નવે નગરથી જોડ ચુંદડી વાપરી … (લગ્ન ગીત) …

નવે નગરથી જોડ ચુંદડી વાપરી …  (લગ્ન ગીત) …

 

 

નવે નગરથી જોડ ચુંદડી વાપરી
આવી રે અમારે દેશ રે
વોરો રે દાદા ચુંદડી
ચુદડીયુંને ચારે છેડે ઘુઘરી
વચમાં તે ટાંકેલા ઝીણા મોર રે
વોરો રે દાદા ચુંદડી
શંકેલું તો ઘમકે રૂડી ઘુઘરી
ઉખેડું તો ટહૂકે ઝીણા મોર રે
વોરો રે દાદા ચુંદડી
અમદાવાદની જોડ ચુંદડી વાપરી
આવી રે અમારે દેશ રે
વોરો રે વીરા ચુંદડી
ચુદડીયુંને ચારે છેડે ઘુઘરી
ઉખેડું તો જગમોહનની ભાત રે
વોરો રે વીરા ચુંદડી
શંકેલું તો ઘમકે રૂડી ઘુઘરી
ઉખેડું તો ટહૂકે ઝીણા મોર રે
વોરો રે વીરા ચુંદડી
જુનાગઢથી જોડ ચુંદડી વાપરી
આવી રે અમારે દેશ રે
વોરો રે કાકા ચુંદડી
ચુદડીયુંને ચારે છેડે ઘુઘરી
વચમાં છે ચોખલીયાળી ભાત રે
વોરો રે કાકા ચુંદડી
શંકેલું તો ઘમકે રૂડી ઘુઘરી
ઉખેડું તો ટહૂકે ઝીણા મોર રે
વોરો રે કાકા ચુંદડી

 

 

ક્લીક કરો અને સાંભળોઃ
Nave_Nagarthi_Jod.mp3

 

 

સાભાર: http://mavjibhai.com

 

બ્લોગ લીંક : http://das.desais.net
email : [email protected]

ફેશબુક દ્વારા બ્લોગ પોસ્ટ પર આપની કોમેન્ટ્સ અહીં મૂકવા વિનંતી છે.....