અલખને હું લખલખ દેખું -કાકુ

By: | Post date: June 14, 2015 | Comments: 1 Comment

Posted in categories: Uncategorized Uncategorized

અલખને હું લખલખ દેખું,
લાખ કરું એને પ્રણામ.
ઝાંઝવાથી તરસ છીપે ના,
દરિયો પીધો ના જાય.
ભીતર ભીતર ઝરણું વહેતુ જાય
વીરડો ગાળું તો ગાગર ભરાય.

One Comment

  • kishan says:

    I would like to invite you for visit my blog
    inspiredbyinfant.wordpress.com
    Please come and share your experience.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Powered By Indic IME