વિશ્વંભરી સ્તુતિ…(નવમું નવલું નોરતું )

વિશ્વંભરી સ્તુતિ…

.

.

.

 

.

વિશ્વંભરી અખિલ વિશ્વતણી જનેતા

વિદ્યાધરી વદનમાં વસજો વિધાતા

દૂર બુદ્ધિને દૂર કરી સદબુદ્ધિ આપો

માંમપાહી ૐ ભગવતી ભવ દુ:ખ કાપો

.

ભૂલો કરી ભવરણે ભટકું ભવાની

સૂજે નહિ લગીર કોઈ દિશા જવાની

ભાસે ભયંકર વળી મનમાં ઉતાપો

માંમપાહી ૐ ભગવતી ભવ દુ:ખ કાપો

.

આ રંકને ઉગારવા નથી કોઈ આરો

જન્માંધ છું હું ગ્રહી બાળ તારો

ના શું સુણો ભગવતી શિશુના વિલાપો

માંમપાહી ૐ ભગવતી ભવ દુ:ખ કાપો

.

મા કર્મ જન્મ કથની કહેતા વિચારો

આ સૃષ્ટિમાં તુજ વિના નથી કોઈ મારું

કોને કહું કઠણ યોગ તણો બળાપો

માંમપાહી ૐ ભગવતી ભવ દુ:ખ કાપો

.

હું કામ – ક્રોધ – મદ- મોહ થકી છકેલો

આરંભરે અતિ ઘણો મદથી ભકેલો

દોષો થકી દૂષિત ના કરી માફ પાપો

માંમપાહી ૐ ભગવતી ભવ દુ:ખ કાપો

.

ના શાસ્ત્રનાં શ્રવણનું પાય પાન પીધું

ના મંત્ર કે સ્તુતિ કથા નથી કાંઈ કીધું

શ્રદ્ધા કરી નથી કર્યાં તવ નામ જાપો

માંમપાહી ૐ ભગવતી ભવ દુ:ખ કાપો

.

રે રે ભવાની બહુ ભૂલ જ થઇ મારી

આ જિંદગી થઇ મને અતિશે અકારી

દોષો પ્રજાણી સઘળા તાવ છાપ છાપો

માંમપાહી ૐ ભગવતી ભવ દુ:ખ કાપો

.

ખાલી ન કોઈ સ્થળ છે વિણ આપ તારું

બ્રહ્માંડમાં અણુ અણુ મહી વાસ તારો

શક્તિ ન માપ ગણવા અગણિત માપો

માંમપાહી ઓમ ભગવતી ભવ દુ:ખ કાપો

.

પાપી પ્રપંચ કરવા બધી વાતે પૂરો

ખોટો ખરો ભગવતી પણ હું તમારો

જાગ્યાઅંધકાર કરી દૂર સદબુદ્ધિ આપો

માંમપાહી ભગવતી ભવ દુ:ખ કાપો

.

શીખે સુણે રસીક છંદ જ એક ચિત્તે

તેના થકી ત્રિવિધ તાપ ટળે ખચિતે

વાગે વિશેષ વળી અંબા તણા પ્રતાપો

માંમપાહી ૐ ભગવતી ભવ દુ:ખ કાપો

.

શ્રી સત્ ગુરુ શરણમાં રહીને યજું છું

રાત્રી દીને ભગવતી તુજને ભજું છું

સત્ ભક્ત સેવક તણા કરી તાપ ચાંપો

માંમપાહી ૐ ભગવતી ભવ દુ:ખ કાપો

.

અંતર વિષે અધિક ઊર્મિ થતાં ભવાની

ગાઉં સ્તુતિ તવ ગણી નમીને મૃડાની

સંસારનાં સકળ રોગ સમૂળ કાપો

હે માત કેશવ કહી તાવ પાપી આપો

માંમપાહી ૐ ભગવતી ભવ દુ:ખ કાપો

.

માંમપાહી ૐ ભગવતી ભવ દુ:ખ કાપો