મારે બાળપણની પ્રિતુ રે ..

મારે  બાળપણની પ્રિતુ  રે ..

.

સ્વર: શ્રી નારાયણ સ્વામી ..

.

.

એ મારે બાળપણાની  પ્રિતુ રે …

 

એ મારે બાળપણાની પ્રિતુ રે

મારે પૂર્વ જન્મની આ પ્રિતુ રે

એ.. ઓધા મોહલે આવો …

 

બાળપણાની પ્રિતુ રે

મારે પૂર્વ જન્મની પ્રિતુ રે

એ.. ઓધા મહેલે આવો …

 

જોઈ જોઈને ઓરીએ જાતું

બીબા વિના પડે નહિ ભાતું રે

 

જોઈ જોઈને ઓરીએ જાતું

બીબા વિના પડે નહિ ભાતું રે

બહાર જીવે આ ભીતું રે .. (૨)

ઓધા .. મહોલે આવો રે …

 

મારે બાળપણાની  પ્રિતુ રે

મારે પૂર્વ જન્મની પ્રિતુ રે

એ.. ઓધા મહેલે આવો …

 

એ.. દાસી માથે શું છે દાવો

મારે મહોલે ન આવો માવા

 

આ દાસી માથે શું છે દાવો

મારે મહોલે  કીમ ન આવે માવો

શું આવો તે અભાવો રે ઓધા .. (૨)

મહોલે આવો … (૨)

 

મારે બાળપણાની  પ્રિતુ રે

મારે પૂર્વ જન્મની પ્રિતુ રે

એ.. ઓધા મહેલે આવો …

 

તમ વિના પ્રભુ નથી રહેવાતું

વાલમ આવો તો કરીએ વાતું

 

તમ વિના એ નથી રહેવાતું

એ.. વાલમ આવો તો કરીએ વાતું રે

આવી છે એકાંતુ ..રે ઓધા

આવી છે એકાંતુ ઓધા રે ઓધા

મોહલે આવો …

 

બાળપણાની પ્રિતુ મારે

એ મારે બાળપણાની  પ્રિતુ રે

મારે પૂર્વ જન્મની આ પ્રિતુ રે

એ.. ઓધા મોહલે આવો …

 

એ દાસી જીવણ ભીમને ભારી

વારણાં લઉં વારમ વારી

 

દાસી જીવણ ભીમને ભારી

વારણાં લઉં વારી વારી રે

ગરીબી ગવાણી રે ઓધા

 

ગરીબી ગવાણી રે ઓધા

એ મોહલે  આવો …

 

બાળપણાની પ્રિતુ રે મારે

બાળપણાની  પ્રિતુ રે

મારે પૂર્વ જન્મની પ્રિતુ રે

એ.. ઓધા મહોલે આવો …

 

બાળપણાની  પ્રિતુ મારે

મારે પૂર્વ જન્મની આ પ્રિતુ રે

એ.. ઓધા મહોલે  આવો …

 

એ ઓધા મહોલે આવો

એ ઓધા મોહલે આવો …

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ફેશબુક દ્વારા બ્લોગ પોસ્ટ પર આપની કોમેન્ટ્સ અહીં મૂકવા વિનંતી છે.....

  • Ramesh Patel

    સાંભળવું ગમે તેવું સંગીત સાથેનું સરસ ગીત.

    રમેશ પટેલ(આકાશદીપ)