જાઉં છે મરી, ને રામ….(ભજન)

જાઉં છે મરી, ને રામ….(ભજન)

.

 

.

.

જાઉ છે મરી, લે લગાડી …

જાઉ છે મરી …જાઉ છે  મરી ને રામ,

જાઉ છે મરી…

લે લગાડી રામ ભજી લે

જાઉ છે મરી…

.

જાઉ છે મરી …જાઉ છે મરી

લે લગાડી… હે રામ ભજી લે

જાઉ છે મરી…

.

મેળી, મંદિર, માળીયા તારા જાશે રે પડી

કાચી કાયાનું ધૂળ બંધાણું,

જાણે ધૂળની પળી …

જાઉ છે મરી ને રામ, જાઉ છે મરી..

લે લગાડી રામ ભજી લે

જાઉ છે મરી…

.

સગા, કુટુંબી તારું લૂંટવા લાગે, કાનની કડી,

સગા, કુટુંબી તારું લૂંટવા લાગે, ભાઈ કાનની કડી..

કાઢો, કાઢો એમ સહુ કહે, હવે રોકોમાં ઘડી

જાઉ છે મરી ને રામ, જાઉ છે મરી …

લે લગાડી…એ જી રામ ભજી લે,

જાઉ છે મરી….

માટે લે લગાડી રામ ભાજી લે

જાઉ છે મરી…

.

ફૂલણસીની જેમ ફૂલી રહ્યા છે

જાણે ગરથમાં ગળી

જમળા આવશે, જીવને લેવા

ભાંગશે નળી …

માટે જાઉ છે મરી ને રામ

જાઉ છે મરી...

માટે લે લગાડી રામ ભજી લે

જાઉ છે મરી

હે જી લે લગાડી રામ ભજી લે

જાઉ છે મરી…

.

હે…સાધુ સંતની, સંગત કરી લે

ગુરૂની સેવા એ વાત ખરી

સાધુ સંતની, હે જી સંગત કરી લે

ગુરૂની સેવા તો ખરી

દાસી જીવણ સંગ ભીમને ચરણે

જન્મ જાય રે ટળી …(૨)

જાઉ છે મરી ને હે રામ

જાઉ છે મરી …

.

લે લગાડી, હે…લે લગાડી રામ ભજી લે…

જાઉ છે મરી

લે લગાડી, રામ ભજી લે

લે લગાડી, રામ ભજી લે

જાઉ છે મરી …

જાઉ છે મરી ને રામ …

જાઉ છે મરી ..

માટે લે લગાડી, રામ ભજી લે

જાઉ છે મરી….

.