પગ મને ધોવા દ્યો રઘુરાય…(કવિ દુલાભાયા કાગ )

પગ મને ધોવા દ્યો રઘુરાય…(કવિ દુલાભાયા કાગ )
રચયતા : કવિ દુલા કાગ બાપુ

 

સ્વર: પ્રફુલ દવે ..

સ્વર:પાર્થિવ ગોહિલ..

.

ધોવા દ્યો રઘુરાય ..

પગ મને  ધોવા દ્યો રઘુરાય ..

પ્રભુ મને શક પડ્યો મનમાંય, પગ મને ધોવા દ્યો રઘુરાયજી ..

ધોવા દ્યો રઘુરાય ..

શક મને પડ્યો છે મનમાંય, પગ મને ધોવા દ્યો. . ટેક

 

રામ લખમણ જાનકી એ, તીર ગંગાને જાય જી (૨);

નાવ માંગી નીર તરવા (૨),

ગુહ બોલ્યો ગમ ખાઈ. પગ મને.

ધોવા દ્યો રઘુરાય ..

શક મને પડ્યો છે મનમાંય, પગ મને ધોવા દ્યો. . ટેક

 

‘રજ તમારી કામણગારી, મારી નાવ નારી બની જાય જી (૨);

તો તો અમારી રંક-જન ની,તો તો અમારી  ગરીબ જનની

એ જી આજીવિકા ટળી જાય,

માટે પગ  ધોવા દ્યો રઘુરાયજી ..

ધોવા દ્યો રઘુરાય ..

પ્રભુ મને શક પડ્યો છે  મનમાંય, પગ મને ધોવા દ્યો. . ટેક

 

શુણી વાણી  ભીલ જનની, જાનકી મુસકાય જી (૨)

‘અભણ કેવું યાદ રાખે (૨),

ઓલો ભણેલો ભૂલી જાય !,

પગ મને  ધોવા દ્યો રઘુરાયજી ..

ધોવા દ્યો રઘુરાય ..

પ્રભુ મને શક  પડ્યો મનમાંય, પગ મને ધોવા દ્યો. . ટેક

 

નાવડીમાં બાંઈ  ઝાલીશ, શ્રી રામની ભીલરાય જી(૨);

પાર ઊતરી પૂછીયું ‘તમે (૨),

શું લેશો ઉતરાઈ.’

પગ તમે ધોવા દ્યો રઘુરાયજી ..

ધોવા દ્યો રઘુરાય ..

શક મને પડ્યો છે મનમાંય, પગ મને ધોવા દ્યો. . ટેક

 

‘નાવની ઉતરાઈ  ન લઈએ , આપણે ધંધાભાઈ  (૨);

હે .. ખારવો કદી  લ્યે નહિ  એ જી ખારવાની ઉતરાઈ,

પગ તમે ધોવા દ્યો રઘુરાયજી ..

ધોવા દ્યો રઘુરાય ..

પ્રભુ મને શક પડ્યો છે મનમાંય, પગ મને ધોવા દ્યો. . ટેક

 

‘આ જગતમાં દીનદયાળુ ! ગરજ-કેવી ગણાય જી; (૨)

ઊભા રાખી આપને પછી (૨),

પગ પખાળી જાય.’ પગ મને.

‘નાવની ઉતરાઈ  નાયી લ્યે નઈ, આપણે ધંધાભાઈ જી (૨);

‘કાગ’ લ્યે નહિ ખારવાની (૨),

ખારવો ઉતરાઈ.’

પગ તમે ધોવા દ્યો રઘુરાયજી ..

પ્રભુ મને શક પડ્યો મનમાંય, પગ મને ધોવા દ્યો. . ટેક

 

 

ફેશબુક દ્વારા બ્લોગ પોસ્ટ પર આપની કોમેન્ટ્સ અહીં મૂકવા વિનંતી છે.....