ઝાડ આખુ ધસી નાખ્યુ!

By:

ખોજની ખુજવાળ અને કેટ-કેટલું ખોદી નાખ્યું?

મૂળને માપવાને નાદે ઝાડ આખુય ધસી નાખ્યુ!

પાદડે પાદડે મહેંકતુ જીવન, ડોકે ડોકે ડુકાવી નાખ્યુ!

ડાળે ડાળે કલરવતુ પંખી, માળે માળે ઇંડુ રહેંસી નાખ્યુ

સાબીત કઇ થયુ નહી ને આયખુ ઘસી નાખ્યુ!

મૂળને માપવાને નાદે ઝાડ આખુય ધસી નાખ્યુ!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Powered By Indic IME