નવલા નોરતા …’મા’ ના ગરબા…(નવમું નોરતું)

નવલા નોરતા … ‘મા’ ના ગરબો …
(૧) રંગાઈ જા રાંદલ મા …

.
(૨) નોબત નગારા રૂડા વાગે ચામુંડ માત ના …

.
(૩)  મા ચામુંડી ના માંડવા રોપ્યા રે , મા મંડપમાં લાવો ને ..

.
(૪)  ચામુંડ મા ના ચોટીલા રૂડા ગામ જો …

.

ફેશબુક દ્વારા બ્લોગ પોસ્ટ પર આપની કોમેન્ટ્સ અહીં મૂકવા વિનંતી છે.....