ઉપાડી લેશું ગમ કે ખુશી .. -કાકુ

By: | Post date: May 6, 2015 | Comments: No Comments

Posted in categories: Uncategorized Uncategorized

થીડું તમે ધીરે ચાલો
અને હું થોડું ઝડપથી
સાથે ચાલવા માટે,
બસ આટલું છે ઝરૂરી
નહી તો વધી જશે દુરી
મુકામે પહોચ્યાની તમારી ખુશી
અને રસ્તાની અમારી મુશ્કેલી
થઇ જશે ભારેખમ ઘણી
સાથે સાથે ચાલીએ,ચાલ
ઉપાડી લેશું ગમ કે ખુશી …..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Powered By Indic IME