ઘર જેવા સબંધ છે ખુદ સાથે – કાકુ

By: | Post date: July 22, 2018 | Comments: No Comments

Posted in categories: Uncategorized Uncategorized

ઘર જેવા સબંધ છે ખુદ સાથે,
અમને એકલતાં અકળાવે નહી
અને ગીર્દી ગુંગળાવે નહિ,

સોનેરી સવાર ને કેસરી સાંજ
વચ્ચે બપોરની તપન જોઈ છે
હવે અંધારા અમને ડરાવે નહિ

અમને શી ખબર પેલે પાર શું છે ?
જો કે અહીની પણ ક્યાં પૂરી ખબર છે?
લાગે બાહર-અંદર કોઈ ભેદ નહિ !

પેલે પાર – ચાલ મારી સાથે,
તરતા ન આવડે તો શું થયું?
ડૂબવા જેટલું પાણી અહી છે નહિ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Powered By Indic IME