ધરતીનું રૂપ – “કાકુ”

By: | Post date: January 13, 2010 | Comments: No Comments

Posted in categories: નાની નાની વાતો નાની નાની વાતો

સફેદ હંસ વાહિની શ્વેતાંમ્બરી સરસ્વતીની મૂર્તીને, સફેદ આરસમાં કંડારી હોય એવું સુંદર રૂપ ધરતીએ આજ ધર્યુ છે. આકાશમાંથી સફેદ પૂશ્પોની પાખડી વરસાવી દેવો જાણે ધરતીના આ સુંદર સ્વરુપને વધાવી રહ્યા છે. પાનખરના મારથી ફળ, ફુલ અને પાન વીહોણા થઇ ગયેલા ઝાડવા જાણે ગરીબની ગુણીયલ નારીએ શણગારેલી ઝુંપડી જેવા શોભાયમાન છે.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Powered By Indic IME