ફેશબુક દ્વારા બ્લોગ પોસ્ટ પર આપની કોમેન્ટ્સ અહીં મૂકવા વિનંતી છે.....

 • DILIP SHUKLA

  DEAR SIR TO I M ABLE TO HEAR SHIV MAHIMN BY RAMESHBHAI OZA THANKS A LOT GOD BLESS U MY WIFE AFTER PUJA RECITES SHIVMAHIMN SHE LIKES DILIP SHUKLA

 • DILIP J SHUKLA

  dear sir,whem i click shivmahimn there is a black strip & in middle there is symbol of click when i click another site opens this is the problem it just started yesterday only otherwise it was going good dilip

 • DILIP J SHUKLA

  jay siyaram today i.e on 19/4/2012 i can not listen shiv mahimn something has gone wrong pl veryfy i m sorry for bothering u dilip shukla

 • DILIP J SHUKLA

  ashokbhai thanks for quick response when i click left side for shivmala rameshbhai oza shivmahimnstotra is opened ivlick for resuming stortra a new web site http://www.4share com/mp3 opens for downloading but nothing fruitful happens please guide me i think i m making some mistake any how once again thank u sorry for bothering u jaysiram dilipshukla

 • DILIP J SHUKLA

  stillproblem persists

 • Thanks Nirav Shah…… for your visits/comments on my Blog !

 • NIRAV SHAH

  ITS REALLY GOOD, PEACEFUL AND EXCELLENT