સોના વાટકડીમાં કંકુ ઘોળાવો …(લગ્ન લખતી વખતે..)

સોના વાટકડીમાં કંકુ ધોળાવો … (લગ્ન લખતી વખતે) …

 

 

સોના વાટકડીમાં કંકુ ઘોળાવો નર ને નાર રે
ઊડતો ઊડતો જીયાવર પોપટ બેઠો તોરણે
સજ જો રે ઘરની મેનાને શણગાર રે
ઊડતો ઊડતો જીયાવર પોપટ બેઠો તોરણે
સોના વાટકડીમાં કંકુ ઘોળાવો નર ને નાર રે
ઊડતો ઊડતો જીયાવર પોપટ બેઠો તોરણે
અક્ષર અક્ષર પરોવતા મંગળતા કોતરી
કંકુ છાંટીને આજ લખી રે કંકોતરી
તેડાવો રે મંગલ ગીતો ગાતાં નર ને નારને
ઊડતો ઊડતો જીયાવર પોપટ બેઠો તોરણે
કંકુને પગલે પગલે પ્રભુતા પગ માંડશે
જીવનના સાથિયામાં ઈન્દ્રધનુ જાગશે
રેલાવો રે રંગોળીમાં રંગ ધાર રે
ઊડતો ઊડતો જીયાવર પોપટ બેઠો તોરણે
સોના વાટકડીમાં કંકુ ઘોળાવો નર ને નાર રે
ઊડતો ઊડતો જીયાવર પોપટ બેઠો તોરણે

 

 

ક્લીક કરો અને સાંભળોઃ
Sona_Vatakadi_Man.mp3

 

 

સાભાર: http://mavjibhai.com

ફેશબુક દ્વારા બ્લોગ પોસ્ટ પર આપની કોમેન્ટ્સ અહીં મૂકવા વિનંતી છે.....