માનવી હોવાના કેફમાં –kaku

By: | Post date: April 29, 2020 | Comments: No Comments

Posted in categories: Uncategorized Uncategorized

કેટલા ઉદ્યોગ અને કેટલા ઉધામા, માનવ હોવાના કેફમાં ને કેફમાં

કેટલું ભટક્યા ક્યાય ના અટક્યા, બસ છટક્યા છટક્યા ને છટક્યા

પવન ,પાણી ,પૃથ્વી ને આકાશે કર્યા અમે અઢળક ઉકરડા ઉકરડા

સાફ કર્યું થોડું તો પડાવ્યા ફોટા, માનવી હોવાના કેફમાં ને કેફમાં

સભ્યતાના ધરમ કાટે સાચું- ખોટું તોલતાં ને તાકી તાકીને જોતા

ઉપર -નીચે જુકતા પાલ્લા માંથી બટકું બટકું કરીને સઘળું ખાતા

ગુરુ ને નેતાના બમ્બુના ઝંડા જોતા માનવી હોવાના કેફમાં ને કેફમાં

સગવડતાની સીડી ચડવા અમે પગથીએ પગથીએ પશુતા પકડતા

માનવ હોવાના મહિમા ગાતા, માનવી હોવાના કેફમાં ને કેફમાં

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Powered By Indic IME