કમળો અને ઘરગથ્થું ઉપાય … (દાદીમાનું વૈદું) …

કમળો અને ઘરગથ્થુ …. દેશી ઉપાય … (દાદીમાનું વૈદું) …

 

 

 joundice.1

 

 

૧] શેરડીને ઝાકળમાં રાખી સવારે તેને ચુસીને ખાવાથી કમળો મટે છે.

 
૨] રોજ સવારે ઉઠીને નરણા કોઠે મૂળા ખાવાથી થોડા જ દિવસોમાં  કમળો મટે છે.

 
૩] ૧૦૦ થી ૨૦૦ ગ્રામ દહીંમાં  ૨ થી ૪ ગ્રામ પાપડખારો મેળવીને વહેલી સવારે નરણે કોઠે લેવાથી  ૩ દિવસમાં કમળો મટે છે.

 
૪] ગાજરનો ઉકાળો પીવાથી કમળામાં આવેલી  અશક્તિ અને લોહીની ઊણપ દૂર થાય છે.

 
૫] મધ સાથે ગાજરનો રસ પીવાથી કમળો મટે છે.

 
૬] મધમાં પાકાં કેળા ખાવાથી કમળો મટે છે.

 
૭] આદુનો રસ તથા ગોળ ખાવાથી કમળો મટે છે.

 
૮] સૂંઠ અને ગોળ ખાવાથી કમળો મટે છે.

 
૯] સફેદ કાંદા, ગોળ અને થોડી હળદર મેળવી સવાર-સાંજ ખાવાથી કમળો મટી શકે છે.

 
૧૦] હળદરનું ચૂર્ણ  એક તોલો, ચાર તોલા જેટલાં દહીંમાં લેવાથી કમળો મટી શકે છે.

 
૧૧] હળદરનું ચૂર્ણ  તાજી છાસમાં નાખીને સવાર – સાંજ  પીવાથી અઠવાડિયામાં કમળો મટી જાય છે.

 
૧૨] કળિયાતુ બે ચમચી તેમજ સાકર દોઢ ચમચી ફાંકવાથી કમળો મટે છે.

 
૧૩] કમળામાં ભૂખ ન લાગતી હોય તો બે ચમચી આદુનો રસ અને અડધી ચમચી ત્રિફળાચૂર્ણ સાથે દિવસમાં  બે વાર લેવાથી ભખૂ લાગશે.

 
૧૪] અરીઠાનું પાણી નાકમાં નાંખવાથી કમળો મટે છે.

 
૧૫] લીમડાના પાનનો રસ તથા મધ સવારમાં નરણા કોઠે પીવાથી પણ કમળો મટે છે.

 
૧૬] હિંગને  પાણીમાં ઘસીને આંખમાં આંજવાથી કમળો મટે છે.

 
૧૭] કમળામાં છાસમાં હળદર નાખીને સેવન કરવાથી લાભ થાય છે.

 
૧૮] પાકા કેળામાં ફટકડીનો ભકૂો નાખીને દદીને ખવડાવવાથી કમળો મટે છે.

 
૧૯] કમળાના રોગથી પીડાતા દદીને કાચાં પપૈયાનું રસના પાચું ટીપાં તાજાં દૂધમાં  મીક્ષ કરી ભોજન બાદ ચાર અઠવાડિયા સુધી  આપવામાં આવે તો દદીને ફાયદો થાય છે. દર્દીને આ પ્રયોગની સાથે સાથે પાકું કેળું આપવું.

 
૨૦] લીંમડાની અંતરછાલનો ઉકાળો કરી, તેમાં મધ અને ચપટી સૂંઠ નાખી  સવાર-સાંજ પીવું.

 
૨૧] કમળામાં અને બરોળ મોટી થઈ હોય તો એક ચમચી જેટલા કુંવારના રસ સાથે અડધી ચમચી હળદર મિક્સ (મિશ્ર) કરી સિારે સવારે અને રાત્રે આપવાથી સારું પરિણામ મળે છે.

 

 

કમળો  – અને દેશી ઉપાય …

 

 
૧] ૫૦૦ ગ્રામ પાકાં જાંબુ લઇ તેનો રસ કાઢવો.  એને કપડાથી ગાળી છઠ્ઠા ભાગે બારીક વાટેલું સિંધવ મેળવવું.  એને શીશીમાં ભરી મજબતુ બચુ મારી એક અઠવાડીયા  સુધી રાખી મુકવાથી જાંબુદ્રવ  તૈયાર થાય છે. જાંબુદરવ આંતરે દિવસે સવારે કેટલાક દિવસ સુધી  પીવાથી  કમળો મટે છે. (૨) એરુંડાના પાનની દાંડી  દહીંમાં વાટી  ત્રણથી સાત દિવસ લેવાથી  કમળાના રોગીમાં સ્ફૂર્તિ આવે  છે.

 
૨] ગાયની તાજી છાસમાં કે ૧૦૦ ગ્રામ મઠામાં ૫ ગ્રામ હળદર નાખી સવાર-સાંજ  લેવાથી  એક અઠિાડીયામાં કમળો મટે છે.

 
૩] હળદરનું ચૂર્ણ ૧૦ ગ્રામ અને દહીં ૪૦ ગ્રામનું  સેવન કરવાથી કમળો મટે છે.

 
૪] ધોળી(સફેદ) ડુંગળી, ગોળ અને હળદર મેળવી સવાર-સાંજ  ખાવાથી કમળો મટે છે.

 
૫] પાકાં કેળાં મધમાં ખાવાથી કમળો મટે છે.

 
૬] સૂંઠ અને ગોળ અથવા આદુનો રસ અને ગોળ ખાવાથી કમળો મટે છે.

 
૭] હીંગને ઉંબરાનાં સકુાં ફળ (ઉંમરાં)  સાથે ખરલ કરીને ખાવાથી કમળો મટે છે.

 
૮] ગળો કમળાનું સૌથી શ્રેષ્ઠ ઔષધ છે. બજારમાં મળતો ગળોનો પાઉડર અથવા ગળોની તાજી વેલનો રસ લેવાથી કમળો સારો થાય છે. કમળાની તબીબી સારિાર સાથે પણ એ લઈ શકાય. (૮-અ) કમળો થયો હોય તો સવારે નરણે કોઠે કારેલાનો રસ લેવો. ઉપરાંત દુધી, ગાજર, બીટ, કાકડી અને સફરજનનો મીશ્ર રસ લેવો.  પપૈયા, લીલી હળદર, લીલી દ્રાક્ષ સંતરા અને મોસંબીનો રસ પણ લઈ શકાય. શેરડી ચૂસીને ખાવી. ચરબી રહીત ખોરાક લેવો.. મયપાનનો (દારૂનો) ત્યાગ કરવો.

 
૯] કુંવાર પાઠાના ગુંદા ઉપર સહજે હળદર ભભરાવી ખાવાથી કમળો મટે છે. અન્ય ચીકિત્સા સાથે પણ આ કરી શકાય.

 
૧૦] મધ સાથે ગાજરનો રસ પીવાથી કમળો મટે છે.

 
૧૧] લીંબનુ ચીર ઉપર ખાવાનો સોડા નાખી સવારની પહોરમાં ચસુ િાચૂસવાથી કમળો મટે છે.

 
૧૨] ૧૦૦ થી ૨૦૦ ગ્રામ દહીંમાં ૨ થી ૪ ગ્રામ પાપડખાર મેળિી િહલે ી સિારેમેળવી વહેલી સવારે  નરણે કોઠે લેવાથી ત્રણ દીવસમાં કમળો મટે છે.

 
૧૩] ગાજરનો ઉકાળો પીવાથી કમળામાં આવેલ  અશક્તી અને લોહીની ઓછપ દુર થાય છે.

 
૧૪] આરોગ્યવર્ધીનીવટી અને પુનર્નવા મંડુરનું નીયમીત સેવન કરવાથી કમળો મટે છે, અશક્તી દુર થાય છે અને નવું લોહી બને છે.

 
૧૫] દરરોજ તાજા મૂળા,  કુંદમમુળ , મૂળાની ભાજીનું શાક ખાવાથી તથા શેરડી ચાવી ચાવીને  ખાવાથી કમળો મટે છે. મુળા કમળામાં ઔષધ સમાન છે.

 
૧૬] કાચા પપૈયાનું  શાક મીઠું(નમક) કે બીજો કોઈ પણ મસાલો નાખ્યા સીવાય ખાવાથી તથા ખાઈ શકાય તેટલું પાકું પપૈયું ખાવાથી કમળો મટે છે. કમળાની અન્ય સારવાર સાથે પણ આ પ્રયોગ કરી શકાય.

 
૧૭] લીમડાનો રસ મધ સાથે પીવાથી કમળો મટે છે.

 
૧૮] ત્રીફળાનો, દારુહળદરનો, કડવા લીમડાનો અથવા ગળોનો બે ચમચી સ્વરસ બે ચમચી મધ સાથે સવાર-સાંજ પીવાથી ઉગ્ર સ્વરૂપ નો કમળો પણ મટી જાય છે. –

 

 

સાભાર:વલ્લભ ગાંડા

 

 

નોંધ:  સામાન્ય સંજોગમાં કોઈ પણ દેશી ઉપાય અજમાવતા પહેલા એ સમજી લેવું જરૂરી છે કે, કોઈ પણ દવા કે દેશી ઉપાય કરતી સમયે દરેકની તાસીર સૌ પ્રથમ મહત્વનું કાર્ય કરે છે.  જેથી જરૂરી નથી કે દરેકને એક સરખો ઉપાય એક  જ સરખી અસર કરે.  જરૂર જણાય ત્યાં નિષ્ણાંત ની દેખરેખ અથવા  માર્ગદર્શન હેઠળ સારવાર કરવી  જરૂરી છે.  અહીં દર્શાવેલ કોઈ પણ ઉપાય માટે બ્લોગર ની કોઈ જ જવાબદારી રહેતી નથી.

 

 

સાભાર : લેખ પ્રાપ્તિ સૌજન્ય : શ્રી વિપુલભાઇ દેસાઈ (સૂરતી ઊંધિયું…)(યુએસએ)

 

 

બ્લોગ લીંક : http://das.desais.net
email : [email protected]

 

 

મિત્રો. આ અગાઉ આપણે કમળો અને હોમિઓપેથીક … સારવાર અંગેની ડૉ. અંકિત પટેલ દ્વારા મૂકેલ પોસ્ટ થોડા દિવસ અગાઉ અહીં જ માણેલ, આજે તે જ વિષયને ઘરઘથ્થુ ઉપાય દ્વારા અહીં આવરી લેવાની નમ્ર કોશિશ કરેલ છે. આશા છે કે આપ સર્વેને આજની પોસ્ટ ની જાણકારી ઉપયોગી થઇ રહેશે. આજની પોસ્ટ લેવા માટે અમો શ્રી વિપુલભાઇ દેસાઈના અંતરપૂર્વકથી આભારી છીએ.

બ્લોગ પોસ્ટ પર મૂકેલ આપના પ્રતિભાવ આવકાર્ય છે, જે સદા અમોને પ્રેરણાદાયી બની રહે છે.

ફેશબુક દ્વારા બ્લોગ પોસ્ટ પર આપની કોમેન્ટ્સ અહીં મૂકવા વિનંતી છે.....

  • dhiren

    પિત્ત વર્ધક આહારનો ત્યાગ તેમજ જાણકારોએ સુચવેલા પ્રાણાયામ પણ કમળા ઉપર ત્વરિત અને કાયમનો ફાયદો કરે છે.