દો દીન કે મિજબાન…(ભજન)

દો દીન કે મિજબાન…(ભજન)

.

સ્વર: શ્રીનારાયણ સ્વામી..

.

 

.

.

સાખી :

જાના હૈ રહેના નહિ

મરના વિશો વીશ

દો દીન દુનિયા કે લીએ

તુમ મત ભૂલો જગદીશ

.

દો દીન કે મિજબાન

બિગાડું કિનસે …

દો દીન કે મિજબાન…

.

બિગાડું કિનસે

બિગાડું કિનસે …

દો દીન કે મિજબાન …

.

અબ તુમ સોવત સૈજ પલંગ પર

કબ તુમ જાઓગે મશાન

કબ તુમ જાઓગે મશાન …

.

માત-પિતા, સુત, નારી છોડ કે

આખિર હોત હૈ રામ

દો દીન કે મિજબાન …

આખિર હોત હૈ રામ

અબ તુમ દો દીન કે મિજબાન

.

દો દીન કે મિજબાન

બિગાડું કિન સે ...

હૈ દો દીન કે મિજબાન

અબ તો દો દીન કે મિજબાન…

.

રાજ ભી ચલ ગયે

પ્રધાન ભી ચલ ગયે

કુંભકરણ બલવાન

કિટ પતંગ ઔર બ્રહ્મા ભી ચલ ગયે

કોઈ ના રહે બો અવસાન

બિગાડું કિન સે…

દો દીન કે મિજબાન …

કોઈ ના રહે અવસાન

બિગાડું કિન સે…

દો દીન કે મિજબાન …

.

બાઈ મીરાં કહે ગિરધરના ગુણ

બાઈ મીરાં કહે પ્રભુ…

ગિરધરના ગુણ

ધરલે તું રામ કો ધ્યાન

બિગાડું કિન સે

દો દીન કે મિજબાન …

અબ તો દો દીન કે મિજબાન

.

અબ તો દો દીન કે મિજબાન

અબ તો દો દીન કે મિજબાન..