નાની નાની ગૈયા…

નાની નાની ગૈયા…

સ્વર:બિમલ શાહ
સંગીત: વિમલ રાચ્છ

નાની નાની ગૈયા નાના નાના બાળ (૨)
નાનો રે મારો મદન ગોપાલ (૨)

કાળી કાળી ગૈયા ગોરા ગોરા ગાલ
શ્યામ વરણ મારો મદન ગોપાલ
નાની નાની ગૈયા નાના નાના બાળ (૨)
નાનો રે મારો મદન ગોપાલ (૨)

આગળ ચાલે ગૈયા પાછળ ચાલે ગ્વાલ
વચ્ચે રે ચાલે મારો મદન ગોપાલ
નાની નાની ગૈયા નાના નાના બાળ (૨)
નાનો રે મારો મદન ગોપાલ (૨)

ઘાસ ખાયે ગૈયા દુધ પીએ ગ્વાલ
માખણ ખાય મારો મદન ગોપાલ
નાની નાની ગૈયા નાના નાના બાળ (૨)
નાનો રે મારો મદન ગોપાલ (૨)

ઘંટી વાગે ગાય ને છળી ધરે ગ્વાલ
બંસી બજાવે મારો મદન ગોપાલ
નાની નાની ગૈયા નાના નાના બાળ (૨)
નાનો રે મારો મદન ગોપાલ (૨)

નાની નાની ગૈયા નાના નાના બાળ (૨)
નાનો રે મારો મદન ગોપાલ (૨)

નાની નાની ગૈયા નાના નાના બાળ (૨)
નાનો રે મારો મદન ગોપાલ (૨)

કાળી કાળી ગૈયા ગોરા ગોરા ગાલ
શ્યામ વરણ મારો મદન ગોપાલ
નાની નાની ગૈયા નાના નાના બાળ (૨)
નાનો રે મારો મદન ગોપાલ (૨)

આગળ ચાલે ગૈયા પાછળ ચાલે ગ્વાલ
વચ્ચે રે ચાલે મારો મદન ગોપાલ
નાની નાની ગૈયા નાના નાના બાળ (૨)
નાનો રે મારો મદન ગોપાલ (૨)

ઘાસ ખાયે ગૈયા દુધ પીએ ગ્વાલ
માખણ ખાય મારો મદન ગોપાલ
નાની નાની ગૈયા નાના નાના બાળ (૨)
નાનો રે મારો મદન ગોપાલ (૨)

ઘંટી વાગે ગાય ને છળી ધરે ગ્વાલ
બંસી બજાવે મારો મદન ગોપાલ
નાની નાની ગૈયા નાના નાના બાળ (૨)
નાનો રે મારો મદન ગોપાલ (૨)

નાની નાની ગૈયા નાના નાના બાળ (૨)
નાનો રે મારો મદન ગોપાલ (૨)

ફેશબુક દ્વારા બ્લોગ પોસ્ટ પર આપની કોમેન્ટ્સ અહીં મૂકવા વિનંતી છે.....