ગઝલ …(- ભાવેશ ભટ્ટ -)

ગઝલ …(- ભાવેશ ભટ્ટ -)

 

(૧)
થઈ રહ્યું છે શું કશું જાણે જ નહીં ?
તો પછી આવો ખુદા ચાલે જ નહીં !

.

મેં કહ્યું આકાશની સોબત ન કર,
પણ અગાશી વાતને માને જ નહીં.

 

વૃક્ષની હું વારતા વાંચું અને,
વારતામાં પંખી આવે જ નહીં.

 

જીંદગીભર એટલે તપતા રહ્યા,
છાયંડાને છાયંડો ફાવે જ નહીં.

 

 

 

(૨)
જીંદગીના શું ખુલાસા થઈ શકે ?
આપણાથી તો તમાશા થઈ શકે !

 

જે  જગતની ખાસ વાતો હોય છે,
કોઈના માટે બગાસાં થઈ શકે.

 

એક ટીપું પણ કરી દે તરબતર,
એક દરીયાથી નીરાશા થઈ શકે !

 

માન કે ના માન પણ સાચું કહું,
આ નદી પવર્તની ભાષા થઈ શકે.

 

હું  અને મારી ગઝલથી શું થાય ?
એકબીજાના દીલાસા થઈ શકે !

 

* ભાવેશ ભટ્ટ *
કવીસંપર્ક: બી-6, ચીત્રકુટ એપાટર્મેન્ટસ-2, દેવાશીષ સ્કૂલની સામે, બોડકદેવ
અમદાવાદ-380 054 ઈ-મેઈલઃ [email protected]
મોબાઈલ 92274 50244

 

ફેશબુક દ્વારા બ્લોગ પોસ્ટ પર આપની કોમેન્ટ્સ અહીં મૂકવા વિનંતી છે.....