મારી મેડીએ ઘોંઘાટ ઘોંઘાટ – કાકુ

By: | Post date: April 25, 2018 | Comments: No Comments

Posted in categories: Uncategorized Uncategorized

શેરી આખી સાવ સુનકાર
ને મારી મેડીએ ઘોંઘાટ ઘોંઘાટ
બંધ આંખે શોધું શબ્દના સંકેત
શબ્દ સુન્કારના, શબ્દ ઘોંઘાટના
ઘડી મેડીએ જોવું ને ઘડી શેરીએ!
ઘોંઘાટના શબ્દ સમજાય નય ને
સુનકારના શબ્દ સંભળાય નય
મારી મેડીએ ઘોંઘાટ ઘોંઘાટ
મારી શેરીએ સુનકાર સુનકાર

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Powered By Indic IME