લીધો છે ઉછીનો ઉજાસ -કાકુ

By: | Post date: March 25, 2019 | Comments: 1 Comment

Posted in categories: Uncategorized Uncategorized

હા અમે લીધો છે ઉછીનો ઉજાસ
ને અમે ભરીએ છએ હપ્તા ને વ્યાજ
આઓ, બેસો તો આપીએ હિસાબ
હા જયારે અમે વાપર્યો’તો ઉજાસ
લીપેલી ઓસરીએ પાડી પાંદડાની ભાત
ને થઇ ગયા’તા ફૂલડાં આપોઆપ!
પોરવી’તી માળા ત્યારે વાપર્યો ઉજાસ
એના ધાગાએ કરી કૈક એવી કમાલ,
કે એના મણકાએ મણકાએ પ્રેમનો પ્રકાશ
હા અમે લીધો છે ઉછીનો ઉજાસ
ને અમે ભરીએ છએ હપ્તા ને વ્યાજ

One Comment

  • DAS says:

    ખૂબજ સુંદર ! વાસ્તવિકતા અને ગુઢાર્થ ની ખૂબજ સહજતા પૂર્વક રજૂઆત

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Powered By Indic IME