અલખને લહેકે લહેકે – કાકુ

By: | Post date: December 26, 2016 | Comments: No Comments

Posted in categories: Uncategorized Uncategorized

સર્વત્ર એક લય એક સૂર અને એક કાયદો,
સરગમનો ધ્વની, ગુજે પાનખર ને વસંતનો!
ખુલ્લે આમ ખેલ બધો, ને તોય કોયડો મોટો!
નભ મધ્યે ઉભો, કોઈ જાલીને દીવડો
ને નશ્વર નશ્વર રમે, સાશ્વત આ જીવડો
વિવિધ વેશે ભમે ભૂમંડળમા, તેત્રીસ કરોડ દેવો,
શિવ મુખેથી સરે ને શિવ તરફ વહે પ્રવાહ બધો!
અલખને લહેકે લહેકે, કેવો કસબ કૌતુક ભર્યો. .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Powered By Indic IME