ટહુકારો… (નોન સ્ટોપ ગરબા )

આજે શરદ પૂનમ હોય, આપણે ગરબાની અહીં રમઝટ માણીશું….(ટહુકારો નોન સ્ટોપ ગરબા)

 

.

સ્વર: ફરીદા મીર અને અન્ય…

.