમાં
.
શૂરવીરને તું જોઈને પ્રાણી
શૂરવીરને તું …
શૂરવીરને તું જોઈને પ્રાણી
કાયર થઈને ભાગીશમાં
કાયર પણાની વાતો કરીને
બીજાને બીવડાવીશમાં  …

.
નાથ ક્રીપાથી નાવ મળ્યું છે
પ્રભુની કૃપાથી નાવ મળ્યું એને
ઊંઘમાં ઊંધું વાળીશમાં
કહે પુરુષોત્તમ ગુરુ પ્રતાપે
અવસર એળે ગુમાવીશમાં
કહે પુરુષોત્તમ ગુરુ પ્રતાપે
અવસર એળે ગુમાવીશમાં

.
શૂરવીરને તું જોઈને પ્રાણી
જોઈને પ્રાણી …
શૂરવીરને તું જોઈને પ્રાણી
કાયર થઈને ભાગીશમાં
કાયર પણાની વાતો કરીને
બીજાને બીવડાવીશમાં …
કાયર પણાની વાતો કરીને
બીજાને બીવડાવીશમાં …

.