સ્વાગતમ્..’કાકુ’

By:

અંદરની ઉથલ પાથલ ને વિચારોના વંટોળથી,

ખર્યા જે શબ્દ પુષ્પો,

સજાવ્યા તેને છાબડીમાં,

બસ એજ આપના સ્વાગતમાં…..

2 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Powered By Indic IME