(૧) વિશ્વવિનાયક, મંગલદાયક, સિદ્ધિવિનાયક ગણ રાયા ….(ગણેશ સ્તુતિ)

(૧) વિશ્વવિનાયક, મંગલદાયક, સિદ્ધિવિનાયક ગણ રાયા .. (વંદના)

વિશ્વવિનાયક, મંગલદાયક, સિદ્ધિવિનાયક ગણ રાયા ..
.
.
વિશ્વવિનાયક, મંગલદાયક, સિદ્ધિવિનાયક ગણ રાયા .. (૨)
સંકટ નાશક બુદ્ધિ નિવારક સિદ્ધિવિનાયક ગણ રાયા ..
સિદ્ધિવિનાયક  ગણ રાયા .. (૨)
જો ભી તુમ્હારે મંદિર આયે, વાહ ભવ સાગર તર જાયે ..(૨)
જો ભી શ્રદ્ધા જ્યોત જલાયે, વાહ મનવાંચ્છિત ફલ પાયે
તુમ્હો કૃપાલુ,, તુમ્હો દયાલુ, સિદ્ધિવિનાયક ગણ રાયા ..
વિશ્વવિનાયક, મંગલદાયક, સિદ્ધિવિનાયક ગણ રાયા ..
સિદ્ધિવિનાયક ગણ રાયા ..
બ્લોગ લીંક: http://das.desais.net

ફેશબુક દ્વારા બ્લોગ પોસ્ટ પર આપની કોમેન્ટ્સ અહીં મૂકવા વિનંતી છે.....