રૂબરૂ – કાકુ

By: | Post date: May 29, 2015 | Comments: No Comments

Posted in categories: Uncategorized Uncategorized

હે! પ્રભુ તું કેટલીય વાર રૂબરૂ થયો છે
બગીચાના સુંદર સુંદર ઝાડવાની મીઠ્ઠી સુંગંધ માં,
ને ત્યાંથી વહેતા ઝરણામાં, તરતા બતકના ઝુંડમાં,
સંધ્યા ટાણે સૂરજને ઝીલતા સમંદરમાં,
નવજાત શિશુના રુદન માંથી જનમતી માતા માં
વસંતની શરૂઆતે ઉગુ ઉગુ થતી ઝીણી ઝીણી કળીઓ માં
પતઝડના વિમોહી પર્ણ વિહોણા જોગી ઝાડવાંઓ માં
વરસાદી વાછટ, ચમકીલી વીજળી ને વાદળોની આહટ માં
ને શ્રદ્ધા ધરી નિરખું તને મંદિરની મોહક મલકાતી મુરતમાં!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Powered By Indic IME