નવલા નોરતા … ‘મા’ ના ગરબા (નોરતું સાતમું)

નવલા નોરતા … ‘મા’ ના ગરબા

 

 

 

(૧) કચ્છ ધરા માં એક …

.
(૨)  તારા ડુંગરે આવ્યો ..

.
(૩)મોટી મા મેલડી જોયા …

.
(૪)  આવી નવરંગ મા ની …

.

ફેશબુક દ્વારા બ્લોગ પોસ્ટ પર આપની કોમેન્ટ્સ અહીં મૂકવા વિનંતી છે.....