મા ની સ્તુતી …હે જગ જનની હે જગદમ્બા માત ભવાની શરણે …

મા ની સ્તુતી...

હે જગ જનની હે જગદમ્બા,માત ભવાની શરણે લેજે …

સાખી….

ચિંતા વીઘન વીનાશી ની કમલા સહ ની સકત.

વીસહ થી હંસ વાહીની મને માતા દે હો સુમત

અરજ સુણી ને અમ તણી હે ભગવતી…

હે જગ જન ની, હે જગદમ્બા

માત ભવાની શરણે લે જે

આદ્ય શક્તિ માં આદિ અનાદિ

અરજી અંબા તું ઉરમા ધર જે…હે જગ જન ની

હોઈ ભલે દુ:ખ મેરુ સરીખું માં

રંજ એનો ન થવાં દે જે

રજ સરીખું દુ:ખ જોઈ બીજા નું

મને રોવા ને બે આંસુ દે જે…હે જગ જન ની

આનંદ એનો અખંડ રેહ જો

સંકટ દે, સંકટ દે મને, પુષ્પો તેને..હે જગ જન ની

ધૂપ બનુ સુગંધ તું લે જે માં

મને રાખ બની ને ઉડી જાવા દે જે

બળું ભલે પણ બાળું નહિ કોઈ ને

જીવન મારું તું સુગંધિત કર જે …હે જગ જન ની

કોઈ ના તીર નું નિશાન બની ને

દિલ મારું તું વિંધાવા દે જે

ઘા સહી લઉં ઘા કરુ નહિ કોઈ ને

મને ઘાયલ થઈ પળી રેહવા દે જે…હે જગ જન ની

દે જે તું શક્તિ દે જે મને ભક્તિ

દુનિયાના દુ:ખ સેહવા દે જે

શાંતિ દુર્લભ તારા ચારણે

હે માં તું મને ખોળે લે જે …હે જગ જન ની

આદ્ય શક્તિ હે માં આદિ અનાદિ

અરજી અંબા તું ઉર માં ધર જે…હે જગ જન ની