શ્રી ઠાકુર -શ્રીરામકૃષ્ણદેવની દ્રષ્ટાંત કથાઓ..(૨)

શ્રી ઠાકુર -શ્રીરામકૃષ્ણદેવની દ્રષ્ટાંત કથાઓ..(૨)

inspiring_story_6_1

inspiring_story_6_2

શ્રીરામકૃષણ જ્યોતમાંથી…

સાભારઃભજનામૃતવાણી..

http://bhajanamrutwani.wordpress.com

મો કો કહાં ઢુંઢો બંદો…(કબીર)…

મો કો કહાં ઢુંઢો બંદો…(કબીર)…

મો કો કહાં ઢૂંઢો બંદો, મૈં તો તેરે પાસ મેં,
ના મૈં બકરી, ના મૈં ભેડી મેં, છુરી ગંડાસા મેં,
નહીં ખાલ મેં, નહીં પોંછ મેં; ના હડ્ડી ના માંસ મેં,
ના મૈં દેવલ, ના મૈં મસજિદ, ના કાબે કૈલાસ મેં,
મૈં તો રહો સહર કે બહાર, મેરી પુરી મવાસ મેં,
કહે કબીર સુનો ભાઈ સાધો, સબ સાંસો કી સાંસ મેં.


મો કો કહાં ઢૂંઢે બન્દે, મૈં તો તેરે પાસમેં,
ના તીરથ મેં, ના મૂરત મેં, ના એકાન્ત નિવાસ મેં,
ના મન્દિર મેં ના મસ્જિદ મેં, ના કાશી કૈલાસ મેં,
ના મૈં જપ મેં ના મૈં તપ મેં, ના મૈં બરત ઉપાસ મેં,
ન મૈં ક્રિયા કર્મ મેં રહતા, નહી યોગ સન્યાસ મેં,
નહીં પ્રાણ મેં નહીં પિણ્ડ મેં, ન બ્રહ્માણ્ડ અકાશ મેં,
ના મૈં ભ્રુકુટી ભંવરગુફા મેં, સબ શ્વાસન કી શ્વાસ મેં,
ખોજી હોય તુરત મિલિ જાઉં, એક પલ કી હિ તલાસ મેં,
કહહિં કબીર સુનો ભાઈ સાધો, મૈં તિ હૂં વિશ્વાસ મેં.

કબીરસાહેબ…

સાભારઃભજનામૃતવાણી..

http://bhajanamrutwani.wordpress.com